Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 6.07.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, на седми юни през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав :

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 358 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП – гр.Бургас, против решение № 2840/2012г., постановено по н.а.х.д. № 2668 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 496/17.06.2011г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл.3, ал.1 и чл.25, ал.1 и ал.3 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, вр. чл.185, ал.1 от ЗДДС, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, на „Бургаснет” ООД със седалище и адрес на управление: гр.***, партер, ЕИК ***, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението на първоинстанционния съд като незаконосъобразно и неправилно. Намира за неправилен извода на районния съд, че в административнонаказателното и в съдебното производство не е доказано по безспорен начин извършването на твърдяното административно нарушение от страна на „Бургаснет” ООД. Моли съдът да отмени оспореното решение и да реши спора по същество, като потвърди издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не се представлява. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба - „Бургаснет” ООД, чрез процесуалния си представител, оспорва касационната жалба в представен поделото писмен отговор. Счита, че съдът е изложил подробни и аналитично последователни мотиви, при точното прилагане на закона относно обстоятелството, че в случая не е установено по безспорен начин извършеното нарушение. Моли съдът да остави в сила първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Намира, че нарушението не е безспорно доказано. Пледира решението на първоинстанционния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на оспорване в производство пред районния съд, е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 0035559/25.02.2011 г., съставен на „Бургаснет” ООД за това, че при проверка, извършена в стопанисвания от дружеството сервиз – магазин, находящ се в гр.***, служители на ТД на НАП – гр.Бургас установили, при съпоставка на сервизните протоколи и информацията от ЕКАФП, че услуга, протоколирана със сервизен протокол № 0000001843/24.01.2011 г. на стойност 24,00 лева била заплатена в брой от клиента М.Р. на 29.01.2011 г., но за това не бил издаден фискален бон от ЕКАФП с инд. № DY226660. След проверка в ЕКЛ на ЕКАФП констатирали, че сумата в размер на 24,00 лева за извършената услуга не е отразена във фискалната памет на ЕКАФП.

Установявайки прецизно фактическата обстановка, в съответствие с всички писмени и гласни доказателства, събрани в хода на делото, в тяхната съвкупност, районният съд е обосновал правилния извод, че в хода на административно-наказателното производство, в т.ч. и в съдебната му фаза, АНО не е успял да докаже по несъмнен начин – с допустимите съгласно ЗАНН и НПК средства и способи за доказване, извършването на твърдяното административно нарушение.

Настоящият съдебен състав изцяло споделя съображенията, поради които районния съд е приел, че представеният по делото сервизен протокол не може да послужи като доказателство за получаването на ремонтната услуга от клиента на 29.01.2011г., както и за плащането от негова страна на 24.00 лева на същата дата, за което плащане не му е бил издаден фискален бон. Изложените от съда мотиви в тази насока са подробни, поради което касационната инстанция не намира за необходимо да ги преповтаря. По делото липсват други доказателства, от които да се установява по безспорен начин, че М. Р.е платила в брой тази сума на датата, посочена в АУАН и в наказателното постановление. Поради това правилно съдът е приел, че по делото не е проведено пълно доказване на главния релевантен факт за ангажиране на административнонаказателната отговорност на дружеството, а именно осъществяване от негова страна на състава на административното нарушение, за което с процесното наказателно постановление му е наложена имуществена санкция.

 Неоснователно е възражението на касатора, че по делото са събрани достатъчно косвени доказателства, от които да се заключи, че на 29.01.2011г. ремонтираното устройство е връчено на собственика му от представител на „Бургаснет” ООД. В случая липсват не само преки, но и косвени доказателства относно факта на получаването на ремонтната услуга и заплащането й именно на датата 29.01.2011г. Липсват данни и за извършено разследване от страна на административнонаказващия орган по реда на чл.52, ал.4 от ЗАНН за изясняване на тези спорни обстоятелства.

По изложените съображения съдът намира касационната жалба за неоснователна, тъй като не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение. Същото, като валидно, допустимо и правилно, следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2840 от 2012г., постановено по н.а.х.д. № 2668 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Бургас.

Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

                                       2./