О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

740

 

гр. Бургас, 03. 05. 2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХХІ-ви състав, в закрито съдебно заседание на трети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 360/2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел ІV от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 5 във вр. с чл. 202 от АПК.

Образувано е по жалба на М.И.К., Х.Н.К., Н.Н.К., Н.М.Д. и М.М.А., действащи чрез пълномощника им адв. Н.П.К. от САК, срещу заповед № 17-29-27.01.2017г. на началника на Службата по геодезия картография и кадастър (СГКК) – Бургас.

Жалбоподателите твърдят, че оспорената заповед е незаконосъобразна, тъй като административният акт е издаден при липса на компетентност, съществено нарушение на административно-производствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби на закона. Поддържат, че на 03.11.2016г. са подали заявление с вх. № 01-340139/03.11.2016г., с което са поискали от СГКК – Бургас нанасяне на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор ***, на основание решение № 1/08.01.2016г. на РС-Бургас, влязло сила на 03.02.2016г. С това съдебно решение им е признато правото на възстановяване на собствеността на ПИ лозе от 2.646 дка (два декара и шестстотин четиридесет и шест кв.м.), находящ се в землището на гр. Созопол, местността „Мапи“ с номер по помощния план - № 10145 при граници на север имот с № 10146 и по Кадастрална карта и регистри с идентификатор ***, на запад имот с № 10141 по помощния план, на юг - имот с № 10142 и по кадастрален номер с идентификатор № ***. Твърдят, че били уведомени от административния орган, че със заявления вх.№ 01- 202762/06.07.2016г. от „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД е направено искане за нанасяне на нов обект в кадастъра на сграда с проектен идентификатор ***.1, като сградата попада върху имоти с идентификатори ***, ***, *** и ***. Поддържат още, че дори да се приеме, че са налице законови основания за нанасянето на незаконната сграда, то това не касае собствеността на земята върху, която се намира, тъй като при производства по чл. 53а от ЗКИР, след като е представено влязло в сила решение, административният орган е длъжен да нанесе имота, щом му е представен необходимия набор от документи. Възразяват също, че не е ясно кой е административният орган издал административния акт и имал ли е компетентност за това.

Искат процесната заповед № 17-29-27.01.2017г. на началника на СГКК - Бургас да бъде отменена, като незаконосъобразна и да бъде задължен административният орган да продължи действията по отразяване на имота им в кадастъра. Не претендират разноски и не представят списък на разноските.

Ответникът по жалбата – началника на СГКК - Бургас, представя писмо изх. № 20-14060 от 17.03.2017г. по описа на СГКК - Бургас, с което представя в цялост административната преписка и не изразява становище по жалбата. Не претендира разноски.

Заинтересованата страна „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. „Витоша“ ***, редовно уведомена (лист 157 от делото), в срока по чл. 198, ал. 1 от АПК, не е подала възражения и не е изразила становище по жалбата. Не претендира разноски.

Административен съд Бургас, двадесет и първи състав, след като се запозна с приложените по делото доказателства и извърши цялостна проверка относно законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал. 1, във вр. с чл. 146 от АПК, намира за установено от фактическа страна следното:

От приложените с административната преписка по делото и неоспорени от страните доказателства се установява, че по повод заявление с рег. № 01-340139/03.11.2016г., подадено от С.К.С. в качеството си на пълномощник на М. Н.К. и Н.Н.К., е започнало административно производство по изменение на одобрената кадастрална карта и кадастралния регистър (КККР) към нея за гр. Созопол, по отношение на ПИ с идентификатор ***. Изменението се състои в разделяне на ПИ *** на два имота - ПИ с проектен идентификатор *** и ПИ с проектен идентификатор ***, съгласно приложени документи и проект за изменение на КККР.

От решение № 1/08.01.2016г., постановено по гражданско дело № 4 по описа за 2015 година на Бургаския районен съд, поправено с решение № 4/24.03.2016г., се установява, че е отменено решение № 350/04.03.1999г. на ПК Созопол, в частта, в която е поставен отказ да бъде възстановено, признатото право на собственост на наследниците на Н.И. К. в съществуващи стари реални граници за имот - лозе от 2.646 дка (два декара и шестстотин четиридесет и шест кв.м.), находящ се в землището на гр.Созопол, местността „Мапи“ и е признато в полза на наследниците на Н.И. К., ЕГН **********, починал на 16.12.1989г. възстановяване правото на собственост в стари реални граници на следния имот: лозе от 2.646 дка (два декара и шестстотин четиридесет и шест кв.м.), находящ се в землището на гр.Созопол, местността „Мапи“ с номер по помощния план - № 10145 при граници на север имот с № 10146 и по Кадастрална карта и регистри с идентификатор ***, на запад имот с № 10141 по помощния план, на юг - имот с № 10142 на М. Хр. Т. и по кадастрален номер с идентификатор № ***, записан на Х.К.Т., А.К.А. и Е.К.Ч.. Решението е влязло в сила на 03.02.2016г.

Представена е и скица – проект за промяна на кадастралната карта за ПИ *** на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, в която са отразени новообразувани имоти с проектен номер *** – площ 18084 кв.м. и проектен номер *** – площ 2646 кв.м.

От удостоверение за наследници с изх. № 1943/28.09.2015г., издадено от община Созопол, се установява, че Н.И. К., ЕГН ********** е починал на 16.12.1989г., а неговите наследници по закон са жалбоподателите Н.Н.К., М.И.К., Х.Н.К., Н.М.Д. и М.М.А..

Установява се също, че за имоти с идентификатори ***, ***, *** и 67800.54.51 е образувана административна процедура по зaявление с вх. № 01-202762-06.07.2016 г., като заявителят „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, ЕИК *** желае нанасяне на сграда в посочените имоти. От същия заявител е подадено и заявление с вх. № 01-222604-22.07.2016 г. с искане промяна на границите на имот с идентификатор ***.

С оглед на подадените заявления началникът на СГКК – Бургас, чрез заместника си инж. П.Б., е издал процесната заповед № 17-29-27.01.2017г., на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК и чл. 21, ал. 2 от Наредба РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от КККР (Наредбата), като е спрял административното производство по заявление № 01-340139-03.11.2016 г. на СГКК - Бургас, до приключване на административните производства по заявления вх. № 01-202762-06.07.2016 г. и  № 01- 222604-22.07.2016 г.

От заповед за заместване № РД-20-5/10.01.2017г. на изпълнителния директор на АГКК се установява, че инж. П.Я.Б. на длъжност гл. експерт „ГД“ в СГКК – Бургас, е определена да замества началника на СГКК – Бургас инж. С.Г.З., за периода от 10.01.2017г. до 31.01.2017г. вкл., като упражнява всички правомощия на замествания, както и делегираните му от изпълнителния директор на основание чл. 11, ал. 2 от ЗКИР.

При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът прави следните правни изводи:

Производството по раздел IV на глава десета от АПК е особено съдебно производство по обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт. Според чл. 54, ал. 5 и чл. 202 от АПК по реда на този раздел се обжалва и актът за спиране на производството за издаване на административен акт.

Редът за обжалване, регламентиран в раздел IV на глава десета от АПК, включва разпоредбите на чл. 197 - чл. 202 от АПК и регламентира, че жалбата може да се подаде в 14-дневен срок от съобщаването, чрез административния орган, който изпраща преписи от жалбата на останалите страни в административното производство като им дава възможност за подаване на писмени възражения в 7-дневен срок; след изтичане на този срок жалбата, заедно с копие от административната преписка, становището на административния орган и възраженията, се изпраща на съда; жалбата се разглежда в закрито заседание; в едномесечен срок от постъпване на жалбата съдът се произнася с определение, с което я отхвърля или отменя отказа (респективно акта); определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство; по разрешения с него въпрос определението е задължително за административния орган и за лицата, участвали при обжалването.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

            Жалбата е подадена в законоустановеният срок против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, пред компетентния съд, от надлежна страна, имаща правен интерес от оспорването й. Видно от известие за доставяне (лист 4 от дело № 493/2017 година по описа на Административен съд Бургас, присъединено към делото), процесната заповед е връчена на 31.01.2017 г., а жалбата е подадена чрез административния орган на 14.02.2017 г., (лист 2 от делото), т.е. спазен е преклузивния срок по чл. 197 от АПК.

            Оспорената заповед е издадена от компетентния за това административен орган, което се установява от заповед за заместване № РД-20-5/10.01.2017г. (лист 44 от дело № 493/2017 година по описа на Административен съд Бургас, присъединено към делото), при спазване на административнопроизводствените правила.

Настоящият съдебен състав приема, че заповедта е издадена при допуснато нарушение на материалния закон.

От съдържанието на оспорения акт се установи, че фактическото основание за издаване на заповедта е наличието на административни процедури по зaявления с вх. № 01-202762-06.07.2016 г. и вх. № 01-222604-22.07.2016 г., а правното основание - разпоредбата на чл.54, ал.1, т.5 от АПК и чл.21, ал.2 от Наредбата.

            Нормата на чл.54, ал.1, т.5 от АПК регламентира спиране на производството от административния орган при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.

            Приложената от административния орган правна уредба предпоставя наличието на друго висящо административно производство, което да е преюдициално спрямо производството, по което органът е натоварен да се произнесе, т.е. което има определено и конкретно значение за образуваното производство пред спиращия орган и последното не може да приключи без да е приключило преюдициалното. В тази връзка, органът следва да изложи конкретни данни за обхвата на предмета на другото производство, както и да изследва дали издаването на акта по производството, което спира, не може да стане преди неговото приключване, което също следва да бъде отразено в мотивите на заповедта за спиране.

            Нормата на чл.21, ал.2 от Наредбата предвижда, че регистрираните заявления в административната информационна система се изпълняват от службата по геодезия, картография и кадастър по реда на тяхното постъпване след разпределянето им за изпълнение на съответните служители от началника на службата или упълномощен от него служител.

            В конкретния случай, органът е спрял производството, като се е позовал единствено на това, че заявление с вх. № 01-222604-22.07.2016 г. на СГКК - Бургас, пряко засяга спряното производството, тъй като с него се предвижда разделянето на имота на пет части, както и че е първо по време.

            Административното производство, във връзка с което е издадена процесната заповед, е такова по чл. 51, ал.1, т.1 и ал.5, във вр. чл. 53а, ал.1, т.1 от ЗКИР в редакциите им към момента на подаване на заявлението за изменение на КККР. В случая, исканото изменение на КККР със заявление с вх. № 01-340139-03.11.2016 г. на СГКК – Бургас, се основава на влязло в сила решение на РС-Бургас, с което се признава в полза на наследниците на Н.И. К., ЕГН **********, оспорващи по настоящото производство, възстановяване правото на собственост в стари реални граници на имот - лозе от 2.646 дка (два декара и шестстотин четиридесет и шест кв.м.). Именно влязлото в сила съдебно решение представлява, съгласно нормата на чл.53а, ал.1, т.1 от ЗКИР, основание за изменение на КККР. Разпоредбата на чл.53а, ал.1, т.1 от ЗКИР постановява, че измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед в случаите по чл. 52 и 53, както и при изпълнение на влязло в сила съдебно решение.

            В настоящия случай се касае за отразяване в КК на имот – лозе от 2.646 дка, правото на собственост за което е възникнало след датата на одобряване на КК, съобразно влязло в сила съдебно решение, поради което наличието на други собственици и/или лица притежаващи ограничени вещни права върху имота, вписани в КР към одобрената КККР, не е пречка за извършване на услугата. Последният извод кореспондира и с нормата на чл.53, ал.2 от ЗКИР съгласно която, при наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

            В обжалваната заповед отсъстват каквито и да е данни за това, въз основа на каква причина органът приема, че резултатите от процедурите по предходните заявления, подадени от „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, ще обусловят произнасянето по процесната, т.е. какво е тяхното преюдициално значение за разрешаване на въпроса по спряното производство. Административният орган посочва, че дължи произнасяне по заявленията с оглед времето на тяхното постъпване. Това е така съгласно разпоредбата на чл.21, ал.2 от Наредбата, но същата не е основание за спиране на административното производство. С Наредбата се определят само условията и редът за заявяване и предоставяне на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно ЗКИР, както и техният вид, формат и съдържание. Същевременно разпоредбата на чл.54, ал.1, т.5 от АПК изисква наличието на образувано друго административно или съдебно производство, което ще окаже влияние на постановения административен акт, като е без значение дали това друго административно производство е предхождащо или не.

            Предвид изложените съображения, административните производствата, които са образувани по заявления с вх. № 01-202762-06.07.2016 г. и № 01- 222604-22.07.2016 г., нямат белезите на преюдициални по отношение на образуваното със заявление № 01-340139-03.11.2016 г., тъй като за извършване на изменението в КККР не е необходимо приключването им, поради което тяхното наличие не налага спиране по реда на чл.54, ал.1, т.5 от АПК на производството по заявлението на оспорващите. В тази връзка съдът приема за неоснователни съображенията изложени в мотивите на административния орган за спиране образуваното със заявление № 01-340139-03.11.2016 г. административно производство. Неправилно - в противоречие с материалноправните разпоредби, административният орган е счел, че изменението на КККР не може да се извърши преди приключване на административните производства по заявления с вх. № 01-202762-06.07.2016 г. и № 01- 222604-22.07.2016 г., като с процесната заповед е спрял административното производство по заявление № 01-340139-03.11.2016 г. Последното е отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 4 от АПК, поради което съдът отменя оспорената заповед и връща делото като преписка на административния орган за продължаване на производството по заявлението на жалбоподателите, след самостоятелна преценка на основателността на същото. Доколкото производството не е по реда на раздел І на глава десета от АПК, респ. нормата на чл. 174 от АПК е неприложим в това производство, то съдът няма правомощия да определя срок за произнасяне, но административният орган следва да спази законоустановените такива.

 

            По разноските.

Страните не претендират разноски по делото, поради което и съдът не следва да се произнася по дължимостта им.

Така мотивиран и на основание чл. 202, вр. с чл. 200, ал. 1 от АПК, вр. чл. 54, ал. 5 от АПК, Административен съд Бургас, двадесет и първи състав

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТМЕНЯ заповед № 17-29-27.01.2017г. на началника на Службата по геодезия картография и кадастър – Бургас, с която е спряно административното производство по заявление с вх. № 01-340139/03.11.2016г. до приключване на административните производства по заявления с вх. № 01-202762-06.07.2016 г. и № 01- 222604-22.07.2016 г. и

ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за продължаване на производството по заявление с вх. № 01-340139/03.11.2016г., по описа на Службата по геодезия картография и кадастър – Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седемдневен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: