Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№:         192                             14.02.2017г.                        гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На девети февруари                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:       Таня Евтимова

Членове:           1. Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

 

Секретаря: Г.Д.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 35 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на началник група сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, против решение № 1917/16.12.2016г., постановено по НАХД № 4383/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 16-0769-001205/22.06.2016г., с което на Н.П.С., ЕГН-**********, на основание чл.179, ал.2, вр. ал.1, т.5, предл.4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Счита за неправилна преценката на районния съд, че деянието следва да бъде санкционирано по чл.183, ал.5, т.2 от ЗДвП, защото в случая е настъпило пътно-транспортно произшествие (ПТП), поради което квалификацията е по чл.179, ал.2, вр. ал.1, т.5, предл.4 от ЗДвП. Иска отмяна на оспореното съдебно решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Посочените в касационната жалба оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – Н.П.С., ЕГН-**********, с адрес: ***, редовно уведомен също не се явява, не се представлява и не ангажира становище по оспорването. 

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неправилност и незаконосъобразност на решението на Районен съд – Бургас, поради което пледира за отмяната му и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

 

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за основателна по следните съображения:

От доказателствата по делото се установява, че на Н.С. е съставен АУАН сер.Г № 16-0769-1205 (345327) от 18.03.2016г. за това, че на същата дата, около 13.50ч., в гр.Бургас на ул.Фердинандова, управлява товарен автомобил марка Ивеко 35С13 с рег.№ СА-8627-ХА и на кръстовището с ул.Цар Петър, регулирано от светофар при нормален режим, извършва маневра завой наляво на зелен сигнал на светофара и не пропуска преминаващия по пешеходна пътека М82 от дясно наляво по посока на движението на зелен сигнал на светофара пешеходец А.К.М., ЕГН-********* и допуска ПТП с него. Установеното нарушение е квалифицирано по чл.119, ал.1 от ЗДвП. Пострадалият пешеходец е бил отведен в МБАЛ с диагноза контузия на гръб, като впоследствие е бил освободен за домашно лечение.

Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което Н.С. е санкциониран за това, че не е пропуснал преминаващия пешеходец и е допуснал ПТП, квалифицирано като нарушение по чл.119, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2, вр. ал.1, т.5, предл.4 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 200лв.

За да постанови решението районният съд е приел в хода на административно-наказателното е допуснато съществено процесуално нарушение. Направил е лаконичен преглед на приложимите правни норми посочвайки, че според чл.119, ал.1 от ЗДвП при приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре. Приел е, че това нарушение се санкционира с нормата на чл.183, ал.5, т.2 от ЗДвП предвиждаща наказание глоба от 100лв. на водач, който не осигури предимство, когато преминава през пешеходна пътека. Наказващият орган обаче е санкционирал нарушителя по чл.179 ал.2 вр. ал.1 т.5 от ЗДвП, която според районния съд следва да се приложи за друго нарушение. Мотивиран от това е отменил обжалваното пред него наказателно постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Жалбата е основателна.

Описанието на нарушението в обстоятелствената част на АУАН е детайлно и ясно – Н.С. при управление на МПС, е извършил маневра завой наляво на зелен сигнал на светофара и не пропуснал преминаващия по пешеходна пътека при зелен сигнал на светофара пешеходец, като допуснал ПТП с него. Деянието е квалифицирано еднозначно в акта и постановлението като нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП

Квалификацията по чл.179 ал.2 вр. ал.1 т.5 от ЗДвП извършена от наказващия орган е правилна, защото именно тази норма предвижда наказание глоба в размер на 200 лева за водач, който поради нарушение на правилата за предимство, причини пътнотранспортно произшествие. Изводите в тази насока на административно-наказващия орган са правилни и законосъобразни, поради което не може да бъде споделена становището в оспореното съдебно решение, че нарушенията от характера на настоящото следва да се квалифицират по чл.183, ал.5, т.2 от ЗДвП. Това би било вярно ако при нарушението не беше допуснато ПТП, но както е установено в хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд при разпита на актосъставителя, свидетелите, включително и пострадалия, както и представената медицинска документация, Н.С. при управлението на автомобила не само е отнел предимството на пешеходеца, но и го е блъснал при което му е причинил телесни увреждания. Квалифицирането на деянието по  чл.183, ал.5, т.2 от ЗДвП би било правилно, ако вследствие нарушението на чл.119, ал.1 от ЗДвП не беше настъпило ПТП. Тъй като в случая е установено, че непропускането на преминаващия по пешеходната пътека пешеходец е довело до неговото нараняване. Поради това правилната квалификация и относимата санкционна норма е тази на чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5, предл.4 от ЗДвП, както административнонаказващият орган е приел.

Достигайки до извод за незаконосъобразност и отмяна на наказателното постановление, районният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен и вместо него постановен друг по съществото на спора, с който да бъде потвърдено наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1917/16.12.2016г., постановено по НАХД № 4383/2016г. по описа на Районен съд – Бургас.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0769-001205/22.06.2016г., издадено от началник група сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, с което на Н.П.С., ЕГН-**********, на основание чл.179, ал.2, вр. ал.1, т.5, предл.4 от Закона за движение по пътищата, за нарушение на чл.119, ал.1 от същия закон, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                                                                                           2.