ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                  Дата 23 април 2010 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

в публично заседание на 25 март 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело 357 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

 взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по частна касационна жалба на Т.П.К. *** против Определение № 9/06.01.2010 год., постановено по НАХ дело № 50/10 год. по описа на Бургаския районен съд, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното наказателно постановление извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател твърди, че постановеното прекратително определение е неправилно и възразява, че жалбата против наказателното постановление е изпратена по пощата на дата 22.12.2009 год., с което е спазен срока за обжалване. 

В съдебно заседание частният жалбоподател не се явява, като чрез представител по пълномощие поддържа жалбата и ангажира допълнителни писмени доказателства.

Ответникът по частната жалба не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на частната жалба.

Бургаският административен съд намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, е основателна. 

Районния съд е приел, че оспореното наказателно постановление е връчено на жалбоподателя на 15.12.2009 год. и считано от следващия ден 16.12.2009 год. следва да се брои 7-дневния срок за обжалването му, който съответно изтича на 22.12.2009 год. (вероятно поради техническа грешка в мотивите на съдебния акт е посочен м.09.2009 год.). Жалбата е входирана чрез административния орган на дата 28.12.2009 год., съдът не е дал указания на страната за представяне на доказателства за подаването й в срок и с оглед наличните по делото доказателства е приел, че е депозирана извън установения срок и на това основание е прекратил производството по делото.

Определението е неправилно.

Пред настоящата инстанция жалбоподателят представя доказателства – известие за доставяне, както и разписка с фискален бон, видно от които, на дата 22.12.2009 год. частният жалбоподател е изпратил жалбата си по пощата, която е получена в ІV РУ на МВР – Бургас на дата 28.12.2009 год., която неправилно е възприета от съда като дата на подаване на жалбата.

С оглед ангажираните доказателства, следва да се приеме, че жалбата е подадена на дата 22.12.2009 год., в законоустановения срок, поради което атакуваното прекратително определение следва да бъде отменено, а делото да се върне на Бургаския районен съд за разглеждане на жалбата по същество.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ, във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 9/06.01.2010 год., постановено по НАХ дело № 50/10 год. по описа на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                 2.