ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 08.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осми юни                                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 361 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя „СКАТ” ООД, К.В.Л. и В.К.К. - редовно уведомени, се явява адв. И. с пълномощно по делото.

         Ответникът - Комисия за защита от дискриминация - редовно уведомена, не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България” – редовно уведомени, се явява адв. С. с представено по делото пълномощно.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

 

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилия отговор от заинтересованата страна Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България” с вх.№ 5948 от  07.06.2016 г.,  в който взема становище по съществото на спора, прави възражение, че жалбата е подадена в нарушение на правилата за местна подсъдност, визирани в АПК.

 

По направеното възражение за местна подсъдност, което е в срока по чл.134, ал.2 АПК, съдът съобрази следното:

Според нормата на чл.133, ал. 1 АПК, /изменена с ДВ № 104/2013 г. в сила от 04.01.2014 г./ делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес, или седалището на жалбоподателя. Нормата е процесуална и има незабавно действие. В § 1, т.1а ДР АПК се съдържа легално определение  на понятието териториална структура  на администрацията, което е  създадено с административен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му. Разпоредбата на чл.40, ал.4 от Закона от защита от дискриминация сочи, че Комисията има свои регионални представители, като условията и редът за определянето им се уреждат с правилника по чл.46, ал.1 от закона.  В чл. 21, ал. 1  и чл. 23, ал. 1  от Правилника за устройството и дейността на КЗД също е предвидено съществуването на регионални представители на Комисията, определени с нейно решение по териториален признак. Правилникът е нормативен акт предвид изричната разпоредба на чл. 7, ал.1 от Закона за нормативните актове, поради което е налице изискването на § 1, т. 1а ДР на АПК - регионалните представители са създадени с нормативен акт териториални организационни звена на Комисията. Въпросът къде точно да се разкрие такова териториално звено се решава с решение от самата Комисия, но това става по силата на овластяването, предоставено й с нормативния акт. Определените от Комисията за защита от дискриминация регионални представители на териториален признак включват и представител в гр.Бургас.

Видно от депозираната жалба  жалбоподателите- двете физически лица и дружеството са с посочен адрес в гр. Бургас. 

Ето защо и като съобрази посочените разпоредби, съдът намира, че е местно компетентен да разгледа настоящото дело, поради което  възражението като неоснователно  следва да бъде оставено без уважение.

В този смисъл е и трайно установената съдебна практика.

По тези съображения, съдът

 

                                     ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  възражението за местна подсъдност на настоящото дело на заинтересованата страна Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България”.

 Определението е окончателно.

 

 ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „СКАТ” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 812104705, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с „Зорница”, ****, партер, представлявано от управителя Д. Д. Х., К.В.Л. ***, к-с „Братя Миладинови” **** и В.К.К. ***, ж-к „Лазур” ****, против Решение № 22 от 25.01.2016 г., с което на Комисията за защита от дискриминация, с което е установено по отношение на В.К.К. и К.В.Л., че са извършили нарушение по чл. 5 от  ЗЗД, във вр. с § 1, т.1 от ДР на същия закон по принцип „религия” спрямо Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България” и им е наложена глоба в размер на 1200,00 лв. Същото е установено и по отношение на „СКАТ” ООД и му е наложена имущестеван  санкция в размер на 2000,00 лв.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл.170 АПК.

 

Адв. И.: Поддържам жалбата. Представям доказателства във връзка с твърдението, че от страна на административния орган е било издадено заверено копие за влязло в сила решение и относно просрочената жалба. Представям три броя оригинални пликове, на гърба на които е  отбелязана датата на изпращане и на получаване. Датата на изпращането е 02.02.2016 г.

Моля за задължите административния орган да представи на съда и обратните разписки, с които се удостоверява датата на фактическото получаване на съобщението, с което съм уведомен за решението. Аз съм получил трите броя уведомления. Датата, с която съм ги подписал, е датата 02.02.2016 г. Нямам други доказателствени искания.

 

Адв. С.: Оспорвам жалбата. Имаме доказателствено искане за назначаване съдебна компютърна експертиза. Моля в тридневен срок от днес да представя нарочна писмена молба с копие за ответната страна, в която ще поставя въпроси към експерта.

 

Адв. И.: Моля да ми дадете възможност да се запозная с молбата и да взема становище по нея.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на заинтересованата страна Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България” да формулира доказателствените си искания в нарочна писмена молба с препис за другите страни, в 7-дневен срок, считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА председателя на Комисията за защита от дискриминация, да представи обратните разписки, с които жалбоподателите в настоящото производство са били уведомени за решението на КЗД, както и надлежно заверена  Заповед № 447/06.08.2012 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.10.2016 година от 10,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: