РЕШЕНИЕ

 

№………….                          дата 04 юли 2012 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 07 юни 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:   1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                         2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 356 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директор на ТД на НАП – гр. Бургас  против Решение № 2362/18.11.2011год., постановено по НАХД № 3158/2011 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено НП № 32407-О-0004822/21.04.2011год., издадено от Директор на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. Бургас, с което, на основание чл.355, ал.1 от КСО на „ТСМ Фарма” ЕООД, гр.Карнобат  е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО, вр. чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.2 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Съдебното решение се обжалва като неправилно. Счита, че съдът правилно е изяснил фактическата обстановка, но не споделя мотивите за допуснато съществено процесуално нарушение, довели до отмяна на издаденото НП. Оспорва изводите на съда за приложимост на чл.34 от ЗАНН, като счита, че 3-месечният срок за съставяне на АУАН започва да тече от момента, в който органът е узнал кой е нарушителя, а не от момента, в който е могъл или е бил длъжен да узнае. Твърди, че неподаването в срок на декларация образец 6 не може да бъде установено с текущ контрол. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди издаденото НП.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация, редовно уведомен не се явява и представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

            Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е съвсем подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане. Мотивите на Районен съд гр.Бургас за допуснати съществени процесуални нарушения на административнопроизводствените правила, довели до опорочаване на издаденото наказателно постановление в степен, обуславяща неговата отмяна, се споделят и от касационния състав на съда.

При постановяването на решението съдът правилно е съобразил нормата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, съгласно която не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя.

Разпоредбата на чл.5, ал.4, т.2  от КСО във връзка с чл.2, ал.2 от Наредба № Н-8/29.12.2005год., задължава всеки осигурител да подаде  декларация образец №6 относно общия размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ. Декларация образец №6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по  чл.42 от ЗДДФЛ.  От своя страна нормата на чл.7, ал.1 от КСО предвижда, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, да се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.

За конкретния случай, първият възможен момент, от който може да бъде установен нарушителят е краят на месеца следващ месеца, през който е положен трудът и за който следва да се внесат осигурителните вноски. След като дължимите трудови възнаграждения за месец април 2010год. са начислени и изплатени на 30.08.2010год., то задълженото лице е следвало в срок до последния работен ден на месец август 2010 год., а именно 31.08.2010год. да подаде в ТД на НАП, Бургас изискуемата по закон декларация образец № 6, като същата е подадена с вх.№ 0235810168 77850, но едва на 25.10.2010год.

Касационният състав на съда приема, че на 01.09.2010год. е моментът, от който нарушителят става известен на административнонаказващия орган, в какъвто смисъл са и изложените от районния съд мотиви. Възраженията на касатора, че неподаването в срок на декларация образец 6 не може да бъде установено с текущ контрол не могат да бъдат споделени. Узнаването от страна на административния орган за това обстоятелство е въпрос на полагане на дължимата грижа в разумни срокове, като неоправдани са доводите, че нужната проверка не може да бъде извършена текущо, при положение, че органът разполага с тримесечен период, течащ от датата следваща изтичането на срока за подаване на нужната декларация. В случая не е нужно да се извършва проверка какво въобще е декларирал съответния търговец, а само да се установи, дали в нужния срок този търговец е подал изискуемия образец декларация.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение следва да бъде оставено в сила. Мотивиран от горното, Административен съд  - Бургас,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2362/18.11.2011год., постановено по НАХД № 3158/2011 год. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. 

     

           

 

 

                                                                                                                         2.