Р Е Ш Е Н И Е   

 

    /16.04.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Председател: Галина Радикова

      Членове: Лилия Александрова

  Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Станимир Христов, изслуша докладваното от съдия Веселин Енчев КНАХД № 356/2010 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 1794/21.12.2009 година по НАХД № 1984/2009 година на Районен съд – гр. Бургас (РС) е потвърдено наказателно постановление № 03.2-325/08.05.2009 година (НП) на директора на РИОКОЗ - Бургас, с което на Р.Й.М. ***, за нарушение на чл. 219 ал.2 и чл.220 ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), на основание чл.294 от ЗЛПХМ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева.

Недоволно от решението, санкционираното лице обжалва същото пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Твърди, че решението на РС е незаконосъобразно. Излага съображения.

Иска решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено друго, с което да бъде отменено НП.

Ответната страна не изразява становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното решение е законосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна.

Р.М. е санкционирана, за това, че в качеството си на ръководител на аптека не осъществява контрол на работата в нея, като допуска съхранение на лекарствен продукт - две ампули „Нивалин” – в нарушение на установения ред, изискващ съхраняването на това лекарство в шкаф със секретно заключване.

В оспореното решение РС е изследвал обективно обстоятелствата по установяване на административното нарушение и налагането на санкцията. Фактическата обстановка е изяснена правилно, а решението е подробно мотивирано. Съдът е взел предвид всички съществени обстоятелства по делото, които са обсъдени в съвкупност - в това число и показанията на свидетелите В. и И.  В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения.

Материалният закон е приложен правилно от РС, поради което решението следва да се остави в сила.

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

        

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 1794/21.12.2009 година по НАХД № 1984/2009 година на Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: