Р Е Ш Е Н И Е

 

 Номер 1127           Година 20.05.2013        Град  Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Бургас, десети състав на четиринадесети май две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева дело номер 355 по описа за 2013  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.65, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОбС).

Образувано е по жалба на З.Д.В. в качеството му на ЕТ „Зарко-Транс – З.В.”, гр.***с ЕИК ********** против заповед № 72/24.01.2013г. на Кмета на община Несебър. Със заповедта е наредено да се изземе от жалбоподателя недвижим имот-общинска собственост, представляващ част от пристанищно съоръжение – „Южна буна” на площ от 450 кв.м. обхващаща част от им.пл.№ 9048. Счита обжалваната заповед за незаконосъобразна. Посочва, че предоставеният му за временно и възмездно ползване обект е публична държавна собственост и като такъв не може да бъде предмет на издадената от кмета на община Несебър заповед за изземване. Иска се отмяна на заповедта. В съдебно заседание поддържа жалбата, ангажира доказателства и моли да бъде постановено решение с което да се отмени оспорената заповед и да му се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът – Кмет на община Несебър, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Акт за публична общинска собственост № 1163 от 30.10.2001г. (л.35 от дело то) е съставен за Пристанищно съоръжение – буна, имот № 9048 на площ 605 кв.м., гр.Несебър-стара част, конструкция – стоманобетонна, при граници на имота – изток-море, запад-море, север имоти № 9052 и № 9053, юг-море, с предоставени права върху имота на Община Несебър. Неразделна част към акта е приложената скица № 1294/30.10. 2001г. (л.36 от делото).

След проведен неприсъствен конкурс, за определяне на спечелил участник за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот с пл.№ 9048, между Община Несебър и ЕТ „Зарко-Транс-З.В.”, гр.Несебър е сключен договор за наем на общински имот от 12.04.2007г. (л.3 от делото). Съгласно договора, на жалбоподателя е отдадено за временно и възмездно ползване общински имот на площ от 450 кв.м., представляващ част от пристанищно съоръжение „Южна буна” обхващащ защрихованата част от им.пл.№ 9048, съгласно скица № 898/18.04.2006г., като целия имот е на площ от 605 кв.м. съгласно АОС № 1163/30.10.2001г. и представлява имот с идентификатор 51500.501.183 по Кадастралната карта на гр.Несебър одобрена със заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

С писмо/уведомление изх.№ 92-00-1830/28.11.2011г.(л.45 от делото) връчено на 29.11.2011г., видно от приложеното известие за доставяне (л.46 от делото), жалбоподателят е уведомен за започналото административно производство, в съответствие с изискванията на чл.26, ал.1 от АПК. Указано му е, че в 7-дневен срок следва доброволно да предаде описания имот – общинска собственост, като, че при неизпълнение на задължението за освобождаване, имота ще бъде принудително иззет по реда на чл.65 от ЗОбС.

С писмо/уведомление изх.№ 92-00-1830#1/09.01.2013г.(л.47 от делото), връчено на 10.01.2013г., видно от приложената разписка (л.48 от делото), жалбоподателят е уведомен за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт – заповед по чл.65, ал.1 от ЗОС за принудително изземване на общинския имот. В писмото е указано, че съгласно чл.35 от АПК в 7-дневен срок от получаването му за лицето е обезпечена възможност да изложи факти и обстоятелства от значение за производството.

Със заповед № 72/24.01.2013г. на кмета на община Несебър, на основание чл.65, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА е наредено да се изземе от ЕТ „Зарко-Транс – З.В.”, гр.Несебър общински имот, представляващ част от пристанищно съоръжение „Южна буна” на площ от 450 кв.м., обхващащ защрихованата част от им.пл.№ 9048, съгласно скица № 898/18.04.2006г., която е неразделна част от наемен договор № 14/12.04.2007г. като целият имот е на площ от 605 кв.м. съгласно АОС № 1163/30.10.2001г., ведно с подобренията върху имота, подробно описани в приемо-предавателен протокол от 01.08.2006г. Заповедта е получена лично от жалбоподателя на 31.01.2013г.

С протокол от 31.01.2013г. (л.50 от делото) комисия назначена със заповед № 72/24.01.2013г. на Кмета на община Несебър, в присъствието на служители на РУ „Полиция” гр.Несебър е извършила изземване на гореописания имот, ведно с подобренията върху същия, като е прието, че се владее без правно основание.

Заповед № 72/24.01.2013г. на кмета на община Несебър е обжалвана с жалба вх.№ 26-00-240/05.02.2013г. пред Областен управител на област Бургас с искане за отмяната и. Със Заповед № РД-09-13/18.02.2013г. на Областен управител на област Бургас жалбата е отхвърлена като неоснователна, след което заповед № 72/24.01.2013г. на кмета на община Несебър е обжалвана по съдебен ред с жалба вх.№ 1341/17.02.2012г.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Заповед № 72/24.01.2013г. на кмета на община Несебър е издадена от компетентен орган, с оглед правомощията му по чл.65, ал.1 от ЗОбС, съгласно който общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината.

Заповедта е издадена в съответствие с процесуалноправните разпоредби. С писмо изх.№ 92-00-1830/28.11.2011г. връчено на 29.11.2011г., жалбоподателя е уведомен за започналото административно производство, в съответствие с изискванията на чл.26, ал.1 от АПК и му е предоставена възможност да участва в производството, като изложи факти и обстоятелства от значение за случая.

Заповедта е мотивирана, като в нея са посочени фактическите и правните основания за издаването и.

За да е законосъобразна издадената по реда на чл.65 от ЗОбС заповед е необходимо тя да се отнася за общински имот и да е налице някоя от следните предпоставки – той да се владее или държи без основание, да не се използва по предназначение или необходимостта от него да е отпаднала. В случая административния орган е приел, че общински имот се държи от жалбоподателя без основание.

Кои имоти са общински сочи разпоредбата на чл.2 от ЗОбС. Наличието или не на тези материалноправни предпоставки за принадлежността на правото на собственост, не могат да бъдат обсъждани в административното производство и в съдебно-административния процес, а следва да се разрешат по общия исков ред. Поради недопустимостта за подлагане на преценка на правото на собственост в рамките на административното производство е приложима разпоредбата на чл.5 ЗОбС, като съгласно ал.1, Общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху недвижими имоти с акт за общинска собственост, а съгласно ал.2 акта за общинска собственост е официален документ и съответно обстоятелствата, констатирани в акт за общинска собственост, съставен по надлежния ред, имат доказателствена сила до доказване на противното. Съгласно чл.64, ал.1 от ЗОС, имотите, неправилно актувани като общински, се отписват от актовите книги със заповед на кмета. В случай на отказ за отписване, е налице спор за собственост, който се разрешава по общия исков ред съобразно правилата на ал.2 на чл.64 от ЗОС.

Посочените разпоредби характеризират АОС, не като административен акт, а като официален свидетелстващ документ. В качеството му на официален удостоверителен документ, актът за общинска собственост, се ползува с обвързваща материална доказателствена сила и съдът е длъжен да се съобрази с нея, докато тя не бъде опровергана, чрез доказване на неверността му. Дали описаният в него имот е действително общински, т.е. дали отразеното в него е съответно на действителното фактическо и правно положение, подлежи на установяване по общия исков ред, поради това, че е свързан с гражданскоправен спор за собственост. Ето защо, с оглед представения по делото акт за публична  общинска собственост № 1163/30.10.2001г., който е надлежно вписан в Служба по вписванията гр.Несебър, следва да се приеме, че пристанищно съоръжение „Южна буна” обхващащ представляващо от имот № 9048, съгласно скица № 898/18.04.2006г. на площ от 605 кв.м., гр.Несебър - стара част, конструкция-стоманобетонна е общинска собственост.

Твърденията на жалбоподателят, че е инициирана административна процедура по съставяне на акт за държавна собственост по отношение на конкретното пристанищно съоръжение (буна), не биха могли да доведат до извод различен от изложения, доколкото не се установяват приключили производства по отмяна на акта за публична общинска собственост и актуване на имота за държавна собственост.

В допълнение на изложеното следва да се имат в предвид и разпоредбите на чл.6, ал.4, т.2 и чл.6, ал.5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Съгласно първата разпоредба публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна, са брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места. Съгласно втората разпоредба публична общинска собственост, която не може да бъде обявена за частна, са брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, с изключение на тези по ал. 4, т. 2.. В случая процесния имот представлява брегоукрепително съоръжение, което се намира в границите на населено място – град Несебър.

На следващо място от представените по делото доказателства не се установява жалбоподателят да ползва имота на правно основание. Съгласно ЗОбС, вещни права и/или наем за имоти общинска собственост могат да възникнат само по установения в закона ред – търг или конкурс. Договора за наем на общински имот, сключен между Община Несебър и ЕТ „Зарко-Транс-З.В.” е от дата 12.04.2007г. и е за срок от 5 години, считано от 01.08.2006г.. Изрично в раздел VІ, т.17 на договора е предвидено, че той „се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен”, следователно към 01.08.2011г., срокът на наемния договор е изтекъл, поради което към момента на издаване на процесната заповед - 24.01.2013г., търговеца държи общинския имот без правно основание.

Жалбоподателят твърди, че ползва имота въз основа на договор № Д-03-27/29.07.2011г.  сключен с Областен управител на област Бургас, по силата на който му е отдаден за временно и възмездно ползване обект изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Несебър-стар град”, находяща се в гр.Несебър, с обща площ 1 841 кв.м. От заключението на вещото лице по допуснатата и приета съдебно-техническа експертиза, което не е оспорена от страните и се кредитира от съда, като компетентно и безпристрастно, се установява, че т.нар. „южна буна на площ от 450 кв.м” не представлява част от обекта предмет на Договор № Д 03-27/29.07.2011г., като посоченият терен отразен в кадастралния план на гр.Несебър като процесния имот с пл.№ 9048, който в Кадастралната карта е с идентификатор 51500.501.183 не е морски плаж и не представлява част от крайбрежната плажна ивица, а представлява брегоукрепително съоръжение – морска буна и като собственик е вписана община Несебър с АОС № 1163 /30.10.2001г..  Ето защо, след като процесния имот не е част от имота предоставен за ползване на жалбоподателя по силата на договор № Д-03-27/29.07.2011г. сключен с Областен управител на област Бургас,  направените от него възражения, че го да държи на правно основание са неоснователни.

По отношение на процесната заповед не е налице и отменителното основание по чл.146, т.5 от АПК, тъй като тя не противоречи на целта на закона. Кмета на общината се явява административния орган който следи за законосъобразното ползване на общинските имоти и при правилно установеното наличие на държане на имот общинска публична собственост, след изпълнение на законоустановената процедура, той е издал заповедта по чл.65 от ЗОбС в съответствие с целите на закона, а именно да не се допуска владение или държане без правно основание на общински имоти.

Видно от изложеното процесната заповед е издадена за общински имот, който се държи от жалбоподателя без правно основание, поради което подадената жалба е  неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Д.В. в качеството му на ЕТ „Зарко-Транс – З.В.”, гр.***с ЕИК ********** против заповед № 72/24.01.2013г. издадена от Кмета на община Несебър.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: