РЕШЕНИЕ

 

784                      дата 18 май 2012 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 26 април 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                       2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 354 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на И.П. *** против Решение № 2873/28.12.2011год. постановено по НАХД № 3858/2011 год. на Районен съд-Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление 2993/01.04.2011г., издадено от Началник група в сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, с което, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.1, т.6 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, както и за нарушение на чл.103, предл.2 и на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, като счита, че е налице материалноправна незаконосъобразност. Твърди, че има противоречие между фактическата обстановка описана в съставения АУАН и в издаденото впоследствие НП, в нарушение на чл.57, ал.1 от ЗАНН. Посочва, че липсва съставомерност на вмененото му по смисъла на чл.103, предл.2 от ЗДвП нарушение, тъй като се е намирал във фактическа невъзможност да предприеме спиране на управлявания от него лек автомобил. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателно постановление

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Бургаският административен съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на постановеното съдебно решение.

Оспореният съдебен акт е валиден, допустим и е постановен в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

Въз основа на събраните по делото доказателства, Бургаският районен съд е установил, че на 26.03.2011г. в гр.Бургас, по ул. ”Тодор Александров”, посока ул. ”Спортна”, касаторът е управлявал лек автомобил “Ауди” с ДК № СТ 5732 АН със скорост 121 км/ч, при разрешена за населено място 50 км/ч. Скоростта на автомобила е била фиксирана с TR-4D, №503 и система за видеоконтрол TFR -1М, клип 4873, като след установяване и при сигнал със „стоп”-палка по образец от униформения служител, на подадения сигнал касаторът не спрял. По същество съдът е намерил, че с описаните деяния водачът е осъществил съставите на вменените му нарушения по смисъла на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на чл.103, предл.2 от с.з., поради което и правилно са му наложени наказание на основание чл. 182, ал.1 т.6 и чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП

Решението е правилно.

Безспорно се установява, че касаторът Ц., движейки се с висока скорост, при констатирано превишение от 71 км/ч над разрешената за населено място, установена надлежно със сертифицирано средство от одобрен тип за измерване на скоростта, е извършил нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП досежно законовоопределените стойности на максимално допустимата скорост на движение. На следващо място се установява, че водачът, в следствие на несъобразената си скорост на движение не е успял своевременно да спре при подаден сигнал от униформения служител със стоп-палка, с което е осъществил и състава на второто му вменено нарушение.

Доколкото първоинстанционното решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и изводите на съда са направени след съвкупна преценка и анализ на събраните по делото доказателства, като наведените от жалбоподателя доводи са обсъдени в тяхната съвкупност, то за настоящата инстанция не остава съмнение досежно съставомерността на установените нарушения. В допълнение следва да се има предвид, че съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. В случая от касатора не са ангажирани доказателства, които да оборят фактическите констатации относно вмененото му административно нарушение, поради което правилно и законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

В този смисъл, не могат да бъдат споделени възраженията на същия досежно несъставомерност на второто констатирано нарушение по чл.103, предл.2 от ЗДвП. Твърденията, че не е успял своевременно да спре, без с това да създаде предпоставка за настъпването на ПТП, не могат да се тълкуват в негова полза и да доведат до отпадане на отговорността му на това основание, тъй като самият той движейки се със скорост от 121 км/ч. при разрешена такава от 50 км/ч в рамките на града, се е поставил  в обективна невъзможност да реагира своевременно на подадения от длъжностното лице сигнал, с оглед на което не следва да черпи права от собственото си неправомерно поведение. 

На основание изложените по-горе мотиви, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 2873/28.12.2011год. постановено по НАХД № 3858/2011 год. на Районен съд-Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                   2.