Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 930 

 

град Бургас, 19.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                       ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 358/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Д.С.С., ЕГН **********,***, със съдебен адрес гр.***, адвокат Р.П., е оспорил решение № 2268/28.12.2012г. постановено по АНД №4324/2012г. по описа на Районен съд Бургас, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 73/15.10.2012г. издадено от началник група в сектор „Пътна полиция” при МВР Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.2, предл.4 от същия закон е наложена глоба в размер на 1 500лв. В жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно и касаторът иска да бъде отменено, в оспорената част.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата, ангажира доказателства – касов бон от 15.09.2012г., и иска от съда да отмени решението, а по съществото на спора да отмени наказателното постановление, в частта за наложена глоба в размер на 1 500лв. Представя писмена защита.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, не изпраща представител.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение - за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Отговорността на субекта на нарушение Д.С.С. е ангажирана за това, че се движи с товарен автомобил рег.№А1362ВК по път първи клас ГП 1-9 от Бургас за Малко Търново, автомобилът е с две оси, без валиден винетен стикер за платена винетна такса за 2012г. Касаторът твърди, че е платил и придобил дневна винетка К1,2 на същата дата, на която е установено нарушението - 15.09.2012г., но сутринта в 7.48ч., за което представя пред настоящата инстанция касов бон.

От събраните по делото доказателства пред районния съд се установява, че касаторът действително е купил от същата бензиностанция такава дневна винетка, но на 17.09.2012г. в 12.57 ч., за което наказващия орган е представил копие от касов бон, придружено с копие от квитанция №2-2416853 издадена на същата дата, в която е вписан номера на винетния стикер, цената му и лицето, което го е закупило – Д.С.. Пред районния съд е представено и копие от касовия бон, който касатора представи и пред настоящата инстанция. Този касов бон действително е издаден на 15.09.2012г., касае дневна винетка К 1,2, но квитанцията, която се твърди, че го придружава е с дата 15.07.2012г., където номера на месеца е подправен, а номера на квитанцията и номера на винетния стикер посочен в нея изцяло съвпадат с номера на квитанцията и номера на стикера, посочен в квитанцията от 17.09.2012г. По делото е представено и копие от самия винетен стикер. Номерът по него напълно съвпада с номерата посочени в двете квитанции, а няма как на различни дати да е купен един и същ винетен стикер. Районният съд правилно е дал вяра на копието от квитанцията, което е представено от наказващия орган, защото от него е видно, че той е част от целия кочан с такива квитанции, който е надлежно заверен от „Петрол” АД, бензиностанция 1107. С представения пред настоящата инстанция касов бон в оригинал от 15.09.2011г. не е представена квитанция за закупена винетка, от която тази винетка може да се индивидуализира по номер и от която може да се установи кое е лицето, което я е закупило. Без съмнение копието от винетка, приложено по делото пред районния съд, касае винетния стикер закупен на 17.09.2012г. А кой винетен стикер е закупен с касовия бон от 15.09.2012г. по делото не е установено с надлежни доказателства.

За яснота следва да се посочи, че представената пред районния съд квитанция, която субекта на нарушение е искал да обвърже с касовия бон от 15.09.2012г. е подправена в частта относно датата на издаване и по-конкретно месеца и съдържа същите данни – номер на квитанция и номер на винетния стикер, които се съдържат в квитанцията от 17.09.2012г. Ако квитанцията, на която е придаден вид, че е издадена на 15.09.2012г. е била действително съставена със същото съдържание, то няма пречка касаторът да я представи ведно с оригинала на касов бон, който той представи пред настоящия касационен състав. Такава квитанция обаче не е представена.

По изложените съображения наведените в касационната жалба възражения са изцяло неоснователни.

Съгласно чл.139,ал.5 от ЗДвП движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата. Тази разпоредба е посочена като нарушена в наказателното постановление. С представянето на оригинал на касов бон, издаден на 15.09.2012г., в който е посочено, че с него е заплатена дневна винетка К1,2, не се доказва, че тази винетка е заплатена от Д.С.С., поради което правилно на последния е ангажирана отговорността за нарушение на посочената разпоредба.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2268/28.12.2012г. постановено по АНД №4324/2012г. по описа на Районен съд Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: