Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 21 май  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХV състав, в съдебно заседание на трети май, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

 ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧАВДАР ДИМИТРОВ

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 357/2012 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба подадена от Директор на ТД на НАП Бургас, против Решение №2774/09.12.2011 година, постановено по н.а.х.д. №4007 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление №33135-О-0005356/13.06.2011 година на Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас, с което за нарушение по чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО на основание чл. 264, ал. 1 от ЗКПО на Р.Н.М., в качеството й на представляващ „Детелина тур” ЕООД София е наложена глоба, в размер на 5 000 лева.

Касаторът счита първоинстанционният съдебен акт, постановен при неправилно приложение на материалния закон, като излага съображения за неприложимост на разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира решението на Районния съд за правилно и законосъобразно.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

С отмененото наказателно постановление на Р.Н.М., е било наложено наказание за това, че не е подала в срок до 31.03.2010 година годишна данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО за определяне на годишна облагаема печалба и облагане с годишен корпоративен данък за календарната 2009 година, като изискуемата по закон декларация е подадена на 12.05.2011 и с нея се декларира финансов резултат – загуба, в размер на 155 650,33 лева и надвнесен корпоративен данък за 2009 година, в размер на 1 364,24 лева. Изложените в наказателното постановление факти са приети, за изцяло доказани пред първоинстанционния съд. Въпреки това последният е намерил, че при издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен в противоречие с разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Според първоинстанционния съд, след като задълженото лице не е подало декларация в срок до 31 март следващата година в ТД на НАП Бургас, то същото е извършило съставомерно деяние по чл. 92, ал. 2 от ЗКПО на 01.04.2010 година, от който момент нарушителят е станал известен на административнонаказващия орган и за последния възникнало право и задължение да установи нарушението в рамките на срок от 3 месеца. Съдът е посочил, че този акт би могъл да бъде съставен най-късно до 01.07.2010 година, а в настоящия случай това е било сторено на 12.05.2011 година, т.е. в срок, значително по-дълъг от предвидения в цитираната разпоредба на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН.

Съдът намира, извода на първоинстанционния съд за незаконосъобразен, тъй като последният не е отчел спецификите на различните форми на изпълнително деяние, регламентирани с разпоредбата на чл. 261, ал. 1 от ЗКПО.

В случая, санкция е наложена за деяние, извършено при хипотезата на чл. 261, ал. 1, предл. второ от нормата, а именно неподаване в срок на декларация. При тази хипотеза нарушението е извършено тогава, когато данъчнозадълженото лице подаде декларацията, т.е. санкцията е за закъснялото подаване на декларацията, а не изобщо за нейното неподаване. Ето защо, давностният срок по чл. 34, ал. 1 започва да тече от датата на закъснялото подаване на декларация. По отношение на санкционираното лице наказателното постановление е издадено за това, че декларацията е подадена на 12.05.2011 година, а не в предвидения от закона срок- до 31.03.2010 година, а АУАН е съставен на дата 12.05.2011 година, т.е. първият възможен за контролния орган момент да установи факта на извършеното деяние и неговия нарушител.

Аргументите изложени в първоинстанционното решение, с които е обосновано приложението на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН биха били съответни на закона само тогава, когато е наложена санкция в случаите когато изобщо за съответния данъчен период не е подадена такава декларация, какъвто не е настоящият.

По изложените съображения, съдът намира, че касационната жалба е основателна, макар и не по изложените в нея аргументи. Затова съдебното решение следва да бъде отменено, а наказателното постановление потвърдено.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХV състав на Административен съд – гр. Бургас,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение №2774/09.12.2011 година, постановено по н.а.х.д. №4007 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №33135-О-0005356/13.06.2011 година на Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр. Бургас, с което за нарушение по чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО на основание чл. 264, ал. 1 от ЗКПО на Р.Н.М., в качеството й на представляващ „Детелина тур” ЕООД София е наложена глоба, в размер на 5 000 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: