ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 361 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас“ АД, редовно уведомен, се явява адвокат Б., редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Клон – Териториално поделение Бургас, редовно уведомена, се явява юрисконсулт Й.К., редовно упълномощен.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Началник отдел „Геодезия, архитектура, техническа инфраструктура“, дирекция „Устройство на територията“ при община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

Явява се вещото лице И.З..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище с вх. № 556/15.01.2018 г. от заинтересованата страна „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, с което заявява, че не възразява да се даде ход на делото, не възразява да се приеме заключението на вещото лице и не възразява да се приключи събирането на доказателства. По същество моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

И.Д.З. – *** години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Б.: В заключението сте описали, че в двата документа кабелите са различни. В какво се изразява разликата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: В разрешението за строеж, което се обжалва, е описан стар кабел, който е на повече от петдесет години като тип, който представлява маслен кабел. В предходното  разрешение за ползване е описано, че е  положен нов кабел.

С процесното разрешение за строеж се предвижда полагането на кабел, идентичен по вид с този, който е описан в разрешението за ползване от 2001 г. Всъщност разликата, която съм констатирал в експертизата е между описанието на кабела в разрешението за ползване и констатирания на място вид кабел, подлежащ на подмяна според инвестиционния проект, въз основа на който е издадено и процесното разрешение за строеж, така че да бъде обоснована необходимостта от подмяна на кабел.

Трасето по процесното разрешение за строеж представлява част от трасето, което е било въведено в експлоатация през 2001 г., тоест част от същото трасе, което е заведено в инвентарната книга на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Вие оглед на място направихте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Да, направил съм оглед на място. Приложил съм снимки към заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Какъв е кабелът, който в момента е положен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Положеният кабел, който подлежи на подмяна, видимо е нов  тип. На място този кабел, който следва да бъде подменен, е идентичен с кабела, описан в разрешението за ползване. Единствената разлика по отношение на този кабел е констатирана в инвестиционния проект, което е възможно да се дължи на техническа грешка.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Вие оглед на цялото трасе ли направихте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Не, направих оглед на една шахта от въпросните четири, защото другите три бяха затрупани с боклуци.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Налага ли се реконструиране и подмяна на този кабел?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Това няма как да преценя от един оглед. В процеса на проучването, което направих, ДП „Пристанищна инфраструктура“ изпратиха на моя имейл честотата на авариите, които имат по тези кабели, от които се вижда, че този кабел дава дефекти.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението.

Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд. Предвид липсата  на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице З..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата, предявена от името на доверителя ми по съображения, изложени в нея.

Ще представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите в сила оспорения административен акт по мотиви, изложени в него.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо председател, от събраните по делото доказателства считам, че безспорно се установява, че оспореният административен акт е законосъобразно издаден от компетентен орган, в кръга на неговата компетентност. По същество актът е мотивиран и не считам, че се установиха основания за неговата отмяна, поради това моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите така предявената жалба като неоснователна и недоказана. Считам, че не са налице основания за незаконосъобразност на заповедта, потвърждаваща разрешението за строеж доколкото мотивите на контролния орган са правилни. В този смисъл моля да потвърдите акта като законосъобразен и правилен, както и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните в петдневен срок от днес да представят в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: