Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        455                               09.03.2018 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на петнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Й. Б., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 35 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Винарско имение Санта Сара“ АД с ЕИК ****, представлявано от пълномощника адв. Т.Б.Т. от САК, със съдебен адрес: ***, против решение № 142 от 20.11.2017 г., постановено по АНД № 290/2015 г. по описа на Районен съд- Поморие.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съществени нарушения на процесуални правила и явна несправедливост на наказанието, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от НПК. В нея се сочи, че митническите органи не са компетентни да установят нарушението, за което касаторът е санкциониран, тъй като обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за налагане на санкцията нямат отношение към акцизното облагане. Направено е искане за преквалифициране на деянието като маловажен случай, като са въведени твърдения, че измервателният уред работи коректно и не е нанесена вреда на фиска. Твърди се също, че незабавно след проверката уредът е демонтиран и подложен на метрологичен контрол. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. С писмена молба същият заявява становище за незаконосъобразност на обжалваното решение и се иска неговата отмяна. Не сочи нови доказателства.

За ответника по касационната жалба не се явява представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявено становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, ПРС е потвърдил наказателно постановление № 455/28.07.2016 г., издадено от началника на Митница Бургас, с което на основание чл. 114, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е наложена на касационния жалбоподател „Винарско имение Санта Сара“ АД имуществена санкция в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 103а, ал.1 от ЗАДС и същият е лишан от право да упражнява дейност с акцизни стоки за срок от един месец в данъчен склад с ИН BGNСА00200003, находящ се в с. Горица, общ. Поморие, в местността „Бадемите“. Съдът е счел, че деянието е установено по несъмнен начин с допустимите доказателства и е съставомерно, а наказанието е определено съобразно изискванията на чл. 27 от ЗАНН. Намерил е за неоснователно възражението на санкционираното дружество за некомпетентност на митническите органи, установили нарушението. При извършената служебна проверка не е констатирал допуснати в производството по издаване на наказателното постановление съществени процесуални нарушения.

Според настоящия касационен състав, решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че касаторът „Винарско имение Санта Сара“ АД е лицензиран складодържател, притежаващ лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на алкохол и алкохолни продукти, находящ се в с. Горица, общ. Поморие, в местността „Бадемите“. При извършена на 14.11.2016 г. проверка от служители на Агенция „Митници“ е извършен оглед на измервателните уреди, намиращи се на територията на данъчния склад, при която е установено, че средството за измерване и контрол разходомерSiemens SITRANS FM MAG 1100 F“ с фабр. № 1209144410 е с поставен стикер от метрологичен контрол с дата на валидност м.юни 2016 г. и не е изпълнено изискването за извършване на последваща проверка, в нарушение на установените в чл. 103а, ал.1 от ЗАДС, вр. чл.43 и чл. 44 от ЗИ изисквания. Тези констатации са отразени в протокол № А 1503/16BG1000А051168 от 14.11.2016 г. Срещу търговското дружество е съставен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление.

Касаторът по същество не оспорва горните фактически констатации, но счита, че наказателното постановление е незаконосъобразно, поради некомпетентност на актосъставителя. Според настоящия съдебен състав възражението е неоснователно. Актът за установяване на административно нарушение № 250/13.02.2017 г. е съставен от П.С. Н., заемаща длъжността „Старши инспектор“ в Митница Бургас, в кръга на предоставените и́ с нормата на чл. 128, ал.2 от ЗАДС правомощия.

От данните по делото е видно, че касаторът притежава лиценз № 540/02.10.2013 г. за управление на данъчен склад за производство и складиране на алкохол и алкохолни продукти, които на основание чл. 2, т.1 от ЗАДС подлежат на облагане с акциз. Като лицензиран складодържател, последният е длъжен да използва в данъчния склад средства за измерване и контрол, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за измерванията (ЗИ) и нормативните актове по прилагането му- чл. 103а, ал.1 от ЗАДС. На основание чл. 43 от ЗИ средствата за измерване подлежат на последваща проверка, чиято периодичност се определя със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като проверката следва да бъде извършена преди изтичане срока на валидност на първоначалната или периодичната проверка. В чл. 44, т.3 от ЗИ е установено задължение на лицата, които използват средства за измерване, да ги заявяват и представят за последваща проверка в Българския институт по метрология или пред избрано от тях лице, оправомощено за проверка. Тези задължения не са изпълнени от касатора в конкретния случай. В хода на извършената от служители на Агенция „Митници“ проверка е установено, а и не се оспорва с жалбата, че върху средството за измерване с фабр. № 1209144410 е поставен стикер за осъществен метрологичен контрол с дата на валидност м.юни 2016 г., предхождаща датата на проверката с повече от четири месеца. Следователно, налице са съставомерните елементи на нарушението по чл. 114, ал.1 от ЗАДС и дружеството законосъобразно е санкционирано именно от митническите органи.

В касационната жалба са наведени доводи за маловажност на извършеното административно нарушение по смисъла на чл.28, б. „а” от ЗАНН. В тази връзка се сочи, че измервателният уред работи коректно и не е нанесена вреда на фиска, както и че незабавно след проверката уредът е демонтиран и подложен на метрологичен контрол. Тези доводи са неоснователни и правилно районният съд не е намерил основание да приеме така предложената квалификация на деянието. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Изложените в касационната жалба доводи за отстраняване на нарушението след проверката не са от естество да обосноват извод за маловажност на случая, а и са съобразени от наказващия орган при определяне размера на наказанието в законоустановения минимум. Доколкото нарушението е формално, въпросът за липса на вредни последици не може да бъде обсъждан.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 142 от 20.11.2017 г., постановено по АНД № 290/2015 г. по описа на Районен съд- Поморие.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.