О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  1030

 

Град Бургас, 8.05.2017г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на осми май през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 356 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на „Технострой инженеринг 99“ АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.“Обходен път запад“ № 21, представлявано от изпълнителния директор Д. Д., против отказ, обективиран в писмо изх. № ЛС-16-1/1/10.01.2018г. на директора на ТП „Държавно горско стопанство“-гр.Карнобат, към „Югоизточно държавно предприятие“ ДП-гр.Сливен, с който на дружеството-жалбоподател е отказано предоставянето на кочани с разрешителни за лов за ловуване в рамките на ловен сезон 2017-2018г.

На 3.05.2018г. в Административен съд-Бургас е постъпила молба от „Технострой инженеринг 99“ АД, подадена чрез пълномощника му, с която заявява, че оттегля жалбата и моли производството по делото да бъде прекратено поради отпадане на правния интерес на дружеството от водене на производството.

Оттеглянето на жалбата по своята правна същност представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество. В случая, оттеглянето е направено по реда и при условията на чл.155, ал.3, във връзка с чл.155, ал.1 от АПК – с писмена молба, подадена от надлежно упълномощен адвокат.

Налице са условията на чл.159, т.8 от АПК, поради което подадената жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд-Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определението си от 2.04.2018г. за насрочване на делото за 14.05.2018г. от 14:40 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Технострой инженеринг 99“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.“Обходен път запад“ № 21, представлявано от изпълнителния директор Д. Д., против отказ, обективиран в писмо изх. № ЛС-16-1/1/10.01.2018г. на директора на ТП „Държавно горско стопанство“-гр.Карнобат към „Югоизточно държавно предприятие“ ДП-гр.Сливен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 356 по описа за 2018г. на Административен съд-Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: