ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 06.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шести април                                          две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 356 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха

 

         За жалбоподателя ЕТ „Тет – Тодор Щерев”, редовно призован, се явява адвокат Ангелов, упълномощен от по-рано, с пълномощно по делото.

         Ответникът Началник на Митница гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ташкова, редовно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ АНГЕЛОВ – Поддържам жалбата. Моля да бъде приета представената административна преписка.

Представям и моля да приемете Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издадено от ТД на НАП гр. Бургас. Същото е към дата 02.03.2011 г.

ЮРИСКОНСУЛТ ТАШКОВА – Оспорвам жалбата. Нямам други доказателствени искания.

Относно искането на допускане до разпит на свидетел, считам същото за неоснователно. Административната преписка е съставена въз основа на писмени доказателства и считам, че е неоснователно искането на жалбоподателя за разпит на свидетел.

Искам само да уточним коя част точно се обжалва от лицето. По заявление, подадено от последното са издадени три решения с номера№2607-732-А; №2607-732-Б и №2607-732-В. В заглавната част на жалбата е посочено решение №2607-732-732-Б, а в петитума и обстоятелствената част -  №2607-732-В?

Няма да соча други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

АДВОКАТ АНГЕЛОВ – Допуснал съм печатна грешка.

Моля да считате, че жалбата е подадена против решение за отказ №2607-732-В, издадено на 23.09.2010 г.

Оттеглям искането си за допускане до разпит на свидетел.

         Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и този представен от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да прекрати съдебното дирене и да даде ход по същество. Ето защо,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от удостоверение на ТД на НАП гр. Бургас с изх.№. 020201100047316/02.03.2011 г. за наличието или липсата на задължения.

        

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ АНГЕЛОВ – Моля да уважите жалбата и отмените Решение за отказа №2607-732-В, издадено на 23.09.2010 г., с което решение се отказва на доверителя ми ЕТ „ТЕТ Тодор Щерев, представлявано от управителя си Тодор Щерев, да търгува с тютюневи изделия.

Действително в Митница Бургас, с входящ номер е заявено искане за разрешение за търговия с тютюневи изделия на основания предвидените в ЗАДС. Представени са и конкретни документи, които се изискват за издаване на такова разрешение. Към тези документи управителят е декларирал, че има задължения към национална агенция „Приходи”, а именно задължителни осигурителни вноски, които той е започнал ритмично да погасява и ние твърдим, че към датата на постановяване на решението за отказ, а именно 23.09.2010 г., доверителят ми не е имал такъв размер на задължение, какъвто е посочен в началото, а към датата на връчване на решението тези задължения са били изцяло погасени. Административния орган не е спазил разпоредбата на чл.115, ал.2 от Правилника, да извърши проверка или да подкани заявителя да актуализира или да попълни документите с допълнителна информация, а е издал Решение за отказ, с което е отказано търговията с тютюневи изделия.

В самата преписка не става ясно за кой точно обект е издаден отказа, а в преписката, приложена от Агенция Митници са налице още два отказа, към цялата преписка, с което се отказва продажба на тютюневи изделия в обектите, заявени от доверителя ми. Считам, че в настоящия момент има неправилно приложение на материалноправната норма, поради което моля състава на съда да отмени решението за отказ за търговия с тютюневи изделия и да постанови, с оглед специалната компетентност на административния орган, да разгледа наново преписката и при наличие на всички обстоятелства изискващи се от закона, да издаде разрешение за продажба на тютюневи изделия в посочените в заявлението обекти.

         Считам, че настоящото решение е в нарушение на материално правна норма, което води до незаконосъобразност на административния акт.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ ТАШКОВА – Моля да отхвърлите жалбата, като я намирам за неоснователна. Неоснователни са възраженията, които са посочени в жалбата.

Видното от доказателствата, съдържащи се в административната преписка, юридическото лице е подало заявление вх. № 2607-732/05.05.2010 г. до Митница Бургас за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия на осн. чл.100а, ал.2 ЗАДС. Към заявлението са приложени и представени, съгласно чл.114 от Правилника документи. След извършване на проверка от административния орган се констатира, че търговецът има данъчни задължения. При извършената справка в регистъра на Митническа администрация, лицето няма митнически задължения, но има данъчни задължения и именно на това основание е постановен отказа да се издаде, исканото разрешение за търговия с тютюневи изделия.

Разпоредбата на чл.116 предвижда при подаване на едно заявление, то да се отнася само за един обект. Жалбоподателят подава едно заявление, но иска разрешение за различни обекти, с подаването на едно заявление за три обекта, два обекта в гр. Бургас и един обект в с.Черни връх. В конкретния случай, административния  орган е излязъл с три акта с номера №2607-732, съответно с букви А, Б, В от 23.09.2010 г., като всяко едно решение има съответната буква. Жалбоподателят счита за неоснователно издаването на решението с отказа, с мотива, че не става ясно кой обект касае отказа. Но в т.8 от Решението, с един номер, но с различна буква за всеки обект, изрично е упоменат точен адрес и вид на обекта, за който се отказва издаване на разрешение. В конкретния случай, във всяко едно решение в т.8 е упоменат обекта, в случая се касае за обекти в с. Черни връх, ул. Странджа №21, ж.к.”Славейков, бл.53 - партер, магазин хранителни стоки и ж.к. Славейков бл. 66 – партер, магазин хранителни стоки. Считам, неоснователно възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че органа е длъжен да приканва гражданите да представят нови данни. Всяко лице е длъжно да уведоми административния орган към датата на подаване на заявлението. Дружеството само предоставя искана информация, в което се съдържа и удостоверение за липса на задължения. В нито един момент, изключая настоящия, административния орган не е уведомен от жалбоподателя, че тези задължения са погасени, не сме уведомени включително и за представеното в днешното съдебно заседание удостоверение. Удостоверението е издадено към 02.03.2011 г., близо шест месеца по-късно от издаването на административния акт, поради това считам, че към датата на издаване на оспореното Решение попада в законовите изисквания и постановения отказ е правилен и законосъобразен.

        

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: