ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети май                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 357 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника – заместник кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р.И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, предупреждава страната и пълномощниците, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и УКАЗВА на същите, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № №2959/30.10.2014г. на заместник кмета на Община Бургас, с която е отказано допускане на изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІV, V и ХІ в кв.109 по плана на ЦГЧ на гр.Бургас за доказване на възможност за узаконяване на изградения в дъното на УПИ ІV строеж наречен в заповедта „Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща едноетажна сграда”.

Производството е по реда на чл. 215 и сл. от ЗУТ.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от С.С. Стойков, с която заявява, че иска да бъде конституиран като заинтересована страна по делото, защото досега в производството пред административния орган от същия г-н Стойков е бил считан за такъв.

 

АДВОКАТ И. – Предоставям на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Предоставям на съда.

 

Съдът счита, че в това производство не следва да се конституират заинтересовани лица, доколкото със заповедта се отказва допускане на исканото изменение на ПУП, а не се одобрява. Съгласно чл.131, ал.1 от ЗУТ, заинтересовани лица в производството по одобряване на ПУП и на техните изменения са собствениците и носители на ограничени вещни права според данни от имотния регистър по данни на кадастралния регистър, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.

От една страна, от самата разпоредба е видно, че хипотезата на заинтересованите лица съществува тогава, когато е налице одобряване на ПУП или одобряване на неговото изменение. От друга страна, доколкото с процесната заповед устройството на описаните в нея имоти не се променя, то остава такова, каквото е било до издаване на самата заповед, според съда както за С. Стойков, така и за всички останали лица, които не са оспорили заповедта, липсва правен интерес да я обжалват, защото тя по никакъв начин не променя, нито засяга техните права и законни интереси.

По тази причина, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на С.С.С. да бъде конституиран като заинтересовано лице в настоящото производство.

 

АДВОКАТ И. – Поддържам жалбата изцяло. Запознахме се с представената от общината преписка и констатирахме, че посоченият в абзац 2 констативен акт № П-83/08.11.2012г. липсва в преписката, ведно с обстоятелството за неговото връчване.

Също така моля да допуснете изготвяне на експертно заключение, като въпросите съм оформил в писмена молба с доказателствени искания, с копие за ответника.

Въпросите са свързани с оглед на това, че става въпрос за отдавна действали норми и изменението на плана е допуснато през 1994 г., което е единственото основание на жалбоподателя да поиска сегашното такова изменение. Считам, че това би могло да се изясни, само с оглед на факта, че е допусната явна фактическа грешка при одобряването на плана от 1994г., като е без видимо задължително такова в случая на този на доверителя ми.

Съгласно разпоредбите на чл.8, ал.3 от Наредбата, тогавашното КЗР задължително е трябвало да предвижда сключено застрояване по вътрешни имотни граници. Тази допусната грешка тогава води до отказа, който е направен и за допусната грешка в попълнените молби.

Твърдя, че в този протокол се съдържат данни кога е извършен строежа. Считам, че тези две доказателствени искания са достатъчни за изясняване на случая.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Считам жалбата за недопустима поради просрочие. Жалбоподателят сам е написал в жалбата, че е разбрал от сайта на Общината.

В случай, че не приемете, че жалбата е недопустима, то същата е неоснователна на посочените в отказа мотиви. Отказът е съобразен с материалния закон и са спазени процесуалните правила.

По отношение на доказателствените искания, възразявам по искането за представяне на този констативен акт. В случай, че го уважите, искам да отбележа, че жалбоподателя сам е заявил, че датата на извършване на строителството е 2003г. 

По искането на експертиза - предоставям на преценката на съда.

Представям заповед № 2928/27.10.2014г. на кмета на Община Бургас, с която делегира права на зам.кмета.

 

СЪДЪТ – Жалбоподателят твърди, че прочел съобщението от сайта на общината на 19.01.2015г. Това твърдение съответства на удостовереното от ответника в съобщение на л.11, че на 19.01.2015г. съобщението за издаване на заповедта е публикувано на сайта на общината. Жалбата е подадена на 30.01.2015г., т.е. на 11 –тия ден след съобщаването.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.3 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес да представи по делото доказателства за компетентност на органа издал обжалваната заповед, като му УКАЗВА, че заповедта посочена като номер под подписа на зам.кмета не се намира по делото.

В същия срок ответникът следва да представи и заверено копие от констативен акт П-83/08.11.2012г. посочен в мотивите на заповедта, както и други писмени доказателства за започнало производство по реда на §184 от ПЗР на ЗУТ, доколкото мотива за отказа е това, че плановете не могат да се изменят с цел узаконяване на закони строежи.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в техническа служба на общината, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси представени с молба в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 250лв. вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М. Г., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ДАВА възможност на двете страни, най-късно в 14-дневен срок от днес, в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Мога да представя веднага заповедта на кмета на Община Бургас. Представям заповед № 2928/27.10.2014г. на кмета на Община Бургас

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверено копие от заповед № 2928/27.10.2014г. на кмета на Община Бургас

 

АДВОКАТ И. - В заповедта, която се представи има препращане към други три заповеди, които не са в преписката.

 

След представеното копие на заповед № 2928/27.10.2014г. на кмета на Община Бургас и изявлението на пълномощника на жалбоподателя по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВА задължението за ответника в срока даден по-горе да представи всички доказателства относно компетентността на зам.кмета да издаде обжалваната заповед.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: