О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

Град Бургас, 17.02.2011 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град  БУРГАС, пети състав, на седемнадесети февруари 2011 година, в закрито заседание в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело  № 360  по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Делото е образувано по жалба, подадена от А. А.Ж., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр.***, против заповед № 08-2554/28.12.2010г., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Бургас, с която е постановен отказ за изплащане на месечни надбавки за дете по чл.12, т.10 от ЗСПД.

В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби на закона. Жалбата е придружена с писмо на директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Бургас, издал заповедта, с изх. № 11/213/09.02.2011г. В него административният орган моли съда да не разглежда жалбата по същество, тъй като искането на жалбоподателката е преразгледано и уважено със заповед № 08-2554/31.01.2011г., с която е признато правото й да получи месечна добавка за дете за минал период от време, считано от 01.11.2007г. до 31.10.2010г. във връзка с последните изменения и допълнения в ППЗСПД, влезли в сила от 21.01. 2011г.

При извършена служебна проверка за допустимостта на жалбата, съдът установи, че преди образуването на настоящото дело в Административен съд – гр. Бургас е образувано и висящо към настоящия момент административно дело № 230/2011г. по описа на съда, като страните и предметът на оспорване по двете дела са идентични. С разпореждане от 03.02.2011г. жалбата, по която е образувано  административно дело № 230/2011г. по описа на Административен съд – гр.Бургас, е оставена без движение със следните указания: оспорващият да внесе държавна такса  в размер на десет лева в седмодневен срок, считано от уведомяването му и ответникът да посочи в тридневен срок, считано от получаване на съобщението, реда и начина на подаване на жалбата, тъй като тя не съдържа положен печат с входящ номер за подаването й чрез административния орган. В изпълнение на указанията на съда, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Бургас е изпратил по пощата жалбата на А.А.Ж. против издадената от него заповед № 08-2554/28.12.2010г, с печат и вх.№ 94АА/35/14.01.2011г., ведно с писмо с изх.№ 11/213/09.02.2011г., подписано от административния орган. Пратката е получена в деловодството на Административен съд – гр.Бургас на 14.02.2011г. Тъй като в цитираното писмо не е посочено изрично, че жалбата се изпраща в изпълнение на указанията на съда по адм.д.№ 230/2011г. по описа на съда, по нея е образувано настоящото административно дело.

Съдът, след поотделна и съвкупна преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира, че в случая са налице условията на чл.159, т.7 от АПК – има образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание, предвид което производството по административно дело № 360/2011г., като по-късно образувано, е недопустимо и следва да бъде прекратено, а делото, с оглед приложените по него писмени доказателства – присъединено към по-рано образуваното адм.д.№ 230/2011г. по описа на съда.

Водим от горното и на основание чл.159, т.7 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело  № 360 по описа за 2011 година на Административен съд – гр.Бургас.

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 360/2011г. към адм. дело № 230/2011г., двете по описа на Административен съд- Бургас, за съвместно разглеждане.

Определението е окончателно.

 

           

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: