Р Е Ш Е Н И Е

 

                       Номер 748            Година 07.05.2014               Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на десети април две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина РАДИКОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 361 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от И.Д.К. ***  против решение № 2661/27.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 3511 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за незаконосъобразно, тъй като съдът е игнорирал и не е обсъдил възражението, че наказателното постановление е издадено след срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН и твърди, че не е извършил нарушението за което е санкциониран. По отношение на разпореденото отнемане в полза на държавата на автомобила послужил за извършване на нарушението, се твърди че същото е в противоречие с нормата на чл.20, ал.4 от ЗАНН, тъй като неговата стойност значително надвишава пазарната стойност на 2 пространствени куб.м. дърва за огрев. Прави искане да се отмени оспореното решение и да се постанови друго с което да се отмени изцяло наказателно постановление № 621/09.05.2013г. издадено от директора на РДГ гр.Бургас.

Ответникът – Директор на Регионална дирекция по горите гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 621/09.05.2013г. на директора на РДГ гр.Бургас, с което на касатора на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите е наложена глоба в размер на 200 лева и са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението – 2 куб.м. дърва за огрев от дъб и вещите послужили за извършване на нарушението – 1 бр.товарен автомобил „Мерцедес” 207D. За да постанови решението си съдът е приел, че наказателното постановление е законосъобразно издадено. От събраните по делото доказателства, се установява, че на 23.09.2011 г. на територията на ДГС Бургас, жалбоподателят транспортирал с товарен автомобил марка „Мерцедес” 207D, 2 куб.м. дърва за огрев от дъб, без превозен билет, с което е осъществил състава на нарушението по чл.266, ал.1 от ЗГ. Впоследствие жалбоподателят е  представил превозен билет, на който билет била извършена проверка и се установило, че е издаден от склад в с.Граматиково, като не е описан в дневника, а самият склад работи само с дървесни трупи, но не и с нацепени дърва за огрев. Съдът е счел, че наложеното наказание е в размер близък до минимума и е съответен на извършеното нарушение и личността на дееца. Заедно с налагането на административното наказание глоба, АНО правилно е приложил разпоредбата на чл. 273, ал. 1 от ЗГ, като е отнел в полза на държавата вещите, предмет на нарушението - 2 куб.м. дърва за огрев от дъб, нарязани и нацепени; както и вещта, послужила за извършване на нарушението - товарен автомобил „Мерцедес” 207D, тъй като същата е императивна и задължава правоприлагащите органи да отнемат в полза на държавата предметите на нарушението, както и вещите, послужили за извършването.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

На 23.09.2011г. е съставен АУАН с бланков № 0008256, който е редовно връчен на касатора на същата дата.

С писмо изх.№ 11-00-090/19.10.2011г., съставеният акт и преписката са  изпратени по компетентност до Районна  прокуратура гр.Бургас.

С постановление от 15.04.2013г. на прокурор при Районна прокуратура гр.Бургас е отказано да се образува досъдебно производство по преписка вх.№ 14175/2011г. по описа на РП-Бургас.

На 09.05.2013г. е издадено наказателно постановление № 621, с което е  ангажирана отговорността на касатора, за това, че на 23.09.2011г. на територията на ДГС Бургас, с.Твърдица, транспортира 2 куб.м. дърва за огрев от дъб, без превозен билет, с което е нарушил чл.213, т.2 от ЗГ.

Съгласно чл.34, ал.3 от ЗАНН, образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шест месечен срок от съставянето на акта.

Съгласно чл.33, ал.2 от ЗАНН, когато се установи, че деянието за което е образувано административнонаказателното производство съставлява престъпление, производството се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор.

Административнонаказателното производство е образувано със съставяне на АУАН на 23.09.2011г., който заедно с цялата преписка е изпратен на Районна прокуратура гр.Бургас, поради наличието на данни за извършено престъпление по чл.274, ал.1, т.2 от НК. Преписката е изпратена, без обаче наказващия орган да прекрати образуваното административнонаказателно производство. След като не е прекратено производството, за наказващия орган не е отпаднало задължението да издаде наказателно постановление, в предвидения от закона 6-месечен срок от съставянето на акта. Като не е сторил това, а е издал наказателно постановление след година и осем месеца след съставянето на АУАН, наказващия орган е допуснал съществено процесуално нарушение.

Извършена предварителна проверка от органите на прокуратурата, не спира срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН, тъй като разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от ЗАНН предвижда възможност за издаване на наказателно постановление без приложен акт за установяване на административно нарушение само когато е налице прекратено от съд или прокурор производство. Такова производство изобщо не е било образувано, а е извършена само предварителна проверка, като разпоредбата на чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, предвижда, като пречка за образуване на административнонаказателно производство, наличието на възбудено наказателно преследване, а не предварителна проверка.

В случая, прокурорът от РП гр.Бургас в свое постановление от 15.04.2013 г., е отказал да образува досъдебно производство и доколкото той сам не е компетентен да прецени дали деянието осъществява състав на административно нарушение, е изпратил материалите по преписката обратно на наказващият орган, с което повторно го е сезирал. Издаденото наказателно постановление би се явило законосъобразно само ако наказващият орган беше спазил императивното си задължение по чл.33, ал.2 от ЗАНН да прекрати образуваното вече административнонаказателно производство, като въз основа на прокурорското постановление, в съответствие с чл.36, ал.2 от ЗАНН, без да бъде съставян нов АУАН, той е имал възможността да издаде наказателно постановление. В този случай 6-месечния срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН, би започнал да тече от датата на получаване на прокурорския акт и на 09.05.2013г. не би бил изтекъл.

С оглед на изложеното, след като административнонаказателното производство образувано със съставяне на АУАН на 23.09.2011г., не е било спряно, то наказателното постановление от 09.05.2013г. е издадено след изтичане на 6-месечния срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН. Издаването на наказателно постановление след изтичане на предвидения в чл.34, ал.3 от ЗАНН срок, е съществено процесуално нарушение, което води до отмяната му, като незаконосъобразно, без да е необходимо да се разглежда спора по същество. Ето защо, обжалваното решение, следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

             

ОТМЕНЯ решение № 2661 от 27.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 3511 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 621 издадено на 09.05.2013г. от директора на Регионална дирекция по горите гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                        2.