Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №674

 

гр. Бургас, 06. 04. 2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на деветнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Георги Чинев, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 354/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба подадена от началника на РУП - Несебър срещу решение № 349 от 15.12.2014г., постановено по НАХ дело № 655 по описа за 2014г. на Районен съд Несебър. Касаторът счита решението за незаконосъобразно, като необосновано и противоречащо на закона. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК. Иска отмяна на съдебното решение и решаване спора по същество. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Не представя нови писмени доказателства.

Ответникът по касация – И.А.Т., ЕГН ********** ***, редовно уведомен, не се явява и представлява в открито съдебно заседание. Представя писмен отговор на касационната жалба и я оспорва, като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

С постановеното решение състав на Районен съд Несебър е отменил наказателно постановление (НП) № 14-0304-001820 от 05.08.2014 г., издадено от началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, с което на И.А.Т. на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП му наложено наказание „глоба“ в размер на 100 лв. Съдът е осъдил РУП – Несебър към ОД на МВР – Бургас да заплати на И.А.Т. сумата от 200 лв., представляваща направените по делото разноски за САТЕ.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел, че атакуваното наказателно постановление е издадено при съществени нарушения за административно-производствените правила, които ограничават правото на защита на жалбоподателя, тъй като единствената информация, която може да се изведе от направеното описание на място на нарушението е, че е осъществено на кръстовище, находящо се до хотел „Свежест“, което е регулирано със светофарна уредба. Счел е това описание за крайно недостатъчно, за да се индивидуализира в пълна степен обективната страна на деянието, тъй като не е посочено и в каква посока се е движел автомобилът, управляван от нарушителя. Формирал е извод, че в НП по никакъв начин не е описано мястото на извършване на нарушението, което за нарушения от вида на процесното е абсолютно задължително с оглед възможността на лицето да осъществява правото си на защита, тъй като жалбоподателя няма как да защити тезата си, че е преминал на зелен сигнал на светофара. По изложените съображения е отменил наказателното постановление. При този изход от спора, районният съд по арг. от чл.84 от ЗАНН вр. с чл. 190, ал. 1 от НПК, е приел, че РУП- Несебър към ОД на МВР гр. Бургас следва да бъде осъдено да заплати на жалбоподателя сумата от 200 лв., представляваща извършените от него разноски за съдебно-автотехническа експертиза.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Съдебното решение, в частта, в която е отменено оспореното НП е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, районният съд е изследвал фактическата обстановка, като е изложил ясни и подробни мотиви относно допуснатите закононарушения при постановяване на оспореното НП, които се споделят и от настоящия касационен съдебен състав.

В жалбата не се сочат конкретни пороци на съдебното решение, а са изложение твърдения, че нарушителят И.А.Т. е извършил нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП.

Касационната съдебна инстанция намира, че не следва да възпроизвежда в настоящия съдебен акт изследваната фактическа обстановка и да преповтаря правните изводи на районния съд, които са изцяло законосъобразни, в частта относно допуснатите от наказващия орган съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване на наказателното постановление и ограничаващи правото на защита на нарушителя. 

Касационният съдебен състав прима, че от събраните доказателства не може да се установи колко са кръстовищата на главната алея в к.к. „Слънчев бряг“, които се регулират със светофарна уредба и дали тези кръстовища са в близост до хотел „Свежест“. От събраните гласни доказателства, чрез разпита на актосъставителя Г. се установява единствено, че вмененото на Т. нарушение е извършено в к.к. „Слънчев бряг“ на 27.07.2014г., около 22.40 часа, в близост до изхода на бензиностанция „Петрол“. Не са събрани доказателства, че тази бензиностанция е на главната алея, нито че е в близост до хотел „Свежест“ в к.к. „Слънчев бряг“. Обратно, установено е, че административният адрес на бензиностанцията, собственост на „Петрол“ АД е кв. „Камелия“ № 7 (съгласно удостоверение по лист 43 от делото на районния съд). Следва, че събраните доказателствата не са достатъчни за да се формира извод, че направеното описание на мястото на нарушението, както в съставения АУАН, така и в оспореното НП, е съобразено съответно с нормите на чл.42, т.3, предл.2 и на чл.57, ал.1, т.5, предл.3 от ЗАНН. С допуснатото съществено нарушение е осуетено правото на защита на нарушителя, което е основание за отмяна на издаденото НП.

По изложените съображения касационният съдебен състав приема, че не са налице касационни основания за отмяна и решението в частта, с която е отменено НП № 14-0304-001820 от 05.08.2014 г., издадено от началника на РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, като постановено в съответствие с действащите правни норми и следва да се остави в сила.

В частта, с която са присъдени разноски на жалбоподателя, решението на районния съд, имащо характер на определение, е неправилно.

Касационната съдебна инстанция приема, че доколкото производството пред първостепенния съд е по реда на ЗАНН и доколкото в този закон не е предвидена възможност за присъждане разноски на страните, то на основание чл.84 от ЗАНН субсидиарно приложим е НПК. Според нормата на чл.190 от НПК, в случаите, когато подсъдимият е признат за невинен, разноските по дела от общ характер остават за сметка на държавата. В цитираната норма не е уредена възможност за възлагане върху съответния орган, повдигнал обвинението, на разноските за допуснатата съдебна експертиза, респ. на нарушителя, в случаите, когато същият е оправдан или наказателното постановление е отменено. Процесуалният ред за присъждане на тези разноски е друг и те следва да се претендират в отделно производство. По изложените съображения, в тази част решението следва да се отмени и молбата на Т. да се отхвърли.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 349 от 15.12.2014 г. по НАХ дело № 655/2014 г. по описа на Районен съд Несебър, в частта му, имаща характер на определение, с което е осъден РУП – Несебър към ОДМВР – Бургас, да заплати на И.А.Т., ЕГН **********, сумата от 200 лева, представляваща разноски по делото, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ молбата на И.А.Т., ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодни разноски по НАХ дело № 655/2014 г. по описа на Районен съд Несебър, в размер на 200 (двеста) лева, представляваща заплатени депозити за съдебно-автотехническа експертиза;

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 349 от 15.12.2014 година, постановено по НАХ дело № 655/2014г. по описа на Районен съд Несебър, в останалата част.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.