О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /27.02.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на двадесет и седми февруари, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 361/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от В.Г.Д. с ЕГН ********** ***,  против решение № 5/17.01.2012 година на директора на РУ “Социално осигуряване” – Бургас (РУСО), с което е отхвърлена жалбата на В.Д. против разпореждане № 112/23.11.2011 година на ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП – Бургас на НОИ.

С определение № 270/21.02.2012 година (лист 1) на жалбоподателя е указано да представи доказателство за датата на подаване на жалбата против решението на директора на РУСО. В изпълнение на указанията, с молба вх. № 1519/24.02.2012 година жалбоподателят е представила доказателство – заверено копие от регистрационен номер, от което се установява, че жалбата срещу решението е подадена на 13.02.2012 година.

Жалбата е просрочена.

Решението на директора на РУСО доставено на адреса на жалбоподателя на 18.01.2012 година (лист 6), а жалбата срещу него е подадена след изтичане на срока по чл.118 ал.1 от КСО (с краен момент - 01.02.2012 година, работен ден). Просрочието на жалбата е процесуална пречка за разглеждане на оспорването по същество.

С оглед на изложеното, основание чл.159 т.5 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.Д. с ЕГН ********** ***,  против решение № 5/17.01.2012 година на директора на РУ “Социално осигуряване” – Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 361/2012 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: