ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 361 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас“ АД, редовно уведомен, се явява адвокат Б., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Клон – Териториално поделение Бургас, редовно уведомена, се явява юрисконсулт Й.К., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Началник отдел „Геодезия, архитектура, техническа инфраструктура“, дирекция „Устройство на територията“ при община Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ДОКЛАДВА постъпило по делото становище с вх. №6010/13.06.2017 г. от заинтересованата страна „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, в което застъпва теза по същество на спора.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам жалбата.

Нямам доказателствени искания. Считам, че въпросът е правен. Твърдим, че има нов строеж. Твърдим, че никога не е учредявано сервитутно право, нито с представения протокол, с който е дадено разрешение за ползване на Пристанище, на юридическото лице, което не е свързано с юридическото лице, на което е издадено оспорваното разрешение за строеж. Считаме, че не се доказва от представените по делото документи правоприемство между лицето, на което е издадено разрешение за ползване и лицето, на което е издадено разрешение за строеж.

Считам, че органът, издал заповедта, респективно РДНСК, които са потвърдили разрешението, носят доказателствената тежест. Ако ни укажете, ще направя искане за допускане на експертиза.

Считам, че преписката не е пълна. Цялата преписка на Община Бургас е с индекс 70-00-897 и това се установява от поредната номерация на документите. Твърдя, че първата част от преписката не е приложена по настоящото дело. От Община Бургас ми беше отказано да ми бъде предоставена тази част, която е преди разрешението за строеж, като твърдя, че в тази част от преписката се съдържат документите, с които може да бъде установено, че разрешението за строеж, което се оспорва, повтаря мотивите на разрешението за строеж, което беше веднъж оттеглено от Община Бургас и от което е видно, че всъщност се касае за основен ремонт за поставяне на частично ново съоръжение. Тези документи считам, че са доказателства от съществено значение.

За да докажа твърденията си за непълнота на административната преписка, тъй като не мога да посоча в момента конкретни липсващи документи от тази преписка, но съм сигурна, че те съществуват и предвид отказа на Община Бургас да направя копия от всички съдържащи се в преписката документи, моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение въз основа на което да се снабдя със заверени копия от документи, съдържащи се в административната преписка с индекс 70-00-897 по опис на Община Бургас, образувана по подадено искане от ТП „Пристанищна инфраструктура“, клон Териториално поделение – Бургас, с оглед доказване твърденията ми за непълнота на преписката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Считам, че по делото и по преписката са събрани множество писмени доказателства от компетентен орган, че е налице основен ремонт.

Аз също считам, че въпросът е правен.

Тези документи, които сочи адвокат Б., касаят друго разрешение за строеж, което не е предмет и не е било предмет на служебна проверка от органите на ДНСК и не касаят процесната заповед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: От името на представляваната от мен заинтересована страна, заявявам, че оспорвам така депозираната жалба като неоснователна и недоказана.

Поддържам казаното от представителя на административния орган.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

С оглед изясняване на основния спорен въпрос, а именно дали в случая се касае до нов строеж или до основен ремонт на съществуващ и въведен в експлоатация такъв, съдът намира, че следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса: Дали предметът на Разрешение за строеж № 253/11.11.2016 г., издадено от Началник отдел „Геодезия, архитектура, техническа инфраструктура“ при Община Бургас попада в обхвата и касае строеж: „Изтегляне на нов кабел 20 кV от п/с „Рибари“ до ТП 8-Промишлена зона „Юг“ – Пристанище Бургас“.

Тъй като доказателствената тежест в настоящия процес е за ответника, то той следва да бъде задължен да поеме разноските за извършване на експертизата.

На пълномощника на жалбоподателя следва да бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди от Община Бургас със заверени копия от документите, съдържащи се преписка с индекс 70-00-897 по опис на Община Бургас, образувана по подадено искане от ТП „Пристанищна инфраструктура“, клон Териториално поделение – Бургас. В случая съдът не може да прецени основателността на възраженията на ответника за неотносимост на тези документи, предвид твърдението на жалбоподателя, че в административната преписка се съдържат документи, въз основа на които е било издадено разрешение за строеж, оттеглено впоследствие от Община Бургас със съдържание, идентично с това на оспореното, с изменено наименование на строежа. С оглед защита правата на страните в процеса, твърденията на пълномощника на жалбоподателя следва да могат да бъдат проверени, още повече предвид наличието на изрично направено искане за доказването им от него.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран в обстоятелствената част на определението.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице, в размер на 350 лева, които да се внесат от ответника в 20-дневен срок, считано от днес. След внасяне на депозита вещото лице съдът ще определи в закрито съдебно заседание.

РАЗПОРЕЖДА издаване на съдебно удостоверение на пълномощника на жалбоподателя, по силата на което да се снабди със заверени копия от документи, съдържащи се в административната преписка с индекс 70-00-897 по опис на Община Бургас, образувана по подадено искане от ТП „Пристанищна инфраструктура“, клон Териториално поделение – Бургас, след внасяне на такса, в размер на 5 лева.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 04.10.2017 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: