Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №630

 

гр. Бургас, 3 април  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД 360/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от заместник-кмет на община Бургас, против Решение 52/21.01.2015 година, постановено по н.а.х.д. 4317 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление 6171/27.05.2014 г., издадено от заместник-кмет на община Бургас, с което за нарушение по чл. 98, ал. 1 , т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от същия закон на Р.К.К. е наложено административно наказание, в размер на 20 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решението и потвърждаване на наказателното постановление. Твърди, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон и се е позовава на изменение на ЗДвП с ДВ бр. 54 от 2010 г.

В съдебно заседание, редовно призован, не се явява.

Ответникът по касационната жалба счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила, но твърди, че липсват доказателства за извършено нарушено.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че решението по същество е правилно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Съдът намира, че първоинстанционното съдебно решение следва да бъде оставено в сила, но не по изложените в него съображения.

За да отмени наказателното постановление районният съд е приел, че с оглед характера на извършеното нарушение наказващият орган не е имал правомощия да налага санкция. Този извод е направен в противоречие със закона.

В тази връзка съдът споделя съображенията, които са изложени от касатора, касаещи изменение на Закон за движение по пътищата от 2010 г.. С посоченото изменение, законодателят е предоставил правомощие на службите за контрол, определени от кметовете на общините, да контролират спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства.

Съдът намира, обаче, че нарушението, за което е било издадено наказателното постановление, не е доказано по категоричен начин.

Наказващият орган, с издадения от него акт е приел за установено, че на 21.05.2014 г. в 21:40 часа в гр. Бургас като водач на МПС Р.К. *** Стамболов срещу БСУ, след пътен знак В-27, с което си действие е създал опасност и пречки за движението на останалите МПС.

В съставения АУАН санкционираното лице е вписало възражение, като е посочило, че не съгласно с фактите, установени с него. В жалбата си изобщо е отрекъл на посочената дата и час да е паркирал на указаното място. Заявил е, че е извършвал дейност по оказване на таксиметрови услуги и е спрял, за да може клиентът му да слезе от автомобила. Посочил е, че последният е бил с включени аварийни светлини.

В хода на съдебното дирене в качество на свидетел е бил разпитан актосъставителят, който не е внесъл никаква допълнителна конкретика относно релевантните за спора факти.

Поради това, съдът приема, че наказващият орган не е изпълнил задължението си да докаже извършването на нарушението, като представи и ангажира съответни доказателства, с оглед направените възражения с жалбата против наказателното постановление. Тези възражения санкционираното лице поддържа и в настоящото производство.

Представеният по делото АУАН не е достатъчно доказателство така, че да се приеме, че фактите, изложени в него и въз основа на които е издадено наказателното постановление, са доказани по категоричен начин.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение 52/21.01.2015 година, постановено по н.а.х.д. 4317 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Бургас и вместо това ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление 6171/27.05.2014 г., издадено от заместник-кмет на община Бургас, с което за нарушение по чл. 98, ал. 1 , т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 2, т. 1 от същия закон на Р.К.К. е наложено административно наказание, в размер на 20 лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: