ПРОТОКОЛ

       

Година 2011,06.04.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     СЕДМИ административен състав       

На шести април                                             две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 362 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         За ИСКАТЕЛЯ „Българска Телекомуникационна Компания” АД, редовно уведомен, се явява адв.М.Х. с представено по делото пълномощно.

За КМЕТА на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, процесуален представител не се явява.

 

Адв.Х.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки за това

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по искането на „Българска Телекомуникационна Компания” АД за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 8-Z-42/11.10.2010г., издадена от Кмета на Община Созопол.

 

         Адв.Х.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото служебна бележка, от която е видно, че покритието от новия сайт е нужно за нормалното функциониране на Национална система 112, както и за предоставянето на данни и информация към органите на МВР; доклад за оценка на необходимостта от изграждането на обект от мобилната мрежа на БТК; комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите. Тези данни са ми предоставени от централата в София.

         Няма да соча други доказателства.

 

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

         Адв.Х.: Обжалваната от нас заповед е от вида на общите административни актове и тяхното обжалване по принцип не спира изпълнението. Видно от разпоредбите в АПК, издаването на подобен общ административен акт е свързано с подробна процедура, описана по чл.72 от АПК. Тя включва уведомяването на заинтересовани лица и цялото действие по процедурата следва да бъде оповестено публично, както и всички постъпили предложения, възражения, становища на създадени консултантски органи. Видно от събраните доказателства по делото, такива процедури не са съставени.

         Освен това, чл.166 от АПК ни дава възможност като заинтересовано и пряко засегнато от незаконосъобразната заповед лице, да поискаме  от съда спиране на изпълнението, като обосновем значителните вреди, които биха настъпили за нас, а както е видно от представените доказателства и за цялото общество. Относно нашите вреди сме представили доказателство за инвестирана на сума в размер на 47 782лв., с която сума сме проектирали, изградили и сме готови да инсталираме станцията. Заплатили сме всички необходими разходи включително и към Община Созопол. Заплащаме ефективно наем по договор със съсобствениците на блока. За целта има издадено и отменено, а то е отменимо по ЗУТ разрешение за строеж.

         Става ясно, че в случай, че не бъде инсталирана тази станция, то вредите за нас биха били значителни и непоправими. Освен преките вреди, са налице и посредствени вреди. Доколкото станцията е част от единната телекомуникационна съобщителна мрежа, нейното проектиране, изграждане и пускане в експлоатация е елемент от цялостната търговска политика на дружеството. Освен тези вреди, непоправими вреди се нанасят и на интересите на гражданите на България, а и не само, които посещават региона. Видно е, че станцията дава възможност да бъде покрит един досега непокрит регион и да дадат възможност за използване на телекомуникационната услуга, толкова необходима в съвременния живот.

         БТК има своите ангажименти свързани с комуникацията съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, както и други ангажименти, свързани с функционирането на държавни и общински органи. Става ясно, че спирането на тази заповед, незаконосъобразна според нас, ще предотврати значителни материални щети, както на нас, така и на населението на града и на евентуални посетители през лятото. Следва да се има предвид, че през летния сезон влиза в сила забрана за строителство, което още повече ще отложи възможността от въвеждане в експлоатация на съответната станция.

         С оглед  горното и на основание чл.166, ал.2 от АПК, моля да спрете изпълнението на обжалваната от нас заповед.

 

 

         След като се съобрази с разпоредбите на закона и се запозна с представените по делото писмени доказателства и изслуша становището на страната, съдът намира за установено следното:

         Искането на „БТК” ЕАД за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 8-Z-42/11.10.2010г., издадена от Кмета на Община Созопол е процесуално допустимо.

         Разгледано по същество същото е основателно.

         Този извод се налага по следните съображения:

         Съгласно разпоредбата на чл.180, ал.1 от АПК оспорването не спира изпълнението на общия административен акт. Изключение от цитираното основно правило е допуснато с разпоредбата на чл.180, ал.2 от АПК, според която съдът може да спре изпълнението на основанията и по реда на чл.166, ал.2 и 3 от АПК. Първата от цитираните норми повелява, че „При всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда”.

         В конкретния случай, от представените по делото писмени доказателства се установява по безспорен и категоричен начин, че предварителното изпълнение на процесната заповед би довело до значителна и трудно поправима вреда не само за дружеството, което оспорва акта, но и за трети лица, които са в облигационно правоотношение с него. Безспорно е установено по делото, че изпълнението на процесната заповед би препятствало обслужването на 60% постоянно живеещи в гр.Черноморец от радиокомуникационната мрежа на БТК, както и би довело до невъзможност за покриване на Национална система 112 на територията на гр.Черноморец; невъзможност за предоставяне на данни и информация към органите на МВР, във връзка с предотвратяване и разкриване на престъпления в района. 

         Характерът на установените чрез писмените доказателства вреди безспорно сочи, че същите са от изключителна важност и значимост и са противопоставими на охранявания с нормата на чл.60 от АПК държавен или обществен интерес.

С оглед на това, Бургаският административен съд, СЕДМИ състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 8-Z-42/11.10.2010г., издадена от Кмета на Община Созопол.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за искателя и от уведомяването за ответната страна.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: