Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер         1250              от 04.07.2014г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 356 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на К.И.М., ЕГН **********,*** против Решение № 3/08.01.2014г., постановено по НАХД № 470/2013г. по описа на Районен съд - Карнобат, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11012266/15.10.2013 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), с което на касатора е наложено наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП, редакция ДВ бр.37/2006г., в сила от 01.07.2006г.). Иска се от съда да отмени оспорваното решение и потвърденото с него наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора чрез процесуалния си представител адв. Св. Гонкова от БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация – Директора на АДФИ, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за основателност на оспорването по мотиви, изложени в сезиращата жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Карнобат е образувано по жалба на К.И.М. против наказателно постановление № 11012266/15.10.2013 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на касатора е наложено наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл. 44, ал. 1 от ЗОП. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на районния съд е приел, че нарушението и обстоятелствата, при което е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление и се подкрепят от събраните по делото доказателства. Изложени са мотиви относно всички възражения, релевирани пред първоинстанционния съд.

Решението на Районен съд – Карнобат е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция споделя мотивите на районния съд относно факта, че жалбоподателят М. чрез бездействието си е осъществил от обективна и субективна страна нарушението по чл. 44 ал. 1 от ЗОП. Крайният срок, в който същият е следвало да уведоми Агенцията по обществени поръчки е 27.06.2012г., сряда, работен ден. От друга страна, М. не ангажира доказателства, от които да се установи, че е спазил нормативноустановения срок за уведомяване на АОП.

Касационният съдебен състав споделя мотивите на районния съд относно факта, че липсват съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон (оплакванията на касатора за това са бланкетни); наличието на няколко обществени поръчки, а не една обща както твърди касатора; увреждането на фиска и приложението на чл. 28 от ЗАНН като деянието се квалифицира като маловажен случай; вида на срока по чл.44, ал.1 от ЗОП; ангажирането на отговорността на нарушителя в качеството му на физическо лице, поради което намира касационните основания за неоснователни. Не се установи и твърдението за разминаване в описанието на фактическата обстановка в АУАН и НП; безспорно е доказана компетентността на органа, извършил финансовата инспекция.

Ирелевантно за изхода на настоящото производство е позоваването на касатора на принципа на превенцията, тъй като от неговото твърдение следва да се направи извод, че глобата наложена в качеството му на физическо лице ще бъде заплатена от бюджета на „МБАЛ Карнобат” ЕООД. Аналогичен е извода и за твърдението относно „хаос в процеса на реформиране на болничната помощ и липсата на административен капацитет в МБАЛ Карнобат”.

Съдът счита, че нарушението, извършено от касатора е правилно квалифицирано, правилно е приложен материалният закон и не са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила, както и такива пред първата инстанция.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила, а касационната жалба да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 3/08.01.2014г., постановено по НАХД № 470/2013г. по описа на Районен съд - Карнобат

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                  2.