ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На втори април                                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 356 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП „Държавно горско стопанство“ Карнобат, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Н.-Ч., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Технострой инженеринг 99“ АД против отказ, обективиран в писмо изх.  № ЛС-16-1/1/10.01.2018 г. на Директора на Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ – гр. Карнобат, към „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен, връчен на дружеството-жалбоподател с вх. № 8/16.01.2018 г., постановен по искане на Технострой инженеринг 99“ АД с изх. № 1/03.01.2018 г., с който е отказано предоставянето на кочани с разрешителни за лов за ловуване в рамките на ловен сезон 2017-2018 г., с искане за отмяна на отказа като незаконосъобразен, като издаден при неспазване на установената форма, наличие на съществено  нарушение на административнопроизводствени правила, както и в противоречие и при нарушаване на приложимите материалноправни разпоредби и при несъответствие с целта на закона и при несъобразяване и непълнота на относими към конкретния случай доказателства. Жалбоподателят претендира присъждане на направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ С.: Нямам възражения по доклада.

Поддържаме жалбата, като към настоящия момент заявяваме, че между „Технострой инженеринг 99“ АД, като жалбоподател по настоящото производство, и Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, като висшестояща организация спрямо ТП „Държавно горско стопанство“ – гр. Карнобат, са вход преговори за уреждане на всички спорни въпроси, включително и с участието на ответната страна ТП „Държавно горско стопанство“ – гр. Карнобат, включително и по отношение на спорния въпрос, който е предмет на настоящото административно производство, а именно издаването на кочани във връзка със съществуването на договор за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъден участък „Садово“. В тази връзка и при наличие на съгласие на ответната страна, моля да ни дадете възможност да решим спорни въпроси и отложите делото, като се надяваме, че след празника ще постъпи по делото молба с уреждане на спора  по настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.-Ч.: Нямам възражение по хода на доклада.

Оспорвам исковата претенция, като поддържам становището, представено в писмен вид.

Не се противопоставям на така направеното искане за отлагане на делото и предоставям на съда да прецени.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените от страните писмени документи

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда; тези представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт и допълнително представените във връзка със срочността на жалбата документи от жалбоподателя.

Като намери, че следва да уважи искането на адвокат С. за отлагане разглеждането на делото за друга дата с цел предоставяне възможност страните да се споразумеят по главния предмет

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.05.2018 г. от 14:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: