ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети април                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 354 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в  9,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Перла Г” АД - София с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от Изпълнителния директор Е.Ц.В.-редовно уведомен, се явява адв. Б. – представя пълномощно.

За ответника Директор на РИОСВ - гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк.  С.  с представено по делото пълномощно и лично Д. Т. – Директор на Дирекция „Контрол на околната среда” в РИОСВ-Бургас, който представя  пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Перла Г” АД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от Е.В., със седалище и адрес на управление гр.***, против мълчалив отказ на Директора на РИОСВ-Бургас за издаване на решение по ОВОС.

 

Адв. Б.: Поддържаме подадената жалба. Моля да приемете подадените с нея писмени доказателства, както и административната преписка.

 

Юк. С.: Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете представената административна преписка, както и писмо до г-н Д. Г. - кмет на Община Приморско, с което сме поискали информация за изменение на ОУП.

 

Д. Т.: Моля да приемете като доказателство писмо вх.№ 2472/04.042013 г. от МОСВ-София, ведно с приложена Заповед № РД 299/29.03.2013г., с която Директорът на РИОСВ-Бургас е упълномощен от Министъра на околната среда и водите да издава становище, относно наличието на пясъчни дюнни и природни местообитания, съгласно разпоредбата на § 25, ал.3 и § 40 от ЗУЧК,  както и разпечатка от нанесения цифров модел на дюнни природни местообитания върху кадастралната карта на гр. Приморско за имот с идентификатор 23, който е част от инвестиционното предложение на жалбоподателя „Перла Г” АД.

Считам жалбата за неоснователна. Не е налице мълчалив отказ от Директора на РИОСВ Бургас.

Няма да соча други доказателства. Да се приеме административната преписка.

 

Адв. Б.: По отношение на заявеното становище от страна на компетентния орган, постъпило с административната преписка, оспорваме изложеното в него, че не е налице мълчалив отказ. В законово определения срок от 45 дни, няма произнасяне от страна на компетентния орган, както няма и към настоящия момент. Към настоящия момент следва да има само положително решение, предвид неиздадено отрицателно решение.

Този документ, представляващ цифров модел, не следва да бъде приобщен по делото, тъй като липсват данни за авторство и не е ясно какво се доказва и установява с него.

По отношение на представената Заповед № РД-299 от 29.03.2013 г. - не я оспорваме. Същата представлява вътрешнослужебен акт, а писмото, което е от 02.04.2013г. е съпроводително писмо към заповедта на ненаименования документ.

Моля, да задължите ответника да посочи какво се домогва да установи с този документ.

Що се отнася до писмото до кмета на Община Приморско, моля, ответната страна да посочи има ли отговор на това писмо и ако има такъв, да го представи по делото.

Промените в ОУП, съгласно императивната разпоредба на ЗУТ са установени в закона за случаите, когато е налице обществен интерес от промяна на предвижданията на ОУП. По време на заседанието на Експертния съвет има наличен протокол и този въпрос беше обсъден и се установи, че промените в ОУП не засягат процесните имоти.

 

Д. Т.: Моля да ни бъде предоставена възможност да представим разяснения за представената скица в днешното съдебно заседание и да бъде посочена конкретно засегнатата територия с дюни, както и да ни бъде дадена възможност да посочим конкретно засегнатата територия от дюни, като  в същия срок ще приложим и отговора на кмета на Община Приморско на писмото до него, представено в днешното съдебно заседание.

 

Адв. Б.: Моля ответника да бъде задължен в разясненията, които ще даде, да посочи авторът на въпросната скица и основанието на което този автор има право да съставя такива скици, както и подробните разяснения , относно целта на тези нанасяния.

 

Д. Т.: Представената извадка от кадастралната карта не е скица. Скица се издава от АГКК и от общинската администрация там, където няма кадастрална карта. Това е извадка от кадастрална карта с наложени на нея координати на дюнните и природните местообитания във връзка с представения цифров модел от МОСВ. Това не е официален документ и не е необходима да има автор. С писмените разяснения, които поисках да ми бъде предоставен срок да представя, ще изясним подробно съдържанието на извадката.

 

Адв. Б.: Моля да посочите автора на цифровия модел. Вероятно е съставен по силата на договор за обществена поръчка, въпреки че с така представената извадка, ответната страна се домогва да докаже наличието на дюни в една нищожно малка част от единия от четирите имоти, които са предмет на нашето инвестиционно предложение. В този смисъл представям писмо изх.№ 99-3960-02-10-5193/21.02.2013г. на началник СГКК Бургас до РИОСВ Бургас, по повод писмото на директора на РИОСВ, цитирано в писменото становище по настоящото дело и от това писмо на директора на СГКК Бургас личи, че дюни в нито един от имотите няма и след като днес се твърди, че върху извадка от кадастралната карта по силата на извършен цифров модел се намира засичане на дюнна площ на нашите имоти, считам, че може този въпрос да бъде изяснен, или да направим стъпки към изясняване. Никой административен орган не може да се позовава на невлязла в сила кадастрална карта. Ако има дюни, съгласно ЗУЧК, би следвало да има промяна в кадастралната карта и ние би следвало да бъдем уведомени за нея. Касае се за 1-2 кв.метра, и ако това са дюни, по силата на Конституцията и на ЗУЧК, те са част от плажа като изключителна държавна собственост и ако това триъгълниче не е наш имот, тогава и тези два кв.метра не са наши и нашият имот остава без дюни. Ако са дюни отиват към плажната ивица, която е изключителна държавна собственост.

 

Д. Т.: Във връзка със заявеното, относно представения цифров модел, Регионалната инспекция не може да даде  информация как и от кого е направен същият. Следва де се изиска от МОСВ. Относно изразеното становище, че се засяга минимална част от имота, § 25 от ЗУЧК определя съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти и издаването на разрешения за строеж да се извършват след писмено становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни, независимо дали попадат малка част дюни. С ОВОС се води процедура с дружеството и когато се установи, че част от имот от инвестиционното предложение попадат дюнни местообитания, производството се прекратява на основание чл. 31, ал. 24 от Закона за биологичното разнообразие.

 

Адв. Б.: Да не бъркаме производствата. Настоящото засяга има, или няма мълчалив отказ по решение на ОВОС. Ако решението бъде в полза на жалбоподателя  и ако влезе в сила, тогава компетентният орган ще може да преценява всички неща, за които говорите. Административният орган трябва да се мотивира, да посочи цифровия модел, площ и координати и точното конфигуриране с квадратни и линейни мерни единици, за да се установи каква част са дюни. Съдът няма да навлиза в спора по същество, а следва да реши налице ли е мълчалив отказ.

 

Д. Т.: Има постъпило възражение преди заседанието на Експертния съвет, съобразно последваща промяна на нормативната наредба. Към момента се констатира наличие на дюни в имота.

 

Адв. Б.: Това не е вярно. Преди заседанието на Експертния съвет постъпи становище, че не е съобразено наличието на дюнни местообитани към общата площ на плажа, спрямо човекопотока на плажа. Никога не е ставало дума, че в имотите има дюни. Въпросът е, как в този плаж, в който има дюни, ще се ползва от плажуващите.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, тези с административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства

 

ЗАДЪЛЖАВА Директора на РИОСВ - гр. Бургас да представи писмено становище, относно представените в днешното съдебно заседание доказателства, след уточняване, което ще бъде извършено от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна молба, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.06.2013 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: