Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№930

 

гр. Бургас, 30. 05. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на осми май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Й.Б. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 358/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от К. И.М. в качеството на управител на „МБАЛ – Карнобат” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Карнобат, ул. „Стара планина“ № 180, против решение № 7/08.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 488/2013г. на Районен съд гр. Карнобат. С решението е потвърдено наказателно постановление № 11012271 от 21.10.2013г., издадено от директора на Агенцията за държавната финансова инспекция (АДФИ), с което за нарушение на чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на дружеството касатор е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно. Излага подробни съображения за незаконосъобразност от приетото от административно-наказващия орган и от първоинстанционния съд. Иска същото да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде отменено и наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение, че оспореното съдебно решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Районният съд е обосновал извод, че констатираното нарушение действително е извършено, а юридическата отговорност на търговското дружество е правилно ангажирана, който извод касационната съдебна инстанция споделя.

Съдът не е установил и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство.

От доказателствата по делото се установи, че въз основа на Заповед № ФК-10-947/08.08.2013г., на директора на АДФИ е извършена финансова инспекция на „МБАЛ Карнобат” ЕООД, с обхват – проверка за законосъобразност на извършените през 2012г. доставки относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при избор на изпълнител и изпълнението на сключените договори. В хода на проверката е установено, че чрез открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа на МБАЛ – Карнобат по три обособени позиции”, а на 20.06.2012г. е сключен договор между „МБАЛ Карнобат” ЕООД в качеството му на възложител и „Софарма ТрейдингАД гр.София в качеството му на изпълнител. Срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на подписване, като информацията за сключения договор е изпратена до Агенцията за обществени поръчки за публикуване на 11.07.2012г., т.е. 14 дни след предвидения седмодневен срок. Установеното е квалифицирано като нарушение по чл.44, ал.1 от ЗОП.

За установеното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с № 11012271/25.09.2013г., а въз основа на него е издадено процесното наказателно постановление (НП) с № 11012271/21.10.2013г. на председателя на директора на АДФИ гр.София.

Съгласно нормата на чл.44, ал.1 от ЗОП (Изм. - ДВ, бр.33 от 27.04.2012г.), възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка или за сключено рамково споразумение до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора или на рамковото споразумение. Нормата е императивна и вменява в задължение на възложителя да изпраща информация за всеки сключен договор за обществена поръчка до Агенцията в изрично указан 7-дневен срок.

В конкретния случай с оглед датата на сключване на договора – 20.06.2012г., съобразно правилото на разпоредбата на чл.44, ал.1 от ЗОП, релевантния срок е изтекъл на 27.04.2012г., а информацията за сключения със „Софарма ТрейдингАД гр.София договор е изпратена на 11.07.2012г., т.е. 14 дни след изтичане на срока. Следва извод, че възложителят е допуснал административното нарушение описано в съставения АУАН, послужил за издаване на оспореното НП.

В жалбата пред касационната съдебна инстанция, касаторът е изложил ред възражения, твърдейки съществени нарушения на административнонаказателното производство, които според него са довели до опорочаване на наказателното постановление. Тези възражения са напълно идентични с изложените пред първоинстанционния съд. Настоящият съдебен състав споделя първоинстанционните мотиви за неоснователност на въведените в процеса възражения. Правните изводи на съда са обосновани и законосъобразни, поради което и възраженията на касатора са неоснователни.

Предвид посочените съображения Административният съд намира, че нарушението е констатирано от компетентен орган, спазени са процесуалните разпоредби, регламентиращи установяването на това нарушение, съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление, поради което изводът на районния съд, че оспореното пред него наказателно постановление е законосъобразно издадено, е правилен. Пред настоящата касационна инстанция не се сочат нови доказателства, които да водят до промяна на този извод.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/08.01.2014 година, постановено по н.а.х.д. № 488 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Карнобат.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                         2.