ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 361 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:27 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас“ АД, редовно уведомен, се явява адвокат Б., редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Клон – Териториално поделение Бургас, редовно уведомена, се явява юрисконсулт Й.К., редовно упълномощен.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Началник отдел „Геодезия, архитектура, техническа инфраструктура“, дирекция „Устройство на територията“ при община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

Не се явява вещото лице П.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ констатира, че по делото не е изготвена допуснатата експертиза, за която като вещо лице е назначен П.С.А.. По делото няма информация от вещото лице относно причините, поради които не е изготвена експертизата. След проведен телефонен разговор от съдебния секретар на 03.10.2017 г. с вещото лице, същото е заявило, че здравословното му състояние е влошено, поради което не може да изготви възложената му експертиза.

 

СТРАНИТЕ: С оглед невъзможността на вещото лице да изготви експертизата по посочената от него причина, моля същото да бъде заменено с друго  и предвид процесуална икономия.

Съдът намира, че предвид получените данни за здравословното състояние на вещото лице, същото следва да бъде заменено с друго. Наред с това на вещото лице П.С.А. следва да бъде указано, че ако у него се намират документи, с които се е снабдил за изготвяне на възложената му експертиза по това дело, същите следва да бъдат представени по делото.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ вещото лице П.С.А. и вместо него НАЗНАЧАВА Ш.Б.К., на която делото да се предостави за изготвяне на експертизата. С това вещо лице следва да бъде осъществен контакт в рамките на 3-дневен срок, считано от днес, за установяване на възможността му да изготви експертизата и представи заключение по делото.

УКАЗВА на замененото вещо лице П.С.А., че ако у него се намират документи, с които се е снабдил за изготвяне на възложената му експертиза по това дело, същите следва да бъдат представени по делото.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.01.2018  г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице Коларова.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: