О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     Номер 180       Година 26.01.2010       град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и шести януари две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 35 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба подадена от О.О.В. ***, със съдебен адрес *** против заповед № З-5420/04.12.2009г. на Директора на ОД на МВР гр.Бургас.

С определение № 40/08.01.2010г. на основание чл.158, ал.1 от АПК е оставена без движение жалбата и е указано на жалбоподателя, че в 7 – дневен срок от уведомяването следва: 1.да заплати държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас и  да представи като доказателство по делото съответния платежен документ и 2.да представи доказателства за подаване на жалбата в срока по чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.79, ал.1 от ЗБЛД. В определението изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок на основание чл.158, ал.3 от АПК жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. На жалбоподателя е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата съдебен адрес, а именно: ***. Той е редовно уведомен, като съобщенията до него е върнато с отбелязване, че е получено на 13.01.2010г. от адв.Ш. В определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от О.О.В. ***, със съдебен адрес *** против заповед № З-5420/04.12.2009г. на Директора на ОД на МВР гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 35 по описа за 2010г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: