ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 444         Година 26.03.2009      Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на двадесет и шести март две хиляди и девета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Д. дело номер 357 по описа за   2009  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на Ф.Г. *** против решение № 560/09.03.2009г. на Кмета на община Бургас. С решението е оставено без разглеждане по същество заявление вх.№ 94-Ф-5/24.02.2009г. за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ 500 кв.м. ид.ч. от бивш парцел ІІ, в бивш кв.23 по плана на ж.к.”Изгрев”, гр.Бургас. В жалбата се прави искане да бъде отменено обжалваното решение и да се постанови решение с което да се реши въпроса по същество.

Ответникът по жалбата – Кмета на Община Бургас, в срока по чл.198  от АПК е изпратил жалбата заедно с копие от административната преписка, но не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.197 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение № 560/09.03.2009г. на Кмета на община Бургас, на основание чл.27, ал.2, т.1 от АПК е оставено без разглеждане по същество искането на жалбоподателя по заявление вх.№ 94-Ф-5/24.02.2009г. за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ 500 кв.м. ид.ч. от бивш парцел ІІ, в бивш кв.23 по плана на ж.к.”Изгрев”, гр.Бургас. В мотивите на решението е посочено, че по предходно идентично искане е постановен отказ изх.№ 94-Ф-26/08.07.2005г. на Кмета на община Бургас, потвърден с решение № І-51/20.03.2006г. по адм.д.№ 906/2005г. на БОС. Също така по второ направено заявление вх.№ 94-Ф-14/16.04.2008г., с решение № 1202/12.05.2008г. на кмета на община Бургас искането е оставено без разглеждане по същество на основание чл.27, ал.2, т.1 и т.5 от АПК, като решението не е обжалвано и е влязло в законна сила. В жалбата се излагат твърдения, че са налице нови обстоятелства, който следва да бъдат предмет на допълнителна проверка, поради което решението с което се оставя без разглеждане искането е необосновано и неправилно.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

С обжалваното решение административния орган се е произнесъл по допустимостта на искането с което е бил сезиран, поради което настоящото производство се развива по реда на чл.197 и сл. от АПК, в закрито заседание. Съгласно чл.200 от АПК в едномесечен срок от постъпването на жалбата съдът се произнася с определение, с което я отхвърля или отменя отказа и изпраща преписката на компетентния административен орган за решаване на искането по същество.

Съгласно чл.31, ал.1 от ЗОС, ако в тригодишен срок от отчуждаването на имота мероприятието по подробния устройствен план не е започнало или имотът не се ползва по предназначението, за което е отчужден, по искане на бившия собственик на имота кметът на общината отменя заповедта за отчуждаване след възстановяване на полученото обезщетение. С оглед нормата на чл. 27, ал.2 от АПК, преди да разгледа отправено до него искане административния орган е длъжен да провери предпоставките за допустимостта на искането, които са предвидени в този законов текст. Първата предпоставка е липса на влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни. В случая искането по повод на което е образувано административното производство се явява трето по ред, тъй като жалбоподателя е направил аналогично искане с вх.№ ОС94-Ф-26/17.06.2005г., по което административния орган се е произнесъл с писмо изх.№ 94-Ф-26/08.07.2005г., като го е оставил без уважение. Отказът е обжалван по съдебен ред и с решение № І-51/20.03.2006г. постановено по адм.д.№ 906/2005г. на БОС, жалбата на Ф.Г.Г. е отхвърлена. Със заявление вх.№ 94-Ф-14/16.04.2008г., конкретизирано със заявление вх.№ 94-Ф-14/25.04.2008г., жалбоподателя повторно е поискал да му бъде възстановен имота, като с решение № 1202/12.05.2008г. на кмета на община Бургас, заявлението му е оставено без разглеждане по същество на основание чл.27, ал.2, т.1 и т.5. С оглед на така изложеното искането по повод на което е образувано настоящото производство е трето по ред със същия предмет и между същите страни, като въпреки твърденията на жалбоподателя, видно от приложената административна преписка, не се сочат нови обстоятелства, които биха обусловили правния интерес на лицето да подава искане по този ред. Ето защо, след като с влязъл в сила административен акт по отношение на аналогично искане на жалбоподателя е установена липсата на предпоставките на чл.31, ал.1 от ЗОС за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ 500 кв.м. ид.ч. от бивш парцел ІІ, в бивш кв.23 по плана на ж.к.”Изгрев”, гр.Бургас, направеното ново искане се явява недопустимо и правилно административния орган го е оставил без разглеждане по същество.

Мотивиран от изложеното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС, десети състав

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Г. *** против Решение № 560/09.03.2009г. на Кмета на община Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: