ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 12.05.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На дванадесети май                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:  Желязко Георгиев                                      

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

административно дело номер 356 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Жалбоподателят „Мечта Бойчев” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът по жалбата - директора на дирекция „ОУИ” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от процесуален представител юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

Явява се прокурор Желязко Георгиев.

 

ПРОКУРОРЪТ - Моля Окръжна прокуратура гр.Бургас да бъде конституирана като страна по делото на основание чл.159, ал.1 от ДОПК.

 

С оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен и обществен интерес, на основание чл.159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура – гр.Бургас, като страна в производството, представлявана от прокурор Желязко Георгиев.

 

СТРАНИТЕ и ПРОКУРОРЪТ  – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1 от  ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против РА № 200801327/29.12.2008г. издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас и потвърден с Решение № РД-10-41/25.02.2009г. на директора на дирекция „ОУИ” гр.Бургас при ЦУ на НАП, и се движи по реда на глави ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ М. - Поддържам жалбата и изложените в нея твърдения за незаконосъобразност на ревизионния акт, като твърдя, че са налице реално извършени доставки и на доверителят ми е отказано право на приспадане на данъчен кредит. Поддържам и направеното искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза с посочените в нея 5 пункта, на които трябва да отговори вещото лице. Това са исканията ни към настоящия момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете представената административна преписка. Не възразявам по искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза.

 

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените доказателства. Считам, че трябва да се допусне съдебно-икономическа експертиза.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК,съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателствени средства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис, съдържащ се на л.72 от делото.

 

СЪДЪТ намира искането на жалбоподателя за допускане на  съдебно-икономическа експертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства, за които сам не разполага със специални знания, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на  ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства, извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и в счетоводството на „Ан-Джи Експорт Импорт” ЕООД да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси, обективирани в нарочна молба находяща се на л.73 и 74 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 450 лв., вносими в седемдневен срок от днес, от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на последния, че в същия срок следва да представи доказателство за внесения  депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.В.А., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.УКАЗВА на вещото лице, че най-късно в едноседмичен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.07.2009г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: