Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

гр. Бургас, 19.04.2011 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в открито съдебно заседание на шести април, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                                                           СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

При секретар СТОЯНКА АТАНАСОВА, като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 356 по описа за 2011 година и за да се произнесе, съобрази:

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба  на Т.Б.Щ. в качеството му на ЕТ „ТЕТ- Тодор Щерев” гр.Бургас, подадена от адв. А.А. против Решение за отказ № 2607- 7329 В/ 23.09.2010г., издадено от Началник Митница Бургас / предмета на оспорване е уточнен в с.з., проведено на 6.04.2011г./ .

Жалбоподателят оспорва законосъобразността на административния акт и иска отмяната му, като твърди, че е постановен при съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адв. Ангелов поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

Ответникът по оспорването – Началник Митница Бургас,чрез процесуалния си представител юрисконсулт Ташкова, намира оспорването за  неоснователно, като намира представените в .з. писмени доказателства за неотносими към предмета на спора.

Жалбата е допустима. Подадена е от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок, предвид липсата на доказателства за съобщаване на акта по предвидения от закона ред.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

На 05.05.2010г. жалбоподателят е подал заявление до Началник Митница Бургас, с което на осн. чл. 100а ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове е поискал да му бъде издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия. Представил е изискуемите, съобразно нормата на чл. 114 ППЗАДС / ред. към дата на подаване на заявлението/ документи, касаещи дейността на едноличния търговец и трита обекта, за които се иска издаване на разрешение.

Един от тези документи е удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски / чл.114 т.7 от ППЗАДС/- л. 18. С последното ТД на НАП гр. Бургас удостоверява, че към 05.05.2010г. ЕТ „ТЕТ- Тодор Щерев”, представляван от Т.Б.Щ. има неизплатени задължения за лихва за ДОО, ЗО, ФГВРС, УПФ и за имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления общо в размер на 5 883, 37 лв.

Издателят на оспорения акт, като е установил наличие на отрицателна материално правна предпоставка по см. на чл. 112 ал.2 т.5 ППЗАДС / ред. към датата на издаване на отказа/, е отказал издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия за обектите, заявени от жалбоподателя.

С Решение за отказ № 2607- 7329 В/ 23.09.2010г., издадено от Началник Митница Бургас, е отказано издаване на разрешение на ЕТ „ТЕТ- Тодор Щерев” за обект, находящ се в с. Черни връх, ул. „Странджа”№ 21, магазин за хранителни стоки.

Според жалбоподателя при издаване на акта са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. На първо място твърди, че такова нарушение е непосочване на точния размер на задълженията, тъй като към датата на издаване на решението главницата е била погасена, като към датата на връчване на акта са били погасени и задълженията за лихва. На следващо място, счита че административния орган е бил длъжен да покани заявителя да актуализира представената информация, преди да се произнесе. Като нарушение на процесуалните правила изтъква и обстоятелството, че е налице произнасяне само за един от обектите, за които е поискано разрешение. Това оплакване е наведено с жалбата. В съдебно заседание конкретизира, че от оспорения акт не става ясно за кой от обектите се отнася той.

Възраженията са неоснователни. Няма съмнение, че към датата на подаване на заявлението, жалбоподателят сам е удостоверил наличие на неизпълнени задължения по осигурителни вноски. Непосочването на точния им размер не представлява нарушение на процесуалните правила, тъй като този факт е ирелевантен за преценка налице ли е предпоставката, визирана в разпоредбата на чл. 112 ал.2 т.5 ППЗАДС. Такъв факт е липсата на задължения към датата на връчване на акта и към датата на провеждане на съдебно заседание в производство по оспорването му.

Нормата на чл. 142 ал.1 АПК е категорична, че съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му. Следва да се отбележи, че липсата на задължения- факт, настъпил в един последващ издаване на акта момент, не е от категорията на предвидените в ал.2 на чл. 142 АПК.

Неоснователно е и възражението, че административния орган се е произнесъл само по отношение на „ търговски обект под №1, като е пропуснал да се произнесе и за останалите обекти”/ според жалбата/.

По подаденото заявление от жалбоподателя административния орган е издал три отделни акта, за всеки един от обектите съобразно действащата към този момент разпоредба на чл. 116 ал.3 от ППЗАДС - Решение за отказ № 2607- 7329 А/ 23.09.2010г.; Решение за отказ № 2607- 7329 Б/ 23.09.2010г. и Решение за отказ № 2607- 7329 В/ 23.09.2010г.

Не е налице и твърдяната от жалбоподателя неяснота, тъй като в т.8 на всеки един от посочените по- горе актове е индивидуализиран обекта, за който се отнася.

Съдът, изцяло споделя становището на ответника, че той няма задължение да приканва заявителя непрекъснато в хода на административното производство да актуализира, подадената информация.

Общата разпоредба на чл. 30 АПК, приложима и в производството по издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия, задължава административния орган да предостави на търговеца да отстрани евентуални нередовности на подаденото заявление, каквато хипотеза в случая не е налице, но не и да го приканва към процесуална активност за постигане на целения от него резултат.

Въз основа на така, изложените съображения, съдът, приме че оспорения акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при правилно приложение на процесуалния и материалния закон.

 Воден от горното и на основание чл. 172, от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р   Е   Ш   И:

ОТХВЪРЛЯ   жалбата  на Т.Б.Щ. в качеството му на ЕТ „ТЕТ- Тодор Щерев” гр.Бургас, подадена от адв. А.А. против Решение за отказ № 2607- 7329 В/ 23.09.2010г., издадено от Началник Митница Бургас / предмета на оспорване е уточнен в с.з., проведено на 6.04.2011г./ .

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София с касационна жалба  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: