ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 14.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети май                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 355 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „Зарко транс – З.В.”, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Явява се вещото лице Д.С..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Д.С.С. - българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

В договора на Областна управа имотът, който се отдава под наем се описва като „морски плаж Несебър, стар град”, а предмет на процесната заповед е част от имот с идентификатор 5150.501.183 по Кадастралната карта, който е идентичен с имот пл.№ 9048 от Кадастралния план и който представлява „брегоукрепително съоръжение - морска буна”. Според мен този имот не се включва в имота, който представлява морски плаж.

 

В залата ВЛИЗА адвокат К., процесуален представител на жалбоподателя.

 

Съдът запознава адвокат К., с извършените процесуални действия до момента в съдебно заседание.

 

 АДВОКАТ К.: Вещото лице е направило констатация в заключението си, че  по силата на тестовете по ЗЧУК собствеността е публична държавна. Това така ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Написала съм  какво пише в закона. Не съм правила констатации.

 

АДВОКАТ К.: В Областна управа ходили ли сте? Ако да, видяхте ли акт за публична държавна собственост  и някакъв документ за започната процедура такава.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Ходила  съм в Областна управа, но не съм видяла акт за публична държавна  собственост. Не съм видяла такъв акт, не съм видяла документи за започнала такава процедура, но не съм имала поставена такава задача и затова не съм го изследвала.

 

АДВОКАТ К.: Не сте ги искали тези документи или сте искали, но не са Ви ги предоставили?

Въпросът е ми е във връзка моето твърдение в жалбата, че този имот не може да бъде ничия друга собственост освен държавна.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не знам дали има процедура за съставяне на акт за държавна собственост. Не съм искала такива документи.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им. Считам, че спорът е спор по правото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия моля, да постановите съдебен акт, с който отмените като незаконосъобразна атакуваната заповед. Считам, че заповедта засяга имот, който по силата на ЗУЧК може да има един-единствен собственик и това е Държавата. Нещо повече самият статут както заявява и вещото лице по изслушаното в днешното съдебно заседание заключение по съдебно-техническата експертиза, говорим за „южна буна” като такава съобразно чл. 3 от ЗУЧК този обект би могъл да бъде единствено и само публична държавна собственост. Незаконосъобразността на атакувания административен акт съзирам и в това, че той е издаден въз основа на Закона за общинската собственост, в чиито чл. 1 изрично е указано, че предмет на този закон  са права и вещи които са общинска собственост. Следователно доказвайки, че имотът предмет на спора е публична държавна собственост считам, че заповедта, която е атакувана пред Вас е незаконосъобразна. Моля да се произнесете в този смисъл и ни присъдите направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: