РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 24 юни 2011 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти състав,

в публично заседание 26 май 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:         1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                  2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА 

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Станимир Христов

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 35 по описа за 2011 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Началника на Митница - Бургас против Решение № 163/24.11.2010год. постановено по НАХД № 376/2010 год. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е отменено Наказателно постановление № 67/04.08.2010 год., издадено от началника на Митница – Бургас, с което на Г.Д.П. ***, на основание чл.126 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 18 781,84 лв.

Като касационни отменителни основания се сочат неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на съдебния акт. Оспорват се  изводите на съда, че в конкретния случай е налице деяние, изразяващо се в държане на акцизни стоки без бандерол, тъй като в конкретния случай за открития наливен алкохол не се изисква по закон поставянето на бандерол. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди изцяло издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касационния жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба, като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

       Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Карнобатския районен съд по същество е приел, че след като в настоящия случай е образувано досъдебно производство № 710/2009 г. по описа на ОД на МВР-Бургас, приключило с решение по АНХД № 243/2010 год. по описа на съда, с което е признат за виновен Г.Д.П. за извършено престъпление по чл.234, ал.1 от НК,  то той е понесъл своята отговорност и е незаконосъобразно да бъде наказан повторно за същото деяние. Предвид обстоятелството, че е недопустимо е за едно и също деяние да се носи наказателна и административнонаказателна отговорност съдът е отменил издаденото НП.

Решението е неправилно.

Съпоставяйки съставите на чл. 234, ал. 1 от НК и чл. 126 от ЗАДС настоящият съдебен състав, намира че не е налице идентичност на съставите, което да обоснове извод за приложението на чл.33 от ЗАНН и на това основание да бъде отменено наказателното постановление.

Съставът на престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК, за което е образувано досъдебното производство и за което ответникът по касация е наказан, е със субект всяко физическо лице и изпълнително деяние – продажба или държането на склад на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон и ако случаят не е маловажен. Неправилно обаче съдът е приел, че фактическият състав на административното нарушение по чл. 126 от ЗАДС включва също държане на склад на акцизни стоки без бандерол, което е приел, че припокрива наказателния състав и поради което е направен извода, че в случая е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от ЗАНН, съгласно която когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.

Изпълнителното деянието по чл. 126 от ЗАДС е в множество форми -  производство, държане, предлагане, продажба, превоз на акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, митническа декларация или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз. Посочената норма не включва  държането на акцизни стоки без бандерол и в подкрепа на този извод е обстоятелството, че ЗАДС предвижда отделно и отговорност за лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, съставът на което нарушение е регламентиран в чл.123 от ЗАДС.

Следва да се отбележи, че легално определение на понятието бандерол е дадено в чл. 4, т. 7 от ЗАДС и с него действително се доказва внасянето на дължимия акциз, но това не е документ, а е държавна ценна книга, която се закупува от Министерството на финансите. С нормата на чл. 84, ал. 1 от ЗАДС са регламентирани данъчните документи по смисъла на ЗАДС и това са акцизен данъчен документ и известие към акцизен данъчен документ, като следващите алинеи уреждат издаването, съхраняването и осчетоводяването на тези документи, от което също следва, че бандеролът не може да се приравни към тези документи. След като санкционираното лице е посочило, че част от количеството алкохол е получено при изваряване в различни пунктове за изваряване, за което не му е съставен документ, а друга част е закупил от случайно минаващи лица с микробус, които също не са му издали документ, следователно той действително не притежава никой от изискващите се документи по смисъла на чл.126 от ЗАДС, като за конкретния случай това не е задължително да бъде точно данъчен документ по смисъла на чл.84, ал.1 от ЗАДС, но може да бъде друг от алтернативно посочените в чл.126 от ЗАДС. Дължимият акциз се заплаща заедно с таксата за изваряване на алкохола, като срещу това лицето трябва да получи касова бележка и акцизен данъчен документ, като с измененията в ЗАДС, в сила от 01.01.2007 г. – чл.31, т.6 от с.з. акцизната ставка за т. нар. „домашен” алкохол е променена на 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол или 0.055 лв. за 1% алкохол за количества до 30 литра, като при произведени количества над този обем се прилага ставката от 1100 лв., предвидена за производството на етилов алкохол на общо основание.

Като не е съобразил горните обстоятелства и е приел, че е налице идентичност на съставите на нарушения по чл.126 от ЗАДС и чл.234 от НК, Районният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен, а издаденото наказателно постановление да бъде потвърдено като законосъобразно.       

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 163/24.11.2010год. постановено по НАХД № 376/ 2010 год. по описа на Районен съд – Карнобат и вместо него постановява

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 67/04.08.2010год., издадено от началника на Митница – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                  2.