Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        678                                     10.04.2018 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на петнадесети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б. Ч., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 355 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Мобилтел“ ЕАД с ЕИК ***, представлявано от пълномощника П.Ш.- юрисконсулт, против решение № 2063 от 19.12.2017 г. по НАХ дело № 5269/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

За ответната страна не се явява представител в съдебното заседание, редовно уведомена. Не е заявено становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 149/11.09.2017 г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на основание чл. 326 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е наложена на касатора „Мобилтел“ ЕАД имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 45, ал.1 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Съдът е посочил, че наказателното постановление съдържа всички изискуеми от закона реквизити в съответствие с чл.57, ал.1 от ЗАНН, тъй като са отразени датата на издаване и номера на наказателното постановление, името длъжността на актосъставителя, и нарушението е ясно индивидуализирано. Намерил е за неоснователно възражението на санкционираното дружество за издаване на АУАН извън преклузивните срокове, установени в чл. 34 от ЗАНН. Приел е също, че деянието е установено по несъмнен начин и е съставомерно, поради което законосъобразно е ангажирана отговорността на дружеството.

С разпоредбата на чл. 73, ал. 3, т. 13 от ЗЕС е предоставена на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) компетентност да издава общи изисквания, чрез които да регулира обществените отношения, касаещи защитата на правата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Такива изисквания са приети с решение на КРС (обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г., в сила от 4.03.2008 г., изм. и доп., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 63 от 7.08.2009 г., в сила от 7.08.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 8.03.2011 г., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г., бр. 63 от 17.08.2012 г., в сила от 17.08.2012 г., бр. 4 от 14.01.2014 г., в сила от 14.01.2014 г., бр. 54 от 15.07.2016 г., в сила от 15.07.2016 г., бр. 90 от 10.11.2017 г., в сила от 10.11.2017 г.). С нормата на чл. 45, ал.1 от същите (обн. ДВ, бр. 4 от 2014 г.) е предвидено изискване всички условия и елементи на избрания от абоната тарифен план, тарифа и/или пакет да бъдат включени в индивидуалния договор или в отделен документ, представляващ приложение (анекс) към този договор, който се подписва от абоната. Неизпълнението на това изискване съставлява нарушение по чл. 326 от ЗЕС.

От данните по делото е видно, че на 24.02.2017г. касаторът „Мобилтел“ ЕАД е сключил с лицето В.Д.Б. индивидуален договор № 503433428 за предоставяне на електронни съобщителни услуги с марката „bob”. На 26.02.2017 г. потребителят е бил информиран от касатора чрез две кратки текстови съобщения, че е достигнал съответно 75% и 80% от лимита за мобилен интернет в страната и предстои спиране при достигане на 100% от лимита, като съгласно приложение № 1 към договора максималната граница на потребление на мобилен интернет в страната е 50 лева. Начислените суми за мобилен интернет били отразени във фактура от 07.03.2017 г., като за ползвани от абоната 135.044 МВ са били начислени 54.96 лева без ДДС и приспаднати 12.26 лева без ДДС за полагащите се МВ, включени в месечния абонамент. На 27.02.2017 г. бил сключен нов договор с Б., по силата на който бил променен тарифният план на „lightbob”, считано от 03.03.2017 г. С договора е било постигнато съгласие между страните да не се начислява месечна такса за предоставяните услуги, при положение, че минималното месечно потребление е с парична стойност 1.99 лева с ДДС.

Във връзка с предоставяните услуги и начислените суми по двата последователно сключени договора, Б. депозирал в КРС два сигнала, регистрирани с вх. № 14-00-586/13.03.2017г., съответно с № 14-00-586/11.05.2017 г., въз основа на които били извършени три проверки, приключили със съставяне на констативни протоколи- № Б-ЮД-082/03.04.2017 г. и № Б-ЮД-086/05.04.2017 г. по първия сигнал и № Б-ЮД-136/27.06.2017 г. по втория сигнал (на приложени съответно на л.20, л.30 и л.59 от делото). В хода на последната от тези проверки, касаеща втория сключен договор с Б.- от 27.02.2017 г., било установено от проверяващите лица, че: с т.4.2 от приложение № 1 към договора абонатът е информиран относно размера на минимално месечно потребление; с т. 4.4 са посочени кои изходящи разговори не се включват в минималното месечно потребление; с т. 3.2 е дадено подробно описание на допълнителни дневни пакети за мобилен интернет и за разговори към всички мрежи в страната и са дадени указания за ползване, заплащане и активиране на пакетите; в писмени сведения- приложение 2 е отбелязано, че тези допълнителни пакети се активират по желание на потребителя, както и че минималното месечно потребление включва единствено потреблението от СИМ картата; в т. 4.7 от приложение едно е записано, че всеки допълнителен дневен пакет представлява определен обем потребление на електронна съобщителна услуга, което се добавя към избрания от абоната тарифен план или пакет; предоставена е фактура № 0352517680 от 05.05.2017 г. на стойност 3.98 лева с ДДС, с която са начислени два допълнителни дневни пакети за мобилен интернет. При тези данни проверяващите лица са счели, че е допуснато нарушение на чл. 45, ал.1 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, тъй като в договора и в приложенията към него предприятието не е посочило, че потреблението на допълнителни дневни пакети за мобилен интернет не се включва в минималното месечно потребление на услуги по договора.

В касационната жалба се сочи, че административнонаказателното производство е водено в нарушение на чл. 34 от ЗАНН. Според настоящия касационен състав възражението е основателно. Отговорността на касатора е ангажирана за неизпълнение на чл. 45, ал. 1 от Общите изисквания при сключване на договора от 27.02.2017 г. с В.Д.Б.. По делото не е спорно, че този договор е бил представен на проверяващите лица още в хода на първата от извършените проверки, приключила със съставянето на констативен протокол № Б-ЮД-082/03.04.2017 г. (приложен на л. 30 и 31 от делото). С представянето му обстоятелствата, от значение за ангажиране отговорността на касатора, са станали известни на контролния орган и следователно тримесечният срок за съставяне на акт за установяване на административното нарушение е започнал да тече от този момент и е изтекъл на 03.07.2017 г. Актът за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление, е съставен след тази дата- на 24.07.2017 г., в нарушение на чл. 34, ал.1 от ЗАНН. Изтичането на преклузивния 3-месечен срок, предвиден в посочената разпоредба, представлява абсолютна пречка за образуване и развитие на административнонаказателното производство и формална предпоставка за отмяна на наказателното постановление. Като е стигнал до друг извод, БРС е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 2063 от 19.12.2017 г. по НАХ дело № 5269/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 149/11.09.2017 г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на основание чл. 326 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е наложена на касатора „Мобилтел“ ЕАД имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 45, ал.1 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.