РЕШЕНИЕ

 

№………….                      дата 31 март 2011 год.                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 28 март 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………….

 

разгледа адм. дело № 357 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

         Предмет на оспорване е Решение на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (НУРУРОЖ) (отм.) при община Бургас, обективирано в Протокол № 30/30.12.2009г., с което и на основание чл.2, т.3, т.5 и т.6 от НУРУРОЖ (отм.) е решено Ч.Н.А. да не бъде включена в картотеката по чл. 9 от НУРУРОЖ (отм.) на отдел “Жилищна политика” при община Бургас.

         Подадената жалба, наименована възражение, не съдържа доводи за незаконосъобразност на административния акт, но по тълкувателен път може да бъде изведена волята на жалбоподателката за отмяна на решението. Посочва, че дъщеря й страда от психично заболяване, което я е принудило да се премести да живее в друго населено място, а от извършената продажба на наследствен недвижим имот е получила само 700 лв. през 2005г.

         В съдебно заседание жалбоподателката не се явява. 

         Ответникът – Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (отм.) при община Бургас не изпраща представител.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

         Настоящото разглеждане на жалбата е при условията на чл.222, ал.2, т.1 от АПК, като с Решение № 2028/09.02.2011г. по адм. дело № 10764/2010г. на ВАС, касационната инстанция е обезсилила Решение № 909/21.07.2010г. по адм. дело № 655/2010г. на Административен съд – Бургас, поради погрешно определен спорен предмет и неправилно конституиране на страните, вследствие на което при първоначалното разглеждане на жалбата съдът се е произнесъл по законосъобразност на акт, който не подлежи на съдебен контрол, а именно – Решение № Ж-94-Ч-6/19.02.2010г. на кмета на община Бургас, пред когото е постъпило оспорването на решението на Комисията. Върховният административен съд е посочил, че надлежен ответник следва да бъде комисията, взела решението за отказ за картотекиране.

         Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Установява се по делото, че жалбоподателката А. е подала молба-декларация № 089н/21.07.2008г. до община Бургас за кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище. Молбата е разгледана на заседание на нарочна Комисия по чл.6, ал.1 от НУРУРОЖ (отм.) при община Бургас на заседание, проведено на 30.12.2009г., за което е съставен Протокол № 30 от същата дата, видно от който, комисията е констатирала, че жалбоподателката А. е извършила продажба на недвижим имот на 31.01.2005г., констатирала е, че при извършена служебна проверка е установено, че г-жа А. *** от 2007г., както и е установила от представеното удостоверение, че лицето има средномесечен брутен доход от 892,10 лв. При тези данни, Комисията е приела, че жалбоподателката А. не отговаря на условията по чл.2, т.3, т.5 и т.6 от НУРУРОЖ (отм.), поради което е приела процесното решение, с което е отказала да включи жалбоподателката в картотеката по чл.9 от НУРУРОЖ (отм.) на отдел “Жилищна политика” при община Бургас.

Решението е законосъобразно.   

Съгласно посочените разпоредби на чл.2, т.3, т.5 и т.6 от НУРУРОЖ (отм.), право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища имат български граждани и техните семейства, които не са прехвърляли имоти по смисъла на чл.2, т.1 и т. 2 от НУРУРОЖ (отм.) на други лица след 13 март 1990 г.; брутният средномесечен доход на член от семейството, за предходните 6 месеца не надвишава две минимални работни заплати за страната; имат адресна регистрация - постоянен и настоящ адрес в съответното населено място в Община Бургас, където кандидатстват за жилище, през последните 5 години, без прекъсване и действително живеят на този адрес.

         От приложения по делото нотариален акт №129/2005 година на нотариус Бисер Демирев, с район на действие Айтоски районен съд, се установява, че жалбоподателката е извършила продажба на идеални части от дворно място с площ от 1910 кв.м., съставляващо УПИ № II-15, кв.4 по плана на с.Черноград, ведно с построената в имота жилищна сграда и дворно място с площ от 650 кв.м., съставляващо неурегулиран поземлен имот, за който по неприложената в срок дворищна регулация е бил отреден УПИ № IV-5, в кв.1, целият с площ от 840 кв.м.

От констативен протокол съставен на 04.12.2009г. от служители на отдел „Жилищна политика” при Община Бургас, се установява, че жалбоподателката А. не живее действително на посочения от нея адрес. Освен това, от представената обяснителна записка и служебна справка от 07.12.2009 г., издадена от кметство с. Рудина се установява, че същата, заедно с дъщеря си, живее в селото от 2007 г.

Представено е удостоверение за дохода на Ч.Н.А., издадено от Основно училище „Реджеб Кюпчу” с. Сини рид, Община Руен, от което се установява, че шестмесечният й брутен доход е в размер на 5352, 57 лева, т.е. средномесечният брутен доход на жалбоподателката за последните шест месеца е в размер на 892,10 лева. 

Ето защо, правилен и обоснован е изводът на Комисията, че жалбоподателката А. не отговаря на посочените условия на Наредбата, с оглед на което е постановила законосъобразно решение.

Направените от г-жа А. възражения са такива от житейски характер и не могат да обосноват извод за незаконосъобразност на административния акт.

Жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли, поради което и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ч.Н.А.,*** против Решение на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища (НУРУРОЖ) (отм.) при община Бургас, обективирано в Протокол № 30/30.12.2009г., с което и на основание чл.2, т.3, т.5 и т.6 от НУРУРОЖ (отм.) е отказано включване в картотеката по чл. 9 от НУРУРОЖ (отм.) на отдел “Жилищна политика” при община Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                   СЪДИЯ: