ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 19.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕСЕТИ административен състав       

На деветнадесети март                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА                                                                                                         

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 355 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „ЗАРКО ТРАНС – З. В.”, редовно уведомен, явява се лично едноличният търговец З. Д. В. заедно с адв.К., с представено по делото пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Зарко Транс – З. В.” против Заповед № 72/24.01.2013г. на кмета на Община Несебър, с която на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА е разпоредено да се изземе общински имот, представляващ част от пристанищно съоръжение „Южна буна” на площ от 450 кв.м., обхващаща защрихованата част на имот пл.№ 9048, съгласно скица, неразделна част от договор за наем № 14/12.04.2007г., ведно с подобренията върху имота подробно описани в приемо-предавателния протокол от 01.08.2006г., а именно: изграден пристан от метална конструкция и дъсчена настилка, а в края на имота от южна страна е изградена сграда състояща се от един етаж и второ ниво, представляваща тераса, покрита с дървена конструкция и керемиди.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв.К. с искане да бъдат конституирани като страна в производството Областния управител на област Бургас и Министъра на РРБ като представители на Държавата.

Адв.К.: Поддържам подадената жалба. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства.

По отношение на подробно описаните мои искания по доказателствата:

Поддържам искането за назначаване на съдебно-геодезическа експертиза, която да отговори на въпроса формулиран в жалбата, както и Ви моля да задължите Община Несебър да представи цялата преписка по издаване на атакуваната заповед, както и документа, по силата на който претендира собственост върху така наречената „Южна буна”.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам така подадената жалба. Считам същата неоснователна и недоказана. Моля да приемете представената с придружително писмо от 26.02.2013г. преписка.

Относно подадената молба за конституиране на въпросните страни считам, че същите не се явяват заинтересовани лица по смисъла на закона, тъй като не съществува законно основание за тяхното конституиране, поради липсата на какъвто и да е акт за собственост или друго доказателство за тяхната заинтересованост.

Относно искането за назначаване на съдебно-геодезическа експертиза с посочения въпрос в жалбата, считам, че тъй като производството е по обжалване на заповед по Закона за общинската собственост, по-точно чл.65 за изземване на общински обект, в това производство следва да бъде изследвано по-скоро основанието за изземване, т.е. дали са налице кумулативно допуснатите предпоставки да бъде същото извършено в съответствие с целта на закона, както и дали процедурата по издаване на въпросната заповед и превеждането и в изпълнение съответства на закона.

Към придружително писмо е представен Акт за публична общинска собственост № 1163/30.01.2001г., който е стабилен акт както към тогавашния, така и към настоящия момент.

Няма да соча други доказателства. Нямам искания по доказателствата.

 

Адв.К.: Във връзка с оспорването на собствеността, за която претендира Община Несебър, твърдим, че същата е публична държавна собственост, поради което считам назначаването на тази експертиза за абсолютно важно. Възражението на колегата, че в това производство следвало да се изследва въпроса за правното основание на самата заповед, считам за ирелевантно при положение, че аз съм оспорила в жалбата изцяло възможността им във връзка със собствеността на тази буна да намери приложение целият Закон за общинска собственост. Този закон важи единствено и само за обекти общинска собственост. Колкото до това, че не съм представила Акт за публична държавна собственост, именно във връзка с това е искането ни за конституиране на представляващия по закона Държавата и в частност на министъра на РРБ, който представлява Държавата, тогава, когато става въпрос за нейни недвижими имоти, за да могат, ако те разполагат с такъв документ, да го представят, тъй като информацията ми е, че Община Несебър е уведомена за започнала процедура по издаване на АДС.

Считам че за процесния имот изобщо не биха могли да бъдат прилагани текстовете на ЗОбС, а не само конкретния текст от закона, на базата на който е издадена заповедта. В подкрепа на това съм представила и договора за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, представляващ „Морски плаж - Несебър стар град”, който е в непосредствена близост до така наречената „буна”. Процесната буна не е предмет на договора от 28.07.2011г. сключен с областния управител, поне не става ясно дали е част от него, тъй като не се говори за буна. Самата буна е едно изкуствено създадено съоръжение,  което обаче, тъй като навлиза в морето, би могло да има един единствен статут, а именно такъв на публична държавна собственост. В тази насока от представените скици, дори визиуално, би могло да се направи извод за евентуалния статут на тази буна.

Законът за устройството на черноморското крайбрежие в крайна сметка категорично сочи в кои случаи безспорно става въпрос за имоти държавна собственост, защото това не е първи случай, в който черноморските общини си позволяват да завземат и да актуват като свои имоти, които би следвало да са единствено и само собственост на държавата.

Заповедта е изпълнена, поради което не съм поискала спиране на изпълнението.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

По искането за конституиране на заинтересовани страни в производството, съдът счита същото за неоснователно, доколкото Държавата, представлявана от Министъра на МРРБ и Областния управител не са били участници в административното производство по издаването на процесната заповед, както и не са адресати на същата, поради което същите не са заинтересовани страни по смисъла на АПК и не следва да бъдат конституирани като страни в производството.

С оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането да се конституира като заинтересована страна в производството Държавата, представлявана от Министъра на РРБ и Областния управител на Област Бургас.

 

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът счита същото за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос, както и на въпроса:

Процесният имот представлява ли част от обекта предмет на Договор № Д-03-27/29.07.2011г. сключен между областния управител на област Бургас и жалбоподателя, находящ се на лист 6 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за ВЕЩО ЛИЦЕ по допусната експертиза Димитрина Стоянова, която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Поради липса на доказателствени искания в днешно съдебно заседание Съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.05.2013г. от 11.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: