ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 26.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести юни                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 354 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Перла Г” АД - София -редовно уведомен, се явява адв. Б. с пълномощно по делото.

За ответника Директор на РИОСВ - гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк.  С. с представено по делото пълномощно.

 

         СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО .

 

         Адв. Б.: От името на моя доверител заявявам, че съм запознат с уточнението направено от РИОСВ – гр. Бургас, постъпило между двете заседания по делото. Оспорвам изложеното в уточнението за наличието на дюни в един от имотите на моя доверител, явяващ се част от общо четири имота – става дума за имот 58356.73.23 по КК и КР на гр. Приморско. Оспорвам и възможността и легитимността на посоченото лице на стр. 2 б.1) Д. И. за това да изработва цифров модел за дюнни образования и в този смисъл, предвид това, че се твърди от ответната страна наличието на дюни в наш имот с посочени конкретни геодезични точки на върховете на фигурите представляващи тези дюни, моля, да допуснете съдебно-техническа експертиза, с въпроси формулирани в писмен вид, с копие за ответника, която във връзка с чл. 170, ал. 2 от АПК, считам за допустима и заключението ще внесе яснота по този спорен въпрос - има или не в имота на моя доверител територии, върху които има дюни и в частност територии, за които са твърди, че има дюни, част ли са от имота на моя доверител и ако са,  каква част представляват. От уточнението на РИОСВ – гр. Бургас - едната част от имота, за която се твърди, че има дюни, представлява 0.04 кв.м., което е 4 кв.см., нищожна част от имота и с оглед и принципа за съразмерност в АПК, позоваването на подобни факти буди недоумение и притеснение в законосъобразността на действията на специализираната администрация РИОСВ – гр. Бургас.

         Представям доказателства с копие за ответната страна – писмо изх.№ 99-11416-02-10-16202/04.06.2013г. на Началника на СГКК – гр. Бургас, който сочи, че за същия този имот с идентификатор 58356.73.23, няма застъпване от морски плажове, а съгласно ЗЧУК, дюните, ако такива са налични, са част от морските плажове и след като СГКК-гр.Бургас твърди, че такива образования няма и при наличие на противно твърдение от ответника, считам, че следва да бъдат събрани доказателства за изясняване на този момент, каквото доказателство се явява поисканата съдебно-техническа експертиза. На стр. 2, абзац втори от писмото на СГКК- гр.Бургас, ясно се вижда, че при приемането на региона на морските плажове, са участвали и представители на РИОСВ-гр.Бургас.

Моля, да задължите СГКК-гр. Бургас да представи копие от Протокол № 7/12.12.2002г., цитиран на стр. 2, абз. 2 от днес представеното доказателство по делото.

От предходното съдебно заседание остана задължение на РИОСВ-гр. Бургас да представи отговора на Кмета на Община Приморско по повод запитване на Директора на РИОСВ – гр. Бургас, относно обхвата и естеството на процесното изменение на ОУП на гр.Приморско, тъй като в първоначалното становище на административния орган, депозирано по повод жалбата ни срещу мълчаливия отказ, се цитира като основание за произнасянето и наличието на подобно писмо изпратено до Кмета на Приморско. Това е в контекста на нашето твърдение, че ОУП предвижда в зоните, където попадат имотите, осъществяване именно на намерения и предприятия, за които доверителят ми процедира своя ПУП. ОУП предвижда такова инвестиционно предложение и промените в ОУП не засягат тези предвиждания, като това беше заявено и от представителя на Община Приморско по време на Експертния съвет.

 

Юк. С.: По отношение на уточнението, входирано от нас във връзка със зададените въпроси от съдебното заседание от 17.04.2013 г. - поддържам направените отговори.

По отношение на изисканото писмо от Кмета на Община Приморско до инж. Б. Г. - Директор на РИОСВ-гр.Бургас, моля, да го приемете. Не възразявам по искането за съдебно-техническа експертиза.

Нямам други доказателствени искания.

 

Адв. Б.: Твърдението, че изменението на ОУП на гр. Приморско, засяга предвиждането за зоната с имотите на моя доверител, се указва недоказано. Видно от резолюцията, това е станало ясно на административния орган още на 25 март 2013 г., тоест администрацията е имала време да отправи съответното запитване към автора на разработката, ако е считала, че това й е полезно. Община Приморско може да посочи какво е възлагането за изменение на ОУП.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмо изх. № 99-11416-02-10-16202/04.06.2013 г. на Началника на СГКК - гр. Бургас, писмо изх. № 97-02-14/21.03.2013 г. на Кмета на Община  Приморско.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки и оглед на място, да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА за извършването на експертиза инж. М. Г. при депозит в размер на 600,00 лева,  вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА Началника на СГКК - гр. Бургас да представи надлежно заверен Протокол № 7/12.12.2012 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.10.2013 година от 9,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Вещото лице да бъде уведомен за изготвяне на заключението, след внасяне на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: