ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети септември                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 35 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат Б. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Самостоятелна извънболнична медико-диагностична лаборатория „Лина” ЕООД, редовно призована, се представлява от адвокат Ш.  и адвокат М., с пълномощни по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Самостоятелна извънболнична медико-диагностична лаборатория”Рамус”ООД, редовно призована, се представлява от адвокат М., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Многопрофилна болница за активно лечение „Поморие”ЕООД, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Самостоятелно медико-диагностична лаборатория „Д-р Б.Т.”, редовно призована, се явява лично Б.Т..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на община Поморие против заповед №РД-09-54/17.12.2014година на областния управител на област Бургас, с която е отменена заповед № РД-16.1076/30.10.2014година на община Поморие, с която е насрочено провеждането на търг с явно наддаване по реда на глава пета от Наредба №1 на Общински съвет Поморие, в частта и по т.І,т.1 за отдаване под наем на помещения за клиникодиагностични структури на площ 137.03 кв.м., находящи се на първи етаж в сградата в която се помещава МБАЛ Поморие с идентификатор 57491.501.296.01 по КК на гр.Поморие.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържам жалбата на подробно изложените в нея основания като допълвам същата с още едно основание  за нищожност на сключения между МБАЛ Поморие и СМДЛ ”Лина” ЕООД договор, а именно че същия е в противоречие със закона, поради противоречие на клаузите на същия с разпоредбата на чл.11, ал.2 от ЗОС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като недоказана и неоснователна. Да се приеме административната преписка.

Моля да задължите жалбоподателя да представи Наредба №1 цитирана като основание за издаването по чл.17, ал.1 от нея, в отменената заповед на кмета на Община Поморие. Същата да бъде заверена в актуалност в редакцията и към датата на издаване на заповедта на кмета на община Поморие.

 

 АДВОКАТ Ш.: От името на СМДЛ”Лина”ЕООД, оспорваме жалбата като неоснователна, а относно възраженията направени в днешното съдебно заседание от представителя на община Поморие за сключения договор между МБАЛ Поморие и  СМДЛ”Лина”ЕООД, същия не може да бъде разглеждан в настоящото производство, единствено може да се разглежда сключеният договор за наем.

Представям договор между СМДЛ „Лина”ЕООД и МБАЛ Поморие.

С оглед твърденията изложени в жалбата на община Поморие, за това, че е налице заповед, която отменя заповедта за  конкретно даване на под наем, моля да вземате предвид че понастоящем втората заповед за отмяна се оспорва по адм. дело №578/2015 година по описа на Административен съд- Бургас. С оглед това висящо дело, което е с предмет оспорване на заповедта за отмяна на първоначалната заповед за отдаване на ползването на помещенията, моля настоящото дело да бъде спряно до приключването на това преюдициално производство.

 

АДВОКАТ М.: Намирам, че заповедта на областния управител на област Бургас с правно основание чл.97 от АПК е правилна и законосъобразна, издадена от компетентен орган, надлежно мотивирана и  по чл.97 АПК. Споделям изложените мотиви в заповедта за отмяна на административния акт на кмета на Община Поморие.

Считам, че договорът се сочи за още едно основание за нищожност на заповедта на областен управител на област Бургас е извън предмета на стоящото дело, тъй като се касае за друг гражданско-правен спор. Има решение на ВАС, с което сме конституирани като заинтересовани лица като са посочени два аргумента за участието ни в процеса. Първият е че ние сме жалбоподатели и сме инициирали производството пред областен управител на област Бургас по реда на административното обжалване и второ фактически ползваме имота, обстоятелство което не се оспорва от страните и следва да се  констатира и сега като  факт.

Заявявам, че по реда на чл.65 от ЗОС има заповед за изземване на имота  и е образувано друго дело  със страни СМДЛ”Лина”ЕООД  срещу община Поморие. Има две дела едно по  чл. 65 от ЗОС, което в Административен съд Бургас и е спряно, и друго, което е  във ВАС.

Считам, че са налице основанията по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, тъй като има спорове, които обуславят изгода на настоящия спор и най-вече правния ни интерес в нашето участие, защото Общината е подала жалба за имота, в който сме ние.

 

АДВОКАТ М.: От името на доверителя ми, смятам подадената жалба за основателна. В подкрепа на основанията за нищожност посочени в жалбата и днес, заявявам  че Заповедта на областен управител на област Бургас е издадена въз основа на недопустима жалба срещу, която не попада в категорията на индивидуалните административни актове по смисъла на  чл.21, ал.1 от АПК. Има практика на ВАС, а именно Определение № 3602 от 31.03.2015 година, VІ отделение  по адм. д.№ 3386/15 година на ВАС. В този смисъл ще изложа вече съображения по същество.

 Не са налице и основания за спиране на настоящото производство, тъй като този спор е отделно от тези, които колегите споменаха.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.Т.: Нямам какво да кажа. Аз съм отстранена от търга.

АДВОКАТ М.: Действително сме запознати с тази практика, която спомена колегата М., а именно че заповедта за образуване на тръжни процедури не са окончателни процедури и не подлежат на обжалване, но в случая говорим за акт на областния управител, заповед постановена от него в кръга на неговите правомощия по административен контрол по ЗМСМА и той има правомощия да се произнася по законосъобразността на акта, включително и по целесъобразност. Тук се обжалва заповедта за отмяна  и има такава възможност по ЗМСМА и затова тази заповед е обжалваема не пред съда, а пред областен управител на област Бургас като сме били наясно с разпоредбата на чл.21,т.5 от АПК.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да не се уважава искането за спиране на производството, тъй като цитираните от представителите на СМДЛ ”Лина”ЕООД  производства не са в отношения на преюдициалност с настоящото. Що се касае до изложения довод, че областен управител на област Бургас имал правомощия да извършва контрол по целесъобразност на административните актове и решения на органите на местното самооуправление, то считам, че тези му възможности са обвързани в определени срокове по ЗМСМА, които са пропуснати, а хипотезата на настоящото производство е възобновяване на административно производство, което касае обжалваеми и влезли в сила индивидуални административни актове.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.:  Считам, че с противоречие по делото е твърдението, че сме в хипотезата за възобновяване на административното производство и издадената заповед от областен управител не е по този ред, посочено е изрично чл.97 от АПК в заповедта на областен управител. Освен това в писмото изпратено до община Поморие отново е посочено, че редът за обжалване на административния акт е по административен ред до погорестоящия орган и никъде от данните поделото не могат да се извлекат такива аргументи, които се сочат от жалбоподателя. Подробно становище ще взема по съществото на спора.

По отношение на възражението на адвокат М., за това че областният управител е било недопустимо да се  произнася по жалбата, поради характера на акта който се обжалва, в практиката е налице друга практика- откриване на търг за имот, който е отдаден под наем, и договорът за отдаване под наем не е прекратен. Посочвам в тази връзка Определение №714/19.05.2011 година на ВАС и Решение от 15.04.2014година по адм.д.№14996/2013година  на ВАС.

По отношение на това, че договорът за наем създава правен интерес на жалбоподателя и безспорно е налице такъв подлежи на изследване от областния управител, поради предвидената правна норма на  чл.14, ал. 7 по ЗОС, че свободни нежилищни имоти, като изрично казвам, свободни нежилищни - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица. Това понятие свободни създава предпоставките за оспорване предвидени в  чл.147, ал.1 от АПК. В този смисъл искането за спиране на това производство до произнасяне по производство, което разглежда правата на същинските ползватели е основателна.

 

Съдът счита, че следва да приеме представения в днешното съдебно договор между МБАЛ”Поморие”ЕООД и МДЛ”Лина”ЕООД като доказателство по делото.

По искането за спиране съдът, ще се произнесе в закрито заседание, след като се запознае с предмета на цитираните дела.

Съдът счита, че следва да се уважи искането на ответника и задължи жалбоподателя да представи Наредба № 1 на общински съвет Поморие  в редакцията приложима към момента на издаване на заповед №РД-16-1076/30.10.2014година на кмета на Община Поморие.

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства и в днешното съдебно заседание договор между МБАЛ”Поморие”ЕООД и МДЛ”Лина”ЕООД.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Поморие да представи по делото Наредба № 1 на общински съвет Поморие в редакцията приложима към момента на издаване на заповед №РД-16-1076/30.10.2014година на кмета на Община Поморие.

 

СТРАНИТЕ: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.11.2015година от 13,40часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:50часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: