О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Бургас, 1 февруари  2010г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в закрито съдебно заседание на първи февруари, през две хиляди и десета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                    

При секретар СТОЯНКА АТАНАСОВА, като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 354 по описа за 2010 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.147 ал.3 ДОПК.

Постъпила е жалба от И.К.П. против решение № РД- 10- 291/ 20.11.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас. С Решението на осн. чл.147 ал.1 ДОПК, е оставена без разглеждане, като просрочена жалба от И.К.П. против РА № 0200900165/ 12.10.2009г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас.

Жалбата е допустима, тъй като е подадена в предвидения от закона срок и от лице с правен интерес от оспорването.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят твърди, че действително е налице просрочие, но то се дължи на незаконосъобразни действия от страна на данъчните органи. Според него, при положение, че е била извършена ревизия на физическо лице, то съобщенията е следвало да се изплащат на постоянния му адрес, а не на адреса по седалище и адрес на управление на едноличния търговец, чийто собственик е той.

Тази теза е несъстоятелна.

Според чл. 28 ал.1 т.1 ДОПК адресът за кореспонденция е: постоянният адрес - за физическите лица, ако не е посочен писмено друг адрес, за регистрираните в регистър БУЛСТАТ лица - вписаният в регистъра адрес за кореспонденция, а за едноличните търговци - адресът на управление.

В случая жалбоподателя притежава адрес за кореспонденция и той е този, на който са изпращани всички съобщения, свързани с ревизионното производство.

При наличието на такъв адрес не е налице задължение на данъчните органи да изпращат съобщения на всички известни адреси.

Действително постоянния адрес на жалбоподателя е указан на всички данъчни актове, в последните обаче изрично е посочено ,че това е адрес по чл. 8 ДОПК, т.е. съобразно него се определя компетентността на данъчните органи.

На следващо място следва да се отбележи, че ревизията е извършена на И.К.П. с ЕТ Скафида- И.П. за задължения по чл.42,43 и 48 от ЗДДФЛ за периода 01.07.2007г.- 31.12.2007г.

 Според чл.1 на ЗДДФЛ , този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец. Поради това ревизията е проверявала както дейността на физическото лице, така и на едноличния търговец.

От съществено значение е обстоятелството, че Заповед за възлагане на ревизия № 801152/26.09.2008г., с която е поставено началото на ревизионното производство, приключило с издаването на РА № 0200900165/ 12.10.2009г., е била връчено лично на жалбоподателя на 3.11.2008г. В този акт е указан и адрес за кореспонденция: гр. Несебър, Сл.бряг, общ. Лале, ст.408. Пак с този акт жалбоподателя е уведомен, че връчването на всички други актове и съобщения по това производство ще се осъществяват само на адреса за кореспонденция, както и че при неговата промяна  данъчните органи следва да бъдат уведомени за това в 3 дневен срок.

По делото не са ангажирани доказателства за надлежно уведомяване за промяна на адреса за кореспонденция.

Въз основа на изложените факти, издателят на оспореното решение правилно е приел, че жалбата против ревизионния акт е подадена извън 14 дневния срок за обжалване и я е оставил без разглеждане.

Воден от горното и на основание чл.147 ал.3 ДОПК и чл.88 ал.3 АПК, Административен съд – гр.Бургас, четвърти състав

 

О   П   Р   Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.П. против решение № РД- 10- 291/ 20.11.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: