ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                          дата 12 март 2012 год.              Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 09 март 2012 год., 

в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 359 по описа за 2012  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с искова молба, подадена от “Параисо” ООД, гр.Бургас, насочена против ТД на НАП – Бургас, Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” за прогласяване на нищожност на влязло в сила Решение № 6467/10.05.2011г. по адм. дело № 13546/2010г. на Върховния административен съд, І а отделение и обезсилване на съдебния акт по реда и на основание чл.128, т.7 от АПК и чл.270, ал.2 от ГПК.

 Ищецът възразява, че производството пред Върховния административен съд, по което е постановено решението, чиято нищожност се претендира, е било постановено при ненадлежно упражнено право на касационна жалба против Решение № 1035/30.08.2010г. по адм. дело № 1819/2009г. на Бургаския административен съд, което е било предмет на инстанционния контрол. Доводите са подробно развити, като е изложена хронологията на представителството на търговското дружество.

Иска се прогласяване нищожността и обезсилване на Решение № 6467/10.05.2011г. по адм. дело № 13546/2010г. на Върховния административен съд, с което е оставено в сила Решение № 1035/30.08.2010г. по адм. дело № 1819/2009г. на Бургаския административен съд, като производството по делото бъде върнато за администриране на касационната жалба и повтаряне на всички следващи процесуални действия при условията на законна представителна власт.

По делото е постъпило становище от ответната страна – Директор на Дирекция “ОУИ” – Бургас, видно от което, исковата молба се оспорва като недопустима, като страната счита за приложима нормата на чл.270, ал.2 от ГПК само в производствата по граждански дела. Исковата молба счита за недопустима и поради това, че първоинстанционното решение вече е било предмет на инстанционен контрол, а за неговата валидност и допустимост касационната инстанция следи служебно, поради което е недопустимо повторно да бъдат изследвани в производство по реда на чл.128, т.7 от АПК. Алтернативно – оспорва жалбата като неоснователна, поради липса на предпоставки, обуславящи нищожността или недопустимостта на съдебния акт.

Исковата молба е процесуално недопустима за разглеждане, като неподведомствена на настоящия съд.  

Съгласно разпоредбата на чл.128, т.7 от АПК на административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за … … обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища. Анализът на правната норма сочи, че настоящият съд е компетентен да разгледа искане за обявяване на нищожност и обезсилване на решение, постановено от административен съд, докато искането на ищеца касае акт, постановен от Върховния административен съд. Не само посочената разпоредба, но и инстанционната подчиненост на настоящия съд спрямо Върховния административен съд сочат на неподведомственост на разглеждане на спора от настоящия съд. Йерархичната зависимост между Административния и Върховния административен съд обуславя пълната невъзможност долустоящият съд да контролира еднолично съдебен акт, постановен от 3-членен състав на касационната инстанция. Не това е смисълът на нормата на чл.128, т.7 от АПК, която изрично регламентира кръгът на актовете, подлежащи на контрол по този ред и на това основание и това са решения, постановени от Административен съд, а нормите, регламентиращи подведомствеността на спора, предвид техния процесуален характер, не могат да се тълкуват разширително.

Поради неподведомственост на разглеждането на спора от настоящия съд, исковата молба следва да се върне на ищеца, а производството по делото – да се прекрати, поради което Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА исковата молба на “Параисо” ООД, гр.Бургас, насочена против ТД на НАП – Бургас, Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” за прогласяване на нищожност и обезсилване на влязло в сила Решение № 6467/10.05.2011г. по адм. дело № 13546/2010г. на Върховния административен съд, І а отделение.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 359/2012г. на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                                 СЪДИЯ: