ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 27 април 2011 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в открито заседание на 11 април 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: К.Л.

Прокурор:……………..........

 

разгледа адм. дело №  359 по описа за 2011 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от А.Я.А. *** против Решение № 8/01.02.2011г. на директора на РУ “СО” – Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 6/26.11.2010г. на ръководителя “ПО” при РУ “СО” – Бургас, с което на основание чл.68, ал.1-3 от КСО, във вр. с § 9, ал.3 от ПЗР на КСО, на жалбоподателя А. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 25.11.2010г.

         Жалбоподателят А. оспорва постановеното решение, като възразява, че не е съгласен с началната дата на отпускане на пенсията.

         В съдебно заседание жалбоподателят лично поддържа подадената жалба, като представя допълнителни доказателства за установяване на недостигащия осигурителен стаж.

         Ответникът – директор на РУ “СО” – Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва подадената жалба, представя допълнителни доказателства.

         Съдът, след като прецени допълнително представените от страните писмени доказателства, намира, че за жалбоподателя А. в хода на процеса е отпаднал правния интерес от воденото оспорване.

         Установява се по делото, че жалбоподателят А. е депозирал заявление пред пенсионния орган вх. № МП-29052/16.09.2010г. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на § 9, ал.3 от ПЗР на КСО (отм., приложима редакция за периода), като е декларирал желанието си за закупуване на недостигащия осигурителен стаж. При извършената проверка пенсионния орган е констатирал, че жалбоподателят А. установява общ осигурителен стаж с продължителност 36 години, 07 месеца и 20 дни, като с уведомително писмо № 440/23.11.2010г. (л.28) е уведомил жалбоподателя, че недостигащият осигурителен стаж за отпускане на лична пенсия по реда на чл.68, ал.1-3 от КСО е в размер на 01 месец и 19 дни. С Разпореждане № 440/25.11.2010г. е утвърдил погасителен план за разсрочване на дължимата сума за погасяване на осигурителните вноски за периода от 25.11.2010г. до 25.11.2011г. При тези факти е издал процесното Разпореждане № 6/26.11.2010г. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 25.11.2010г., с ежемесечна удръжка по § 9, ал.4, т.2 от ПЗР на КСО до 25.11.2011г. в размер на 9,14 лв. При оспорването по административен ред разпореждането е оставено в сила с Решение № 8/01.02.2011г. на директора на РУ “СО” – Бургас.

         Впоследствие, жалбоподателят е представил пред пенсионния орган допълнително писмено доказателство – Удостоверение Обр. УП-3 № ЦД 91007-20/02.02.2011г., издадено от община Бургас, с което жалбоподателят А. е удостоверил осигурителен стаж от 02 месеца и 12 дни, положен в предприятие “Пряко снабдяване” за периода 19.06.1966г.-31.08.1966г. Удостоверението е представено със Заявление вх. № МП-9898/16.03.2011г., с което по реда на чл.99, ал.1, т.1 от КСО е поискал зачитането на този допълнително установен осигурителен стаж. Новопредставеното доказателство е обсъдено от административния орган, като въз основа на него е прието, че лицето вече има сбор от осигурителен стаж и възраст общо 100 (справка л.75), поради което впоследствие е издадено ново Разпореждане № 81/30.03.2011г. на Ръководителя на “ПО” при РУ “СО” – Бургас, (представено в съдебно заседание от юрисконсулт Чанева), видно от което, пенсионният орган е отпуснал лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1-3 от КСО, считано от 01.11.2010г., като размерът на пенсията е определен от 196,77 лв. С това разпореждане, на основание чл.99, ал.1, т.5 от КСО административният орган сам е отменил предходно издадените от него разпореждания № 6/26.11.2010г. (процесното) и № 94/11.02.2011г., като е посочил, че с оглед на новопредставеното удостоверение лицето отговаря на условията на чл.68, ал.1-3 от КСО и за него вече е неприложима хипотезата на § 9, ал.3 от ПЗР на КСО.

         При така установените факти, за жалбоподателя А. е отпаднал правния интерес от воденото оспорване, тъй като процесното Разпореждане № 6/26.11.2010г. на ръководителя на “ПО” при РУ “СО” – Бургас, впоследствие е отменено с Разпореждане № 81/30.03.2011г. на същия административен орган. Поради отмяна на първоначално постановения административен акт, извършена по реда на чл.99, ал.1, т.5 от КСО, настоящото оспорване е вече лишено от предмет.

         На основание горните мотиви, поради отпадане на правния интерес, чието наличие е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, като следва да се отмени четеното в съдебно заседание на 11.04.2011г. определение за даване ход на делото по същество, поради което и на основание чл.253 от ГПК и чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ протоколно определение, четено в съдебно заседание на 11.04.2011г. за даване ход на делото по същество.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.Я.А. *** против Решение № 8/01.02.2011г. на директора на РУ “СО” – Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 6/26.11.2010г. на ръководител “ПО” при РУ “СО” – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 359/2011 год. на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                            СЪДИЯ: