ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

   Номер 617                 Година 06.04.2016               Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, десети състав, на шести април две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 35 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Систем стил-М.К.“, представлявано от М.Г.К.-П., с адрес ***, партер против решение № 98/19.11.2015г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас. С жалбата се прави искане да се отмени ревизионен акт № Р-02-1400563-091-01/28.01.2015г., ревизионен доклад към него, ЗВР № 1401432/09.07.2014г. и заповед за изменение на ЗВР № Р-02-1400563-020-03/31.07.2014г. – по размер и по основание.

С обжалваното решение № 98/19.11.2015г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас е отказано възлагането на нова ревизия на ЕТ „Систем стил-М.К.“, представлявано от М.Г.К.-П., за периода 01.01.2008г.-31.12.2012г.. Въпреки, че се обжалва това решение, със сезиращата съда жалба се прави искане да се отменят вече издадените ревизионен акт,  ревизионен доклад към него и заповеди за възлагане на ревизии, които не са предмет на разглеждане в производството по чл.134, ал.5 от ДОПК, касаещо отказа да се възложи нова ревизия. Ето защо, в случая жалбата не отговаря на изискванията на чл.145, ал.1, т.4 от ДОПК, във връзка с чл.149, ал.1 и чл.144 от ДОПК.

С разпореждане № 775/02.02.2016г., жалбата е оставена без движение, като нередовна, като е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да посочи в какво се състои искането му, спрямо предмета на оспорване - решение № 98/19.11.2015г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас. Жалбоподателят два пъти е уведомен за указанията на съда, като по делото са постъпили две заявления вх.№2054/29.02.2016г. и вх.№ 3247/30.03.2016г.. С тези заявления не са изпълнени указанията на съда, тъй като в първото от тях се сочи единствено, че съставения акт не е връчен по надлежния ред и че търговеца не развива дейност от 1998г., които твърдения са изложени и във второто заявление, без да се сочи в какво се състои искането до съда, спрямо предмета на оспорване. Ето защо, следва да се приеме, че указанията на съда не са изпълнени и нередовностите по жалбата не са отстранени в срока по чл.151, ал.2 от ДОПК, поради което тя следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.  

В допълнение на изложеното следва да се има в предвид, че заповедите за възлагане на ревизия, тяхното изменение и ревизионния доклад не подлежат на самостоятелно обжалване, тъй като те са част от производството по издаване на ревизионния акт. Съответно ревизионният акт подлежи на обжалване по реда на чл.156 и следващите от ДОПК, което производство се различава от производството по чл.134, ал.5 от ДОПК, по предмет и страни. В случая, при извършена от съда съдебна справка, се установи, че производството по адм.дело № 125/2016г. е образувано по жалба на М.Г.К.-П. срещу издадения и́ ревизионен акт № 021400563/28.01.2015г., потвърден с решение № 330/22.12.2015г. на директора на Дирекция „ОДОП“, поради което правото и́ на защита срещу издадения ревизионен акт не се явява нарушено, с прекратяване на настоящото производство.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.151, ал.2 от ДОПК, във връзка с чл.149, ал.1 и чл.144 от ДОПК, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Систем стил-М.К.“, представлявано от М.Г.К.-П., с адрес ***, партер против решение № 98/19.11.2015г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 35 по описа за 2016г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: