ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 25.02.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и пети февруари                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  360  по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  10,10 часа се явиха:

 

Молителят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – редовно призован, се представлява от юк. М. – представя пълномощно.

Ответникът – началник на МП „Нефтопристанище” Бургас - редовно призован, се представлява от юк. Т. – представя пълномощно.

 

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

ЮК. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образуване по искане на жалбоподателя, депозирано в жалбата му против Решение № 1085/13.11.2009 г. на началника на МП „Нефтопристанище” гр. Бургас, с което се иска да бъде спряно изпълнението на решението,  относно задължението за заплащане на лихви върху допълнително определения с решението размер на ДДС – 13 642.10 лв.

Производството е по реда на чл. 166 от АПК, във вр. с чл. 221 от ЗМ.

По делото е постъпила допълнителна молба от жалбоподателя вх.№1755/23.02.2010 г., в която е потвърдено искането за спиране и е представено копие от банкова гаранция № 9915/12.09 от 01.12.2009 г. и Анекс № 1 към нея от 10.12.2009 г., приети от началника на Митница Бургас на 16.12.2009 г., както и Анекс № 2, издаден на 27.01.2010 г. и приет от началника на Митница Бургас на 02.02.2010 г.

 

ЮК. М.: Поддържам искането за спиране на изпълнението на решение № 1085/13.11.2009 г. на началника на МП „Нефтопристанище”. Считам, че представената банкова гаранция е в достатъчен размер.

 

ЮК. Т.: Не възразявам по така направеното искане. Така представените гаранции обезпечават лихвите върху допълнително определения размер на ДДС.

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните и представените доказателства

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства към молба вх. № 1755/23.02.2010 г., а именно: заверено копие от Анекс № 2 към банкова гаранция № 9915/12.09 от 27.01.2010 г., приет от Митница Бургас на 02.02.2010 г.

 

ЮК. М.: Нямам други доказателствени искания.

ЮК. Т.: Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮК. М.: Моля да уважите искането ни за спиране на изпълнението на решение № 1085/13.11.2009 г. на началника на МП „Нефтопристанище” Бургас, предвид представените гаранции за обезпечаване на задължението за плащане на лихви.

 

ЮК. . Моля уважаемият съд да се произнесе по искането за спиране, като се вземе предвид, че така представените гаранции обезпечават всички лихви.

 

По искането за спиране съдът намира следното:

За да бъде спряно предварителното изпълнение допуснато от закона, за актове от категорията на процесното решение е необходимо, съгласно чл. 221 от ЗМ, претендираното митническо задължение, независимо от това дали е главница или лихва, да бъде надлежно обезпечено изцяло. В конкретния случай, с оглед представените доказателства за налично обезпечение – банкова гаранция и изявлението на процесуалния представител на ответника относно това, че тази гаранция обезпечава изцяло всички вземания, които с административни актове на митницата се претендират от настоящия жалбоподател и които касаят вземания на лихви, съдът намира, че искането е основателно, поради което и на основание чл. 221 от ЗМ, във вр. с чл. 166, ал. 3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение № 1085/13.11.2009 г. на Началника на МП „Нефтопристанище” гр. Бургас, в частта относно задължението, обективирано в решение за заплащане на лихви върху определения размер на ДДС, а именно 13 642.10 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: