О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№: 294                                   16.02.2016г.                                   гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Бургас                                                                                        VІІ състав

На петнадесети февруари                                                две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

  Председател:Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 359 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.197, ал.3, вр. чл.121а, ал.5, вр. чл.41, ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Универсал Фуудс“ЕООД, ЕИК-***, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Опълченска ***, представлявано от управителя Н.П.Ч., действащ чрез пълномощник адв.Х.М., САК, против протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 022600280640_3/26.01.2016г. и протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 022600280640_4/26.01.2016г., двата издадени от инспектори по приходите в Дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, потвърдени с решение №15/26.01.2016г. на зам.директора на ТД на НАП-Бургас. В решението на горестоящия административен орган и в жалбата е посочена като дата на издаване на двата протокола – 19.01.2016г., но видно от самите протоколи, дата на издаването им е 26.01.2016г.

 В жалбата се счита, че така оспорените действия са необосновани и незаконосъобразни, поради което е направено искане същите да бъдат отменени. Твърди се, че не са били налице предпоставките по чл.121а, ал.2 от ДОПК, като органът се е мотивирал с неправилни фактически установявания.

Ответната страна – директор на ТД на НАП-Бургас, представя приложените към административната преписка писмени доказателства без да изразява становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните, доказателствата по делото и приложимите правни норми, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.197, ал.2 и чл.41 ал.3 от ДОПК, пред надлежния съд, от лице с активна процесуална легитимация, в предписаната от АПК форма, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че с протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 022600280640_3/26.01.2016г. на инспекторите по приходите в Дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, е извършена проверка в присъствие на упълномощен представител на „Универсал Фуудс“ЕООД за съответствие на посоченото в документите и установеното при проверката вид и количество на стока: 23`260кг. риби замразени от видовете на обикновената скумрия, като се установява съответствие. Въпреки това са приети за налични предпоставките по чл.121а, ал.2 от ДОПК за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121а, ал.3 от ДОПК за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали във връзка с търговията със стоки с висок фискален риск, обект на осъществения фискален контрол, като в противен случай ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни тяхното събиране. Мотивите на органа за този извод са, че за период от 12 месеца преди датата на проверката лицето е подало 1бр. от декларация обр.№ 6 по Наредба № Н-8 от 29.12.2005г., за м.януари 2015г., след законоустановения срок, както и за период от 12 месеца преди датата на проверката има по-малко от 10 осигурени лица по трудови правоотношения. Поради това на основание чл.121а, ал.3 от ДОПК е определено обезпечение в размер на 27`772,44лв. за стоката 23`260кг. риби замразени от видовете на обикновената скумрия, с обща пазарна стойност 92`274,80лв. по 3,98лв. за кг. Обезпечението представлява 30% от пазарната стойност на стоката, като следва да се внесе в срок 72 часа от приключване на проверката. Видно от представеното платежно нареждане, обезпечението е внесено от дружеството в деня следващ проверката.

С протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 022600280640_4/26.01.2016г. и приемо-предавателен протокол, е иззета стоката – 23`260кг. риби замразени от видовете на обикновената скумрия, като са приложени и придружаващите я документи – товарителница, търговски документ и пълномощно. Видно от протокол № 022600280640_7/20.01.2016г., иззетата стока е освободена поради внасяне на обезпечението.

Срещу двата протокола предмет на настоящото оспорване, „Универсал Фуудс“ЕООД е подало в законоустановения срок жалба до директора на ТД на НАП-Бургас, който със свое решение №15/26.01.2016г. е оставил същата без уважение. Мотивирал се е с различно основание от посоченото от инспекторите по приходите – при проверка на дължимия ДДС и съобразно резултатите от извършена допълнителна съпоставка във VIES, е установено, че за периода м.01-10.2015г. много дружества са декларирали вътрешни доставки – ВОД с получател „Универсал Фуудс“ЕООД. След съпоставяне на декларираните данъчни основи по вътрешни придобивания – ВОП от дружеството и тези декларирани от доставчиците /дневници за продажби/ и данните от VIES, са установени значителни несъответствия.

Видно от представените от дружеството доказателства с жалбата пред съда и пред решаващия орган, към 26.01.2016г. дружеството няма задължения; декларация Образец № 6 за м.януари.2015г. е депозирана на 25.02.2015г. в 14.50 часа чрез подпис с електронен подпис, т.е. в законоустановения срок; за периода м.12.2014г.-м.12.2015г. дружеството има персонал от и над 10 души, видно от подробните ведомости.

При извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск по реда на чл.121а, ал.1 от ДОПК, органът по приходите е приел наличието на хипотезата по чл.121а, ал.2 от ДОПК, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Не е установено наличието на някоя от трите хипотези по чл.121а, ал.1 от ДОПК, поради което на основание чл.121а, ал.3 от ДОПК са предприети действия по чл.40 ал.1 от ДОПК за обезпечаване на доказателствата, като няма данни на осн. чл.121а, ал.1 от ДОПК да е поискано от публичен изпълнител незабавно налагане на предварителни обезпечителни мерки. Съдът намира, че не са били налице предпоставките за прилагане на чл.121а, ал.3, вр. чл.40, ал.1 от ДОПК, тъй като не е доказано наличието на хипотезата на чл.121а, ал.2 от ДОПК.

 Считано към датата на обезпечаване на доказателствата – 26.01.2016г., дружеството няма задължения за внасяне; за 2015г. не се установяват покупки от субекти, включени в база данни „Рискови субекти“; не се установяват издадени доклади за третиране на данъчна измама; за период от 12 месеца назад дружеството има персонал от и над 10 души; няма установено несъответствие между стоката и документите за нея; няма установена нарушена цялост на ТСК; няма данни дружеството да е било неизряден платец или да е било санкционирано във връзка с данъчните му задължения; няма каквито и да е индиции, че събирането на бъдещите му данъчни задължения ще е значително затруднено или невъзможно. Не се установява и действията на органа по приходите по обезпечаването на доказателствата да е съпътствано с негово искане по чл.121а, ал.1 от ДОПК до публичен изпълнител за налагане на предварителни обезпечителни мерки. Доколкото по реда на чл.121а от ДОПК се прави предварително обезпечаване на фискален контрол, то при установени от органа по приходите предпоставки по чл.121а ал.1 или ал.2, то същият следва да действа едновременно както е разписано в чл.121а, ал.1 и в ал.3 от ДОПК – сам да обезпечи доказателствата, като поиска от публичен изпълнител налагане на предварителни обезпечителни мерки. Второто обаче не е сторено.

Предвид изложеното се налага изводът, че действията за обезпечаването на доказателствата е било направено без наличие на материалните предпоставки за това – по чл.121а, ал.2 от ДОПК, както и без да е съпътствано от действия на органа по приходите по чл.121а, ал.1 от ДОПК, което прави обезпечаването на доказателствата незаконосъобразно. Действията по обезпечаване на вземанията и на доказателствата засягат съществено правната сфера на получателя на стоката и извършването им може да се допусне само при несъмнена и категорична установеност на фактите по чл.121а, ал. 1 или ал. 2 от ДОПК, а не при предполагане на същите. Освобождаването на стоките, по отношение на които са извършени процесните действия е свързано с предоставянето на парична гаранция в много кратък срок, което поставя получателя на стоката в по-неблагоприятно положение спрямо другите задължени лица. Поради това, тези действия трябва да се извършват само по изключение в разписаните от ДОПК случаи, а не периодично, системно или необосновано.

Действието по фискален контрол движение на стоки с висок фискален риск, изразяващо се в проверка на документите, придружаващи стоката, относно вида и количеството й по см. на чл.127б, ал.1 от ДОПК, обективирано в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 022600280640_3/26.01.2016г., е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени. Въпреки установеното при проверката съответствие между документите и стоката, органът по приходите на основание чл.121, ал.3, позовавайки се на несъществуващи предпоставки по чл.121а, ал.2 от ДОПК, е определил размер на обезпечение 30% от пазарната цена на стоката, като това обезпечение в размер на 27`772,44лв. е било внесено от дружеството. За да е налице посочената от решаващия орган опасност за значително затрудняване или невъзможност за събиране на дължими данъци, то следва дружеството не само да има установени публични задължения, но и да е налице склонност към неплащането им, установена трайно във времето. Такива обстоятелства за дружеството-жалбоподател не се установяват. Липсват установени конкретни факти и по отношение на свързани с дружеството лица и установена вероятност за несъбиране на дължими от тях публични задължения.

След като не съществуват предпоставките по чл.121а, ал.2 от ДОПК, органът по приходите не е следвало нито да определя размер на обезпечение с първия протокол, нито да изземва стоката с втория.

Мотивиран от горното, Административен съд Бургас, VІІ-ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ действията по фискален контрол, обективирани в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 022600280640_3/26.01.2016г., издаден от инспектори по приходите в Дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, потвърден с решение №15/26.01.2016г. на зам.директора на ТД на НАП-Бургас.

ОТМЕНЯ действията по обезпечаване на доказателствата, обективирани в протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 022600280640_4/26.01.2016г., издаден от инспектори по приходите в Дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, потвърден с решение №15/26.01.2016г. на зам.директора на ТД на НАП-Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: