ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 30.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На тридесети октомври                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 354 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Перла Г” АД – гр. София - редовно уведомен, се явява адв. Б. с пълномощно по делото.

За ответника Директор на РИОСВ - гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. К.  - представя пълномощно.

         Явява се вещото лице И.П.Б..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице с вх. № 7717/28.08.2013 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило с писмо вх. № 6972/17.07.2013 г. заверено копие от Протокол № 7/12.12.2012 г. на СГКК - гр. Бургас.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило Становище вх. № 9131/28.10.2013 г. на Директора на РИОСВ – гр. Бургас, в което изцяло потвърждава извършените по делото процесуални действия от Д. и М. С..

 

         По хода на делото:

 

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Б.: Да се изслуша вещото лице.

 

         Юк. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

 

И.П.Б.  на  **  години, българка, българска гражданска, със средно-специално техническо образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение със скици, което поддържам.

 

Адв. Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юк. К.: Запознахте ли с цифровия модел по реда на ЗЧУК, който е на диск, за да установите дали има дюнни образования в процесния обект?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Със самия диск не съм се запознала, но съм закупила цифров модел от АГКК - гр. София и с този цифров модел съм работила и съм записала координатите.

 

Юк. К.: Този цифров модел е различен от този на РИОСВ – гр. Бургас.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предвид това, че в СГКК - гр. Бургас са всички материали по актуалното състояние на всички обекти, затова съм работила с този цифров модел.

 

Адв. Б.: По настоящото дело е постъпило становище от РИОСВ – гр. Бургас и изрично са посочени координатите на точките на  терените, върху които съгласно сочения цифров модел, се намират посочените дюни. Изрично са посочени тези координати и експертизата е допусната по тези координати, посочени от РИОСВ-Бургас и вещото лице е изследвало местоположението на терен, спрямо данните от този цифров модел, за който представителя на РИОСВ – гр. Бургас днес говори.

 

Юк. К.: Става въпрос за цифров модел предоставен от Министерството. Безспорно е, че координатите са предоставени от нас, но въпросът ми е дали вещото лице е видяла нашия цифров модел. Не спорим, че вещото лице е ходила на терен, но ние сме установили по нашия цифров модел, че има дюнни образования.

Не оспорваме координатите. Оспорваме, че ако вещото лице се е запознало с този цифров модел, ще види, че има дюнни образование в самия цифров модел, който е изпратен на диск и  вътре в него се вкарват координатите и в тази координати, в някакво ъгълче има дюнни образования. Безспорно установихме, че на терен няма, но в цифровия модел има дюнни образования.

 

Юк. К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Адв. Б.: Имам доказателствени искания. Представям 7 броя доказателства в заверени копия, по опис. Представям доказателствата и за ответната страна.

От описа се вижда, че това са доказателства, в съставянето на които участва под една или друга форма самата РИОСВ - гр. Бургас. Доказателство № 1 представлява изявление на Директора на РИОСВ - гр. Бургас по повод наличието на дюнни образования върху плаж „Стамополу-Перла”, както и че граничи с имот на моя доверител с идентификатор 58356.73.23. Това е имотът, в който се намира бившата резиденция „Перла” и се вижда, че дюните се намират в южната половина на плаж „Стамополу-Перла” до края на плажа „Станополу-Перла”, а процесният имот, за който се твърди, че в него попадат дюни, по-малко от 9 кв.м. като територия, въпреки, че не са дюни на място, защото този имот се намира на север от северната страна на този плаж, тоест между дюните и имота на инвестиционното предложение има плаж с дължина повече от 1 км., на място това са повече от 500 метра. Второто доказателство е скицата, по повод на която е издадено първото доказателство и ясно се вижда дървената пътека /54/ и намиращата се спрямо нея южна част на плаж „Стамополу-Перла”.

По повод искането за представяне на Протокол № 7/12.12.2012 г. на СГКК-Бургас, одобрена от Изпълнителния директор на АГКК-София, е видно, че са приети няколко документа съставляващи в своята съвкупност създаване на специализирани карти и регистри на морски плажове в землището на гр. Приморско и гр. Китен – доказателство 3.1. от описа на доказателствата, а доказателство № 3 от описа е придружителното писмо на Началника на СГКК-гр.Бургас, с което са ни предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация, заверени от службата копия от всички тези документи – по т. 3.2., 3.3. и 3.4. за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК - дюнните образования.  Изготвен е  протокол, като при приемането е присъствало служебно лице от РИОСВ-гр.Бургас. Доказателствата по т. 3.3. и т. 3.4. са специализирани карта на същите обекти.  Ако ги разгърнем ще видим, че е това, което е казано по т.1. и там където се твърди, че има дюни, има една огромна скала. Аз лично видях тази скала. Частта от 7 кв. м. е огромна скала. Има бетонов фундамент и съществува още от времето, когато е строена бившата резиденция „Перла”. На вещото лице беше много трудно да види тези 40 кв.см. така наречените „дюни”.     

Моля, да приемете доказателствата, които са във връзка със спорния въпрос, дали има или няма дюни в имота и отговарят на въпроса, извън заключението на вещото лице, че в имота няма дюни.

 

Юк. К.: Считам, че тези доказателства нямат отношение към спора. Това са писма свързани с концесионната площ на плажа и нямат отношение към спора.

 

Адв. Б.: Да, така е, това са доказателства във връзка с концесионната площ на плаж „Стамополу-Перла”, но това е плаж, който граничи с имот с идентификатор 58356.73.23, един от четирите имота по инвестиционното намерение. Видно от становището на РИОСВ-гр.Бургас, съгласно тази карта се продължава територията именно на този плаж „Стамополу-Перла”. Дюните са част от плажа, ако ги има. Ако има дюни, те са част от точно този плаж, който е предмет на установяване именно с тези доказателства, затова същите са относими към спора.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, в рамките на внесения депозит. /Издаден РКО 600,00 лева на 30.10.2013 г./

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства по опис.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв. Б.: Уважаема г-жо Съдия, от името на моя доверител Ви моля да постановите Ваш съдебен акт, с който да уважите жалбата с предмет „отмяна на мълчалив отказ”, но с оглед наведените и събрани по делото доказателствата и тяхната значимост, моля,  да вземете предвид в своите мотиви и становище по отношение на това има или няма дюни в имота, разбира се на базата на събраните по делото доказателства.

 

Юк. К.: Уважаема г-жо Съдия, моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите жалбата. На 25.02.2013 г. сме депозирали становище във връзка с неоснователността на жалбата.

 

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: