ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 24.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 361 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

Жалбоподателят Н.П.К. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответника - Началник на Районно управление „Полиция” – гр. Карнобат – редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ответника ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, се явява юк. В. – представя пълномощно.

 

Юк. В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Н.П.К. ***, против Заповед № 391 от 20.07.2010 г. на  Началника на РУП – гр. Карнобат, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т. 1, буква „б” от ЗдвП – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване въпроса за отговорността.

 

Юк. В.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Няма да соча други доказателства и да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Юк. В.: Моля,  да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата.

Оспорваната заповед е издадена от компетентен орган, в кръга на длъжностните лица, упълномощени да издават заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, съгласно заповед № Із-1393/09.08.2007г. на министъра на вътрешните работи, приложена по делото. Същата е издадена при наличие на материалноправните и процесуалноправните предпоставки за това.

От административната преписка се установява, че жалбоподателят е отказал да даде проба за алкохол, с оглед на което на същият временно е отнето свидетелството за управление на МПС, тъй като са установени наличието на предпоставките по чл. 171, т. 1, буква „б”. Самото свидетелство за управление на МПС не е отнето на място, тъй като жалбоподателят не го е носил със себе си. Преписката е препратена към РУП по местоживеене на жалбоподателя, за да се извършат допълнително тези действия.

Моля върху жалбоподателя да възложите разноските по делото.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: