ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 361 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         За жалбоподателите „СКАТ” ООД, К.В.Л. и В.К.К. - редовно уведомени, се явява адв. И. с пълномощно по делото.

         За ответника - Комисия за защита от дискриминация - редовно уведомена, не се явява представител.

         Заинтересованата страна Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България” – редовно уведомени, се явява адв. С. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.Б.Т..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства от ответника с писмо вх. № 7128/11.07.2016 г., в което се изразява становище по съществото на спора и е представена Заповед № 447/06.08.2012 г. на председателя на Комисия за  защита от дискриминация.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с  вх. № 9286/04.10.2016 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. И.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Адв. С.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице.

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.Б.Т. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. И.: Нямам въпроси към вещото лице.

Адв. С.: Нямам въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

 

Адв. И.: Да се приеме заключението на вещото лице. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. С.: Да се приеме заключението на вещото лице. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника доказателства, постъпили с писмо вх. № 7128/11.07.2016 г., а именно  Заповед № 447/06.08.2012 г. на председателя на Комисия за защита от дискриминация.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 956.00 лева, 800,00 лева, от които платими от внесения депозит, а 156.00 лева следва да се заплатят от заинтересованата страна Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България” в тридневен срок, считано от днес./издаден РКО 800,00 лв. на 12.10.2016 г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Адв. И.: Уважаема г-жо Председател, моля, да бъде уважена жалбата срещу постановения административен акт. Същата намирам за основателна по аргументи подробно изложени в нея.

Моля да ми бъде даден срок за представяне на подробни писмени бележки, в които ще изложа съображения в подкрепа на жалбата и незаконосъобразността на административния акт.

Моля да присъдите на жалбоподателите направените по делото разноски.

Възразявам срещу поисканото от процесуалния представител на заинтересованата страна адвокатско възнаграждение, което намирам за прекомерно, с оглед спецификата на спора и извършените процесуални действия.

 

Адв. С.: Уважаема г-жо Председател, моля, да потвърдите решението на Комисия за защита от дискриминация. С гласните доказателства, събрани пред комисията, както и с приетата в настоящото производство съдебно-техническа експертиза,  ясно се доказаха отправените обидни думи спрямо доверителите ми. С излъчването на предаването жалбоподателят не е спазил чл. 37, чл. 41 и чл. 39 от  Конституцията на Република България, където се казва, че никой няма право да оронва достойнството и доброто име на другите. Доказаха се твърдяните определения „сатанински сектанти” и други, излъчени не само в „Паралакс”, но и в други предавания на телевизия „СКАТ”.

Моля да потвърдите решението на Комисията за защита от дискриминация.

Моля да отхвърлите жалбата и да ни присъдите направените по делото разноски.

По повод на възражението на адв. И., нашият хонорар е минималния по административни дела и моля да бъде присъден изцяло. Ще представя писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Съдът предоставя на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: