ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер   359     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.05 часа се явиха:

Касаторът – С.П.Ц., редовно призован, се явява се лично и с адвокат Х., надлежно упълномощен с пълномощно от първа инстанция.

За ответника по касационната жалба – Главен директор на ГД „Охрана” към Министерството на правосъдието – София, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Х. – Поддържам касационната жалбата по изложените от нас аргументи срещу решението на Бургаския районен съд. Моля да приемете още един писмен документ като доказателство писмо рег. № 1702/17.11.2009 г. издадено от директора  на ГД „Охрана” към Министерството на правосъдието, както и присъда № 482/16.03.2010 г. постановена по НОХД № 126 от 2010 г. по описа на Бургаския районен съд. Нямаме други доказателствени искания.      

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените доказателства. Единственото, което не ми става ясно от представеното писмо от процесуалният представител на касатора - исканата информация от директора на ГД „Охрана” е по досъдебно производство № 1944/2009 г., но не става ясно, нито по описа на коя прокуратура, нито какво е отношението на това досъдебно производство към настоящото производство.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от процесуалния представител на касатора, писмени доказателства, а именно: заверено копие от присъда № 482/16.03.2010 г.  по НОХД № 126/2010 г. на Бургаския районен съд и заверено копие от писмо рег. № 1702/17.11.2009 г. на Главна дирекция „Охрана”, ОЗ „Охрана” – гр. Бургас при Министерство на правосъдието.

 

Поради липса на други доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         АДВОКАТ Х. – Считам, че решението на Бургаския районен съд е неправилно и подробни аргументи за това съм изложил в жалбата. Обжалваното наказателно постановление е издадено в нарушение на чл.33 ал.1 от ЗАНН, това съм изложил в жалбата пред Бургаския районен съд, тъй като при образуваното досъдебно наказателно производство, се образува и административнонаказателно производство, което е в нарушение на разпоредбата на закона. Бургаския районен съд счете, че деянията са различни, по които са образувани административнонаказателното  производство и досъдебното производство. Считам, че това не е така защото основанието да е заведено съдебно наказателно производство е чл.325 ал.2 от НК, което е съпротива срещу властта, като съпротивата е отказване за предаване на документа за самоличност, а административно наказателно производство е на основание, че не е представил документите си за самоличност, т.е . е едно и също деянието. С присъдата виждате, че е наложено наказание с лишаване от свобода. За едно и също деяние са наложени две наказания. Моля Ви предвид доводите, които сме изложили в жалбата, след преценка на представените доказателства по делото и касационните основания да постановите решение, с което да отмените обжалваното решение на Бургаския районен съд по НАХД №  3968/2009 г.  като изцяло неправилно и необосновано и да решите делото като уважите жалбата срещу наказателното постановление.

         КАСАТОРЪТ Ц. – Представям писмени обяснения, в които подробно съм описал фактическата обстановка, че едновременно със силовото ми задържане, след като ми съставиха протокол и Акт, аз пожелах да напиша обяснение и възражението ми, че съм задържан силово. И докато пишех възраженията си, които са в папката по делото, се обадиха в Полицейското управление и се образува и досъдебното производство, връчиха ми призовка като обвиняем в престъпление, без уточнение на причината. Подробностите са описани във възражението.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Постановеното от Бургаския районен съд решение като правилно и законосъобразно моля да оставите в сила. Не споделям доводите изложени в касационната жалба за нарушение на разпоредбата на чл.33, ал.1 от ЗАНН. От представените доказателства в днешното съдебно заседание срещу касатора е било образувано, водено и приключено наказателно производство за извършване на престъпление по чл.325, ал.1 от НК, а именно за това, че е извършил действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Настоящото производство се води за образувано и водено административнонаказателно производство срещу касатора за извършено от същия административно нарушение по чл.55 от Закона за МВР, а именно: за неизпълнение на полицейско разпореждане. Сравнението на тези два текста, чл. 325 от НК и чл.55 от ЗМВР, няма идентичност на двете деяния. В тази връзка намирам така направеното възражение за неоснователно, а мотивите на първоинстанционния Бургаски районен съд, с които това възражение е отхвърлено, за законосъобразни.  Изложените в касационната жалба възражения за неправомерно задържане и др. считам, че същите са неотносими, като за касатора е съществувала възможност да оспори действията на служителите. В тази връзка, моля да потвърдите решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: