Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 615

 

гр. Бургас, 05 април  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесет и първи март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар С.Х. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 354/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Регионална дирекция по горите гр. Бургас, представлявана от директора инж. В.Р., против решение № 9/20.01.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 284 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Малко Търново. С решението е отменено наказателно постановление № 1017/27.11.2015 г., издадено от Директор на РДГ Бургас, с което на Н.В.П. ***, за нарушение на чл. 213, ар. 1, т. 2 и на основание чл. 266, ал. 1 от Закона за горите е наложено административно наказание – глоба, в размер на 500 лева.

     Касаторът иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че в противоречие с материалния закон първоинстанционният съд е приел липса на съставомерност на деянието, за което с наказателното постановление е била наложена санкция, като се позовава на разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии. Според него, макар че санкционираното лице е представило превозен билет, удостоверяващ закупуването на дървесината, описана в наказателното постановление, то този билет не е редовен, тъй като в него не е бил посочен точният адрес, до който ще бъде превозена и на който ще бъде съхранявана дървесината.

     В съдебно заседание не се явява, не изпраща представител. Ответникът по касационната жалба иска съдебното реше0еие да бъде оставено в сила, тъй като го намира за правилно.

     Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че решението на първата инстанция е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставена в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, с право и интерес от обжалването. Възраженията, наведени с нея, настоящият състав на съда намира за неоснователни.

По делото няма спор, че за конкретната дървесина, намерена у санкционираното лице, е представена фактура за закупуването й, издадена от ЮИДП ДП ТП ДГС гр. Малко Търново, както и превозен билет, издаден от ДГС гр. Малко Търново. В този превозен билет е посочен видът на дървесината, предназначението и номерът на контролната горска марка, която марка е идентична с тази открита върху дървесината, за съхранението на която е издадено наказателното постановление. В превозния билет е указано и че закупената дървесина се превозва до гр. Малко Търново, където е открита от контролните органи.

Вярно е, че според цитираната от касатора норма, превозният билет удостоверява законния произход на описаната в него дървесина, която същата се намира на посоченото в билета място на доставка. В случая тази разпоредба не е нарушена, от една страна, защото като място на доставка в превозния билет е указан гр. Малко Търново и именно в това населено място е била открита описаната в билета дървесина. От друга страна, както правилно е посочил първоинстанционният съд, санкционираното лице не може да бъде отговорно за начина, по който е извършена индивидуализация на мястото на доставка на дървесината в издадения превозният билет.

По тези съображения съдът намира, че като е преценил липса на съставомерност на деянието, за което е било издадено наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил законосъобразно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9/20.01.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 284 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Малко Търново.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                               ЧЛЕНОВЕ: